KwabaseGalathiya 1:1-24

  • Ukubingelela (1-5)

  • Kazikho ezinye izindaba ezinhle (6-9)

  • Izindaba ezinhle ezatshunyayelwa nguPhawuli zivela kuNkulunkulu (10-12)

  • Ukuguquka kukaPhawuli lenkonzo yakhe yokuqala (13-24)

1  Mina Phawuli, engingumphostoli ongabekwanga ngabantu loba kusetshenziswa umuntu kodwa owabekwa nguJesu Khristu loNkulunkulu uBaba, lowo owamvusa kwabafileyo,  ngiyalibhalela ngilabafowethu bonke, lina mabandla aseGalathiya:  Umusa omkhulu lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu kanye laseNkosini uJesu Khristu kakube kini.  Yazinikela ngenxa yezono zethu ukuze isikhulule kulo umumo wezinto* omubi, ngokuvumelana lentando kaNkulunkulu wethu uBaba.  Yena kakhazinyuliswe kuze kube nini lanini. Ameni.  Ngiyamangala ukuthi seliphambuka* masinyane kangaka kuLowo owalibizela emuseni omkhulu kaKhristu njalo selisamukela olunye uhlobo lwezindaba ezinhle.  Akusikho ukuthi kulezinye izindaba ezinhle, kodwa kulabanye abalidalela uhlupho futhi abafuna ukutshila izindaba ezinhle ezimayelana loKhristu.  Loba kunjalo, nxa thina kumbe ingilosi evela ezulwini besingalitshumayeza ezinye izindaba ezinhle ezitshiyene lalezo esalitshumayeza zona, kuyabe kumele siqalekiswe.  Njengoba nje sike satsho, ngiyaphinda futhi ngithi, Loba ngubani olitshumayeza izindaba ezinhle ezitshiyene lalezo elazamukelayo kaqalekiswe. 10  Kanti ngizama ukuzuza ukwamukelwa ngabantu yini kumbe nguNkulunkulu? Ngizama ukujabulisa abantu yini? Phela nxa ngilokhu ngisajabulisa abantu, ngiyabe ngingasinceku kaKhristu. 11  Ngifuna lazi bafowethu ukuthi izindaba ezinhle engazitshumayela kini kaziveli ebantwini, 12  ngoba kangizamukelanga emuntwini futhi angizifundiswanga ngumuntu; ngazembulelwa nguJesu Khristu. 13  Lezwa sibili ngokuziphatha kwami ngisesekholweni lwesiJuda, ukuthi ngangihlala ngilihlukuluza kakhulu* ibandla likaNkulunkulu njalo ngilibhidliza. 14  Okholweni lwesiJuda ngangithuthuka kulabanengi engangilingana labo esizweni sakithi njengoba amasiko abobaba ngangiwatshisekela kakhulu kulabo. 15  Kodwa kwathi uNkulunkulu owangehlukanisa lesibeletho sikamama njalo wangibiza ngomusa wakhe omkhulu, ekubona kukuhle 16  ukuthi aveze iNdodana yakhe esebenzisa mina ukuze ngitshumayele izindaba ezinhle ezimayelana layo kwabezizweni, kangizange ngigijimele ukuyabuza emuntwini,* 17  futhi kangizange ngiye eJerusalema kulabo ababa ngabaphostoli kuqala kulami. Kodwa ngaya e-Arabhiya, ngasengibuyela eDamaseko. 18  Kwathi sekwedlule iminyaka emithathu ngaya eJerusalema ngisiyavakatshela uKhefasi,* ngahlala laye okwamalanga angu-15. 19  Loba kunjalo, abanye abaphostoli kangizange ngibabone ngaphandle kukaJakhobe umfowabo weNkosi. 20  Ngiyaliqinisekisa phambi kukaNkulunkulu ukuthi kangiqambi manga nxa ngibhala izinto lezi. 21  Ngemva kwalokho ngaya emangweni waseSiriya lowaseKhilikhiya. 22  Kodwa amabandla aseJudiya ayemanyene loKhristu ayengakaze angibone. 23  Wona nje ayejayele ukuzwa kuthiwa: “Indoda leya eyayisihlukuluza, khathesi isitshumayela izindaba ezinhle ezimayelana lokholo eyayilutshabalalisa.” 24  Yikho aqalisa ukukhazimulisa uNkulunkulu ngenxa yami.

Amabala angaphansi

Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “selisuswa.”
NgesiGrikhi, “ngize ngedlulise amalawulo.”
NgesiGrikhi, “inyama legazi.”
Obizwa langokuthi nguPhetro.