KwabaseGalathiya 2:1-21

  • UPhawuli uhlangana labaphostoli eJerusalema (1-10)

  • UPhawuli ukhuza uPhetro (uKhefasi) (11-14)

  • Kuzathiwa silungile ngokholo kuphela (15-21)

2  Ngemva kweminyaka engu-14 ngaphinda ngaya eJerusalema ngiloBhanabha, ngathatha loThithusi.  Okwenza ngaya khona yikuthi ngangembulelwe, njalo ngafika ngethula kubo izindaba ezinhle engizitshumayela kwabezizweni. Kodwa lokho ngakwenza kungelabantu, emhlanganweni engaba lawo lamadoda ayehlonitshwa kakhulu ukuze ngibe leqiniso lokuthi ngangingagijimeli ize, kanye lokuthi ngangingazange ngigijimele ize.  Loba kunjalo, ngitsho loThithusi engangilaye kazange abanjwe ngamandla ukuthi asoke lanxa wayengumGrikhi.  Kodwa okwavusa indaba le yikuthi kwakulabazalwane bamanga ababelethwe ngudlu, bangena benyenya bezobona ukuthi silenkululeko bani kuKhristu uJesu ukuze basenze izigqili zabo ngokupheleleyo.  Kasizange sibavumele loba sizehlise kubo ngitsho lakancane,* ukuze iqiniso lezindaba ezinhle liqhubeke likini.  Kodwa mayelana lalabo ababekhanya beqakathekile, ngangingelandaba lokuthi babeyini ngoba uNkulunkulu kalani lokuthi umuntu ukhangeleka njani. Kangamukelanga lutho olutsha emadodeni lawo ayehlonitshwa kakhulu.  Lanxa kunjalo, bathi bebona ukuthi ngangiphathiswe izindaba ezinhle kwabangasokanga njengoba nje loPhetro wayephathiswe kwabasokileyo,  (ngoba lowo owayenike uPhetro amandla okuthi abe ngumphostoli kwabasokileyo nguye owayenginike amandla okuba ngumphostoli kwabezizweni),  futhi bathi benanzelela ukuthi ngangenzelwe umusa omkhulu, uJakhobe loKhefasi* loJohane ababekhanya bezinsika zebandla belulela isandla sokudla kuBhanabha lakimi betshengisa ukuthi babevuma ukuthi siye kwabezizweni, bona baye kwabasokileyo. 10  Abasicela khona kuphela yikuthi sihlale sikhumbula abayanga, njalo ngiyazama ngamandla ami wonke ukuthi ngikwenze lokho. 11  Kodwa uKhefasi* wathi esefikile e-Antiyokhi ngamphikisa sikhangelene ngoba kwakusegcekeni ukuthi wayephambanisa.* 12  Amanye amadoda ayevela kuJakhobe athi engakafiki, wayejayele ukudla labezizweni, kodwa athi esefikile wayekela ukwenza njalo, wazehlukanisa labo esesaba ababesokile. 13  Lamanye amaJuda amlandela ekuzenziseni lokhu, uBhanabha laye waze wathatheka ngokuzenzisa kwabo. 14  Kodwa ngathi ngibona ukuthi kabahambi eqinisweni lezindaba ezinhle ngatshela uKhefasi* phambi kwabo bonke ngathi: “Nxa wena ongumJuda uphila njengabezizweni hatshi njengamaJuda, ubacindezelelani abantu bezizweni ukuthi baphile ngesiko lamaJuda?” 15  Thina esizelwe singamaJuda esingayisizo zoni ezivela ezizweni, 16  siyakunanzelela ukuthi umuntu kuzathiwa ulungile ngokholo kuJesu Khristu kuphela hatshi ngokwenza imisebenzi yomthetho. Ngakho sesibeke ukholo lwethu kuKhristu uJesu ukuze kuthiwe silungile ngokholo kuKhristu, hatshi ngokwenza imisebenzi yomthetho ngoba kakho* okuzathiwa ulungile ngokwenza imisebenzi yomthetho. 17  Nxa kuyikuthi lathi sibalwe ngokuthi siyizoni thina sizama ukuthi kuthiwe silungile ngoKhristu, sekusitsho ukuthi uKhristu uyinceku yesono yini? Ngitsho sibili! 18  Nxa sengiphinda ngisakha zona kanye izinto engangizidiliza, ngiyabe ngitshengisa ukuthi ngiyisephulamthetho, 19  ngoba ngokulandela umthetho ngafa emthethweni ukuze ngiphile kuNkulunkulu. 20  Mina ngibethelwe esigodweni kanye loKhristu. Kakuseyimi engiphilayo kodwa nguKhristu ophila emunye lami. Impilo engiyiphilayo khathesi enyameni ngiyiphila ngokholo eNdodaneni kaNkulunkulu eyangithandayo futhi yazinikela ngenxa yami. 21  Kangiwali* umusa omkhulu kaNkulunkulu ngoba nxa ukulunga kutholakala ngomthetho, uKhristu wafela ize.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “okwehola elilodwa.”
Obizwa langokuthi nguPhetro.
Obizwa langokuthi nguPhetro.
Kumbe, “wayelecala.”
Obizwa langokuthi nguPhetro.
Kumbe, “akulanyama.”
Kumbe, “Kangiwulahli.”