KwabaseGalathiya 5:1-26

  • Inkululeko yamaKhristu (1-15)

  • Ukuhamba ngomoya (16-26)

    • Imisebenzi yenyama (19-21)

    • Izithelo zomoya (22, 23)

5  UKhristu walikhulula ukuze lithole inkululeko enjalo. Ngakho manini liqine futhi lingavumi ukuphinda libotshelwe ejogweni lobugqili.  Zwanini! Mina Phawuli ngilitshela ukuthi nxa lingasoka, lokho uKhristu asekwenzile akusoze kulincede.  Ngiyafakaza futhi ukuthi wonke umuntu osokwayo ulomlandu wokugcina wonke uMthetho.  Selehlukaniswe loKhristu lina elizama ukuthi kuthiwe lilungile ngomthetho; selisukile emuseni wakhe omkhulu.  Thina ngomoya sikulindele ngabomvu ukulunga okupheleleyo esilethemba lokukuthola ngenxa yokholo,  ngoba kulabo abamanyene loKhristu uJesu, ukusoka kumbe ukungasoki akuncedi ngalutho kodwa ukholo olusebenza ngothando yilo oluncedayo.  Beligijima kuhle. Ngubani olivimbele ukuthi lingaqhubeki lilalela iqiniso?  Ukuhuga okunje kakuveli kuLowo olibizayo.  Imvubelo encane* iyayibilisa yonke inhlama. 10  Ngileqiniso lokuthi lina elimanyene leNkosi lizavumelana lami; kodwa lowo olidalela uhlupho, kungelani lokuthi ungubani, uzathola ukwahlulelwa okumfaneleyo. 11  Bafowethu, nxa mina ngisatshumayela ngokusoka, kungani ngilokhu ngihlukuluzwa? Phela nxa kunjalo, isigodo sokuhlutshwa* kasisakhubi. 12  Ngifisa ukuthi bazithene* abantu laba abazama ukuliphambanisa. 13  Bafowethu, labizelwa ukuthi libe lenkululeko. Lanxa kunjalo, inkululeko le lingayisebenziseli ukuthi liphilele izifiso zenyama, kodwa ngothando wobani yizigqili zomunye lomunye 14  ngoba uMthetho wonke usugcwaliswe* ngomlayo owodwa othi: “Kumele uthande umakhelwane wakho ngendlela ozithanda ngayo.” 15  Kodwa nxa lilokhu lilumana futhi lihlaselana, nanzelelani lingaqedani. 16  Ngithi qhubekani lihamba ngomoya, lingenza njalo kalisoze lilandele isifiso senyama loba sekutheni, 17  ngoba inyama iphikisana lomoya ngenxa yezifiso zayo, lomoya uphikisana lenyama; kokubili kuyaphikisana, besekubangela ukuthi lingenzi khona kanye elifuna ukukwenza. 18  Phezu kwalokho, nxa likhokhelwa ngumoya liyabe lingekho ngaphansi komthetho. 19  Imisebenzi yenyama iyazikhanyela njalo yile: ukuziphatha okubi kwezemacansini,* lokungcola, lokuxhwala,* 20  lokukhonza izithombe, lokusebenzelana lemimoya,* lenzondo, lokuxabana, lomhawu, lokuthukuthela, lezimpikiswano, lokwehlukana, lokubhazuka, 21  lomona, lokudakwa, lamadili* axokozelayo, lezinto ezinjengalezi. Ngilixwayisa ngezinto lezi kusesengaphambili ngendlela engake ngalixwayisa ngayo, ngithi abalomkhuba wokwenza izinto lezi kabasoze balithole ilifa loMbuso kaNkulunkulu. 22  Kodwa izithelo zomoya luthando, lokuthokoza, lokuthula, lokubekezela, lomusa, lobuhle, lokholo, 23  lobumnene, lokuzibamba. Awukho umthetho ophikisana lezinto lezi. 24  Kanti njalo abangabakaKhristu uJesu sebeyibethele esigodweni inyama lezinkanuko zayo kanye lezifiso zayo. 25  Nxa siphila ngomoya, kasiqhubekeni sihamba ngomoya ngendlela ehlelekileyo. 26  Kasingaziphakamisi njalo kasingancintisani sisenzelana umona.

Amabala angaphansi

Kumbe, “Umkhukhumezo omncane.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “babe ngabathenwa,” okuzakwenza bangafaneli ukwenza lokho okukulowomthetho abafuna ulandelwe.
Kungahunyutshwa langokuthi, “usuhlanganiswe.”
NgesiGrikhi, por·neiʹa. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “lokuziphatha okulihlazo.” NgesiGrikhi, a·selʹgei·a. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “lobuthakathi; lokusebenzisa izidakamizwa.”
Kumbe, “lamaphathi.”