KwabaseFiliphi 4:1-23

  • Ukumanyana, ukuthokoza, lemicabango efaneleyo (1-9)

    • Lingakhathazeki ngaloba yini (6, 7)

  • Ukubonga izipho ezivela kwabaseFiliphi (10-20)

  • Amazwi okuphetha okubingelela (21-23)

4  Ngakho bafowethu engibathandayo futhi engibakhanukayo, abayintokozo yami lomqhele wami, bathandekayo bami, manini liqine ngalindlela eNkosini.  Ngincenga uYuwodiya loSintikhe ukuthi babe ngqondonye eNkosini.  Ngiyakucela lawe wena othembekileyo esisebenza sonke,* ukuthi uqhubeke ubancedisa abesifazana laba abasebenze lami gadalala ngenxa yezindaba ezinhle, kanye loKlementi labo bonke engisebenza labo abalamabizo asegwalweni lokuphila.  Hlalani lithokoza eNkosini. Ngiyaphinda ngithi, Thokozani!  Kakwaziwe ngabantu bonke ukuthi lina lingabantu abazwisisayo.* INkosi isiseduze.  Lingakhathazeki ngaloba yini, kodwa kukho konke bekani izicelo zenu kuNkulunkulu ngomthandazo langokumncenga kanye lokumbonga.  Nxa lingenza njalo, ukuthula kukaNkulunkulu okwedlula konke ukuzwisisa kuzalinda izinhliziyo zenu lezingqondo zenu* ngoKhristu uJesu.  Okokucina bafowethu, loba yiziphi izinto eziliqiniso, loba yiziphi izinto eziqakathekileyo, loba yiziphi izinto ezilungileyo, loba yiziphi izinto ezimsulwa, loba yiziphi izinto ezithandekayo, loba yiziphi izinto okukhulunywa kuhle ngazo, loba yiziphi izinto ezinhle, loba yiziphi izinto ezibabazekayo, qhubekani licabanga* ngazo.  Izinto elazifunda kimi lazamukela, lalezo elangizwa ngizikhuluma njalo elabona ngizenza, qhubekani lizenza, lapho-ke uNkulunkulu wokuthula uzakuba lani. 10  Ngiyathokoza kakhulu eNkosini ukuthi selize lavuselela ukuba lendaba lami. Lanxa lalikhathazekile ngami, lalingelalo ithuba lokukutshengisa lokho. 11  Lokhu angikukhulumeli ukuthi ngiyaswela, ngoba sengifunde ukusuthiseka kungelani lokuthi umumo engikuwo unjani. 12  Ngiyakwazi ukuthi kunjani ukuba lokulutshwana lokuba lokunengi. Kukho konke lakuzo zonke izimo sengifunde imfihlo yokusutha leyokulamba, eyokuba lokunengi leyokuswela. 13  Ngilamandla okwenza zonke izinto ngenxa yalowo ongipha amandla. 14  Loba kunjalo, lenze kuhle ngokungincedisa ngesikhathi ngihlupheka. 15  Phela lani bazalwane baseFiliphi liyakwazi ukuthi lathi selizizwile izindaba ezinhle okokuqala, lalapho sengisuka eMakhedoniya, kalikho ngitsho lelilodwa ibandla elahlanganyela lami endabeni yokupha lokwamukela ngaphandle kwenu kuphela, 16  ngoba ngathi ngiseseThesalonika langithumela engangikuswela, hatshi kanye kuphela kodwa kabili. 17  Kangitsho ukuthi ngifuna isipho, engikufunayo yizithelo ezenza lina lithole inzuzo enengi. 18  Kodwa ngilakho konke engikufunayo njalo kunengi. Kangisweli lutho njengoba sengikwamukele lokho elalikuphathise u-Ephafrodithu, okuliphunga elimnandi kanye lomhlatshelo owamukelekayo, omthokozisa kakhulu uNkulunkulu. 19  Yena-ke uNkulunkulu wami olenotho ekhazimulayo uzalinika konke elikuswelayo, elinika ngoKhristu uJesu. 20  Kakhazinyuliswe kuze kube nini lanini uNkulunkulu wethu uBaba. Ameni. 21  Bingelelani bonke abangcwele abamanyene loKhristu uJesu. Abafowethu engilabo lapha bayalibingelela. 22  Bonke abangcwele bayalibingelela, kodwa ikakhulu abendlu kaKhesari. 23  Umusa omkhulu weNkosi uJesu Khristu kawube lomoya wenu.*

Amabala angaphansi

Kumbe, “esidonsa jogwe linye.”
Kumbe, “abangelankani.”
Kumbe, “lemicabango yenu.”
Kumbe, “linakana; licabangisisa.”
Kumbe, “lendlela elicabanga ngayo.”