KwabaseFiliphi 3:1-21

  • Ukungathembeli ezintweni zenyama (1-11)

    • Zonke izinto kaziselancedo ngenxa kaKhristu (7-9)

  • Ukulalamela umvuzo ophambili (12-21)

    • Izizalwane zasezulwini (20)

3  Bafowethu, ngiphetha ngokuthi qhubekani lithokoza eNkosini. Kakungihluphi ukulibhalela izinto engake ngalibhalela zona futhi kuvikela lina.  Qaphelani izinja; liqaphele abenza izinto ezilimazayo; liphinde liqaphele lalabo abafuna lisoke.  Phela thina siyilabo abalokusoka kweqiniso, abenza inkonzo engcwele ngomoya kaNkulunkulu, bezigqaja ngoKhristu uJesu futhi bengathembelanga ezintweni zenyama,  lanxa phakathi kwabo bonke kuyimi engilezizatho zokuthembela ezintweni zenyama. Nxa ekhona omunye ocabanga ukuthi ulezizatho zokuthembela ezintweni zenyama, mina ngilezedlula ezakhe:  ngasokwa ngelanga lesitshiyagalombili njalo ngingowesizwe sako-Israyeli, owesizwana sakoBhenjamini, umHebheru owazalwa ngamaHebheru, kwezomthetho ngingumFarisi;  ngangitshiseka ngihlukuluza ibandla, futhi mayelana lokulunga okusekelwe emthethweni, ngatshengisa ukuthi akulalutho engingasolwa ngalo.  Kodwa izinto ezaziyinzuzo kimi sengizibona zingelancedo* ngenxa kaKhristu.  Phezu kwalokho, izinto zonke ngizibona zingelancedo ngenxa yolwazi oluphathelane loKhristu uJesu iNkosi yami, oluqakatheke kakhulu ukwedlula loba yini. Sengikhethe ukulahlekelwa yizinto zonke ngenxa yakhe njalo ngizibona ziyinqumbi yezibi* ukuze ngizuze uKhristu  njalo ngitholakale ngimunye laye, hatshi ngenxa yokulunga kwami engikuthola ngokulandela uMthetho kodwa ngenxa yokulunga okutholakala ngokuba lokholo kuKhristu, ukulunga okuvela kuNkulunkulu okusekelwe ekukholweni. 10  Engikuhlosileyo yikuthi ngimazi yena ngiphinde ngiwazi lamandla okuvuswa kwakhe kwabafileyo futhi ngihlanganyele enhluphekweni zakhe, ngivume ukufa njengaye 11  ukuze ngibone ukuthi kungenzeka yini ukuthi lami ngithole ukuvuswa kwabafileyo kwakuqala. 12  Angitsho ukuthi sengikutholile kumbe ukuthi sengenziwe ngaphelela, kodwa ngilwisa ukuthi ngibone ukuthi lami ngingakubamba yini lokho uKhristu uJesu angikhethele khona. 13  Bafowethu, kangiziboni njengosekubambile kudala, kodwa into eyodwa engiyenzayo nansi: Ngikhohlwa izinto ezisemuva, ngilalamele izinto eziphambili. 14  Ngilwisa ukugcwalisa inhloso yami yokuthola umvuzo wokubizwa ezulwini, lowo uNkulunkulu asipha wona ngoKhristu uJesu. 15  Ngakho-ke thina abavuthiweyo* kasicabangeni njalo. Kodwa nxa indlela elicabanga ngayo itshiyene lale kuloba yini, uNkulunkulu uzalincedisa ukuthi licabange ngalindlela. 16  Kodwa njengoba sesithuthukile safika kulelibanga, kasiqhubekeni sihamba ngokuhleleka endleleni yonale. 17  Lonke nje bafowethu ngilingiselani njalo lihlale libakhangele labo abahamba ngendlela le evumelana lesibonelo esalibekela sona. 18  Phela kulabanengi engangijayele ukukhuluma ngabo, kodwa khathesi sengikhuluma ngabo ngikhala ngoba sebephila beyizitha zesigodo sokuhlutshwa* sikaKhristu. 19  Isiphetho sabo yikubhubha, unkulunkulu wabo yisisu sabo, lenkazimulo yabo lihlazo labo futhi izingqondo zabo zisezintweni zomhlaba. 20  Kodwa thina siyizizalwane zasezulwini njalo simlindele ngabomvu umsindisi ovela khonale, iNkosi uJesu Khristu. 21  Uzaguqula umzimba wethu ongasilutho ube njengomzimba wakhe olenkazimulo esebenzisa amandla akhe amakhulu amenza enelise ukubeka zonke izinto ngaphansi kwakhe.

Amabala angaphansi

Kungahunyutshwa langokuthi, “ngikhethe ukuzitshiya.”
Kumbe, “yengcekeza; yemfucuza.”
Kumbe, “abalokholo oluqinileyo.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.