KwabaseGalathiya 6:1-18

  • Thwalisanani imithwalo (1-10)

    • Umuntu uvuna akuhlanyelayo (7, 8)

  • Ukusoka akuqakathekanga (11-16)

    • Isidalwa esitsha (15)

  • Isiphetho (17, 18)

6  Bafowethu, nxa umuntu esephambuka engananzeleli, lina elikhokhelwa ngumoya zamani ukumlungisisa umuntu onjalo, likwenze lokhu ngomoya omnene. Loba kunjalo zinanzeleleni ukuze lani lingacini selilingwa.  Qhubekani lithwalisana imithwalo yenu esindayo. Nxa lisenza njalo lizawugcwalisa umthetho kaKhristu.  Loba ngubani ocabanga ukuthi uqakathekile yena engasilutho uyaziyenga.  Kodwa umuntu ngamunye kahlole ezakhe izenzo, lapho-ke uzakuba lesizatho sokuthokoza ngalokho yena akwenzayo, hatshi ngokuziqathanisa lomunye,  ngoba umuntu ngamunye uzazithwalela umthwalo* wakhe.  Kanti njalo lowo ofundiswa ilizwi* kabelane zonke izinto ezinhle lalowo omfundisayo.  Lingayengwa: UNkulunkulu ngeke aqilwe. Loba yini umuntu ayihlanyelayo uzavuna yona futhi,  ngoba lowo ohlanyela ehlose ukuthokozisa inyama yakhe uzavuna ukonakala enyameni yakhe, kodwa ohlanyela efuna ukuthokozisa umoya uzavuna ukuphila okungapheliyo kulowomoya.  Yikho-ke kasingayekeli ukwenza okuhle ngoba ngesikhathi esifaneleyo sizavuna nxa kuyikuthi kasidinwa.* 10  Ngakho nxa nje siseselethuba, kasenzeni okuhle kubo bonke, kodwa ikakhulu kulabo abangabemuli yethu yabakholwayo.* 11  Khangelani ukuthi ngibhale ngamabala amakhulu njani, ngilibhalela ngesami isandla. 12  Bonke abafuna ukubukwa ngabantu yibo abazama ukulicindezela ukuthi lisokwe, njalo lokho bakwenzela nje ukuthi babalekele ukuhlukuluzwa ngenxa yesigodo sokuhlutshwa* sikaKhristu. 13  Phela lalabo abasokwayo kabawugcini uMthetho, kodwa bafuna ukuthi lisokwe ukuze babe lesizatho sokuzigqaja ngenyama yenu. 14  Kodwa mina kangisoze ngizigqaje ngalutho ngaphandle kwesigodo sokuhlutshwa* seNkosi yethu uJesu Khristu. Kimi umhlaba usufile* ngenxa yakhe, njalo emhlabeni mina ngifile ngenxa yakhe. 15  Ukusoka loba ukungasoki akuqakathekanga, okuqakathekileyo yisidalwa esitsha. 16  Bonke abaphila kuhle belandela isimiso lesi, labo abangu-Israyeli kaNkulunkulu, kababe lokuthula lesihawu. 17  Kusukela lamuhla kakungabi lomuntu ongihluphayo ngoba emzimbeni wami ngilezimpawu zokuba* yisigqili sikaJesu. 18  Umusa omkhulu weNkosi yethu uJesu Khristu kawube lomoya wenu* bafowethu. Ameni.

Amabala angaphansi

Kumbe, “umlandu.”
Kumbe, “ofundiswa ilizwi ngomlomo.”
Kumbe, “kasikhalali.”
Kumbe, “esimanyene labo ekukholweni.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “usubethelwe esigodweni.”
Kumbe, “ngilemitshiso yokuba.”
Kumbe, “lendlela elicabanga ngayo.”