KwabaseKholose 1:1-29

  • Ukubingelela (1, 2)

  • Kubongwa uNkulunkulu ngokholo lwabaseKholose (3-8)

  • Ukuthandazela ukuthi bakhule ekukhonzeni (9-12)

  • Umsebenzi kaKhristu oqakatheke kakhulu (13-23)

  • Umsebenzi onzima uPhawuli awenzela ibandla (24-29)

1  Mina Phawuli, engingumphostoli kaKhristu uJesu ngentando kaNkulunkulu, kanye loThimothi umfowethu,  kini lina abangcwele labafowethu abathembekileyo abaseKholose abamanyene loKhristu: Umusa omkhulu lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu kakube kini.  Nxa silithandazela sihlala simbonga uNkulunkulu, uYise weNkosi yethu uJesu Khristu,  njengoba sezwa ngokholo lwenu kuKhristu uJesu langothando elibathanda ngalo bonke abangcwele,  ngenxa yokuthi lilethemba lokwamukela elikugcinelweyo ezulwini. Ithemba leli lezwa ngalo ngesikhathi lisizwa iqiniso elimayelana lezindaba ezinhle  esezifike kini. Njengoba nje izindaba ezinhle ziqhubeka zithela izithelo futhi zisabalala emhlabeni wonke, bezisenza njalo lakini kusukela ngosuku elezwa ngomusa omkhulu kaNkulunkulu futhi lakwazi mhlophe ukuthi utshoni sibili.  Lokhu yikho elakufundiswa ngu-Ephafrasi, inceku ethandekayo esebenza lathi, eyisikhonzi esithembekileyo sikaKhristu esikhundleni sethu.  Wasitshela langothando elilalo ngenxa yomoya kaNkulunkulu.  Yikho futhi singazange siyekele ukulithandazela kusukela ngelanga esakuzwa ngalo lokhu, sicela ukuthi ligcwaliswe ngolwazi oluqondileyo lwentando yakhe kukho konke ukuhlakanipha lokuzwisisa okuvela emoyeni kaNkulunkulu, 10  okuzalenza liziphathe* ngendlela efaneleyo phambi kukaJehova ukuze limthokozise kukho konke njengoba liqhubeka lithela izithelo kuyo yonke imisebenzi emihle njalo likhula elwazini oluqondileyo ngoNkulunkulu. 11  Sengathi lingaqiniswa ngamandla wonke avela emandleni akhe akhazimulayo ukuze liqinisele kukho konke, libekezela futhi lithokoza, 12  limbonga uBaba owalenza lafanela ukuthi lani lithole* ilifa labangcwele abasekukhanyeni. 13  Wasihlenga emandleni obumnyama wasisa embusweni weNdodana yakhe ayithandayo, 14  esithola ngayo ukukhululwa ngenhlawulo, ukuthethelelwa kwezono zethu. 15  Ingumfanekiso kaNkulunkulu ongabonakaliyo, izibulo lakho konke okudaliweyo, 16  ngoba kwasetshenziswa yona ukudala zonke ezinye izinto ezisezulwini lezisemhlabeni, izinto ezibonakalayo lezingabonakaliyo, kungaba yizihlalo zobukhosi loba ubukhosi loba ohulumende loba iziphathamandla. Zonke ezinye izinto zadalwa ngayo futhi zadalelwa yona. 17  Kanti njalo yaba khona zonke ezinye izinto zingakabi khona futhi zonke ezinye izinto zenziwa zabakhona ngayo, 18  njalo iyinhloko yomzimba, olibandla. Iyikuqala kwakho konke, futhi yaba lizibulo ekuvusweni kwabafileyo ukuze kube yiyo engeyokuqala kukho konke, 19  ngoba uNkulunkulu wathokoza ngokuthi konke ukugcwala kuhlale kuyo, 20  njalo ngayo abuyisane lazo zonke ezinye izinto ngokwenza ukuthi kube lokuthula ngegazi eyalichitha esigodweni sokuhlutshwa,* kungabe kuyizinto ezisemhlabeni kumbe ezisezulwini. 21  Lina sibili elalehlukaniswe loNkulunkulu futhi liyizitha ngenxa yokuthi izingqondo zenu zazicabanga imisebenzi emibi, 22  usebuyisane lani ngokufa kwalowo owanikela ngomzimba wakhe wenyama ukuze alethule lingcwele njalo lingelasici, lingelacala phambi kwakhe, 23  nxa nje liqhubeka lilokholo, limi liqinile phezu kwesisekelo, linganyikinyeki njalo lingasuswa ethembeni lalezo zindaba ezinhle elazizwayo futhi ezatshunyayelwa kukho konke okudaliweyo okungaphansi kwezulu. Mina Phawuli ngaba yisikhonzi salezo zindaba ezinhle. 24  Khathesi ngiyathokoza lanxa ngilihluphekela. Ngiphakathi kokuhlupheka okunjengokukaKhristu, njalo ngisazohlupheka enyameni yami ngenxa yomzimba wakhe olibandla. 25  Ngaba yisikhonzi sebandla leli ngoba uNkulunkulu wangipha umsebenzi wokuba ngumphathi ukuze lina lincedakale, ngitshumayele ilizwi likaNkulunkulu ngokupheleleyo, 26  imfihlo engcwele eyayifihliwe kusukela ezikhathini* zakudala lakuzizukulwane ezedlulayo, kodwa khathesi esivezelwe abangcwele bakhe, 27  labo uNkulunkulu okwamthokozisayo ukubenza bayazi phakathi kwezizwe inotho ekhazimulayo yemfihlo le engcwele. Imfihlo le nguKhristu elimanyene laye, ithemba lokukhazinyuliswa laye. 28  Nguye esitshumayela ngaye sixwayise bonke abantu njalo sifundise bonke ngokuhlakanipha konke ukuze wonke umuntu omanyene loKhristu simethule ephelele. 29  Ngenxa yalokho ngisebenza nzima njalo ngilwisa ngawo wonke amandla ami, ngincediswa ngamandla akhe asebenza phakathi kwami.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “lihambe.”
Kumbe, “lihlanganyele.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Ibala lesiGrikhi elisetshenziswe lapha ngelithi “umumo wezinto” njalo lisebunengini.