KwabaseKholose 2:1-23

  • Imfihlo engcwele kaNkulunkulu nguKhristu (1-5)

  • Nanzelelani amaqili (6-15)

  • Okoqobo ngokukaKhristu (16-23)

2  Ngifuna libone ukuthi ngilwisa nzima ngenxa yenu langenxa yalabo abaseLawodikheya kanye labo bonke abangakaze bangibone ngawabo.*  Lokhu ngikwenzela ukuthi izinhliziyo zabo ziduduzeke futhi bamanyaniswe ndawonye ethandweni njalo bathole yonke inotho njengoba belizwisisa kuhle iqiniso, ukuze bathole ulwazi oluqondileyo lwemfihlo engcwele kaNkulunkulu, njalo leyomfihlo nguKhristu.  Wonke amagugu okuhlakanipha lawolwazi afihlwe kuye, athukuzwa.  Ngikhuluma lokhu ukuze kungabi lomuntu olidukisayo ngamazwi alobuqili.  Lanxa ngingekho khonangapho, umoya wami ulani futhi kuyangithokozisa ukubona ukuhleleka kwenu okuhle kanye lokuthi ukholo lwenu kuKhristu luqinile.  Ngakho-ke, njengoba selamukele uKhristu uJesu iNkosi, qhubekani lihamba limanyene laye,  ligxile kuye njengempande, lisakhelwa kuye futhi liqiniswa ekukholweni njengoba nje lafundiswa, njalo liphuphuma ngokubonga.  Nanzelelani kungabi lomuntu olithumba ngokuhlakanipha komhlaba lo* langobuqili obuyize. Lokho kusekelwe emasikweni abantu lasezintweni eziqakathekiswayo zomhlaba lo, hatshi kuKhristu;  ngoba bonke ubuntu bukaNkulunkulu bugcwele kuye ngokupheleleyo. 10  Yikho-ke seligcwalisiwe ngaye, yena ­oyinhloko yabo bonke ohulumende leziphathamandla. 11  Lasokwa ngokuba lobudlelwano laye, ukusoka okungenziwanga ngezandla kodwa okwenziwa ngokuhlubula umzimba olesono, ukusoka okungokukaKhristu, 12  ngoba langcwatshwa laye ngobhabhathizo olunjengolwakhe, njalo ngokuba lobudlelwano laye lavuswa laye ngokuwukholwa umsebenzi wamandla kaNkulunkulu, yena owamvusa kwabafileyo. 13  Phezu kwalokho, lanxa lalifile ngenxa yeziphambeko zenu langenxa yenyama yenu engasokwanga, uNkulunkulu walenza laphila laba munye loKhristu. Wasithethelela ngomusa zonke iziphambeko zethu 14  njalo wacitsha* umthetho owawubhalwe ngesandla, owawulemilayo futhi owawuphikisana lathi. Usewususile ngokuwubethela esigodweni sokuhlutshwa.* 15  Ngaso* usebahlubule basala benqunu ohulumende kanye leziphathamandla njalo ukunqotshwa kwabo ukubukise phambi kwabantu bonke, ebaqhuba njengalabo abanqotshwe empini. 16  Ngakho lingavumeli muntu elahlulela ngalokho elikudlayo lelikunathayo kumbe ngokuthakazelela umkhosi othile kumbe ukuthwasa kwenyanga kumbe isabatha. 17  Izinto lezo ziyisithunzi sezinto ezizayo kodwa okoqobo ngokukaKhristu. 18  Akungabi lomuntu olenza lehluleke ukuthola umvuzo futhi othanda ukuzithoba kwamanga lendlela yokukhonza yezingilosi, “omi”* ezintweni asezibonile. Indlela acabanga ngayo ngeyenyama njalo yiyo eyenza ukuthi azikhukhumeze kungelasizatho esifaneleyo, 19  futhi kabambelelanga kulowo oyinhloko, onika umzimba wonke lokho okufunayo njalo owubambanisayo ngamalunga kanye lemisipha yawo, awenze ukhule ngokukhula okuvela kuNkulunkulu. 20  Nxa lafa loKhristu ezintweni eziqakathekiswayo zomhlaba lo, kungani liphila angathi lilokhu lingabomhlaba ngokuqhubeka lizibeka ngaphansi kwemilayo le ethi: 21  “Ungabambi, unganambithi, futhi ungathinti”? 22  Phela izinto lezi ziyasetshenziswa zitshabalale njalo ziyimilayo yabantu lezimfundiso zabo. 23  Izinto lezo zikhanya angathi zilokuhlakanipha futhi abazenzayo bakhonza ngendlela abayifunayo, balokuthobeka kwamanga njalo bahlukuluza imizimba yabo. Lanxa kunjalo, kazimncedi umuntu ukuthi alwisane lezifiso zenyama.

Amabala angaphansi

Kumbe, “babone ubuso bami.”
NgesiGrikhi, “ngefilosofi.”
Kumbe, “wesula.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kungahunyutshwa langokuthi, “Ngaye.”
Ibala leli livela kulokho okwakusenziwa emikhosini yabahedeni.