KwabaseGalathiya 4:1-31

  • Kabaseyizo zigqili, sebengamadodana (1-7)

  • Ukukhathazeka kukaPhawuli ngabaseGalathiya (8-20)

  • UHagari loSara: izivumelwano ezimbili (21-31)

    • IJerusalema ephezulu, engumama wethu, ikhululekile (26)

4  Ngithi nxa indlalifa isesengumntwana kayehlukananga lesigqili lanxa iyinkosi yezinto zonke,  kodwa ingaphansi kwabayinakekelayo labaphathi bendlu kuze kufike ilanga uyise ayevele elibekile.  Lathi sathi sisesengabantwana sasiyizigqili zezinto zobuntwana zalumhlaba.  Kodwa isikhathi esibekiweyo sithe sesiphelile, uNkulunkulu wathuma iNdodana yakhe, yazalwa ngowesifazana ingaphansi komthetho  ukuze ikhulule abangaphansi komthetho ngokubathenga, besesisiba ngamadodana akhe.  Njengoba lingamadodana, uNkulunkulu uthumele umoya weNdodana yakhe ezinhliziyweni zethu futhi wona uyamemeza usithi: “Abha,* Baba!”  Yikho kawuseyiso isigqili, usuyindodana; njalo nxa uyindodana, uNkulunkulu usephinde wakwenza waba yindlalifa.  Kodwa lingakamazi uNkulunkulu laliyizigqili zalokho okungasibonkulunkulu.  Manje njengoba selimazi uNkulunkulu, kumbe ngithi njengoba selisaziwa nguNkulunkulu, selibuyelelani ezintweni zobuntwana ezibuthakathaka lezingancedi ngalutho njalo lifunelani ukuphinda libe yizigqili zazo? 10  Liwagcina ngonanzelelo amalanga, lezinyanga, lezikhathi zomnyaka kanye leminyaka. 11  Ngesaba ukuthi mhlawumbe ngidlalise amandla ami kini. 12  Bafowethu ngiyalincenga, wobani njengami ngoba lami nganginjengani. Kalingonelanga lutho. 13  Kodwa liyakwazi ukuthi okwangenza ngathola ithuba lami lokuqala lokutshumayela kini izindaba ezinhle yikuthi ngangigula. 14  Lanxa ukugula kwami kwalithwalisa nzima,* kalizange lingeyise loba lingenyanye,* kodwa langamukela angathi ngiyingilosi kaNkulunkulu loba angathi nginguKhristu uJesu. 15  Kungani lingasathokozi ngendlela elalithokoza ngayo? Phela ngiyalifakazela ukuthi ngabe kwakuvuma, lalizazikopola amehlo lingiphe wona. 16  Sengiyisitha senu yini ngenxa yokuthi ngilitshela iqiniso? 17  Bazama ngamandla wonke ukulihugela kubo, kodwa kabalanhloso enhle. Bafuna ukulehlukanisa lami ukuze litshisekele ukulandela bona. 18  Loba kunjalo, kuhlala kukuhle ukuthi umuntu azame ngamandla wonke ukulidonsela kuye nxa ehlose okuhle, engakwenzi kuphela nxa ngilani 19  bantwabami engibathandayo, esengihelelwa futhi ngenxa yenu uKhristu aze abunjwe kini. 20  Ngifisa ukuthi ngabe ngilani khathesi, ngingakhulumi ngendlela le engikhuluma ngayo ngoba lingiphithanisa ikhanda. 21  Ngitshelani-ke lina elifuna ukuba ngaphansi komthetho, kalizwa yini ukuthi uMthetho uthini? 22  Ngokwesibonelo, kubhaliwe ukuthi u-Abrahama wayelamadodana amabili, enye ingeyencekukazi, enye ingeyowesifazana okhululekileyo. 23  Leyo eyayingeyencekukazi yayizelwe ngendlela yemvelo,* kodwa eyowesifazana okhululekileyo yayizelwe ngesithembiso. 24  Izinto zonke lezi zingathathwa njengendaba engumzekeliso ngoba abesifazana laba batsho izivumelwano ezimbili. Esinye ngeseNtabeni iSinayi, esizala abantwana ababa yizigqili, futhi sinjengoHagari. 25  UHagari umela iSinayi, intaba ese-Arabhiya, njalo umela iJerusalema yalamuhla ngoba yena labantwabakhe bayizigqili. 26  Kodwa iJerusalema ephezulu ikhululekile njalo ingumama wethu. 27  Kubhaliwe ukuthi: “Thaba wena mfazi oyinyumba; thokoza kakhulu uklabalale wena mfazi ongelamihelo yokubeletha ngoba abantwana bowesifazana odeliweyo banengi kakhulu kulabowesifazana olendoda.” 28  Lina bafowethu lingabantwana besithembiso njengoba nje lo-Isaka wayenjalo. 29  Kodwa njengoba lowo owayezelwe ngendlela yemvelo* waqalisa ukuhlukuluza owayezelwe ngomoya, kunjalo lakhathesi. 30  Lanxa kunjalo, uthini umbhalo? “Xotsha incekukazi lendodana yayo ngoba indodana yencekukazi kayisoze yafa yaba yindlalifa lendodana yowesifazana okhululekileyo.” 31  Ngakho bafowethu kasisibo bantwana bencekukazi, singabowesifazana okhululekileyo.

Amabala angaphansi

Leli libala lesiHebheru kumbe elesi-Aramayikhi elitsho ukuthi “O! Baba.”
Kumbe, “kwaba yisilingo kini.”
Kumbe, “lingikhafulele.”
Kumbe, “yenyama.”
Kumbe, “yenyama.”