KwabaseFiliphi 2:1-30

  • Ukuba ngumKhristu othobekileyo (1-4)

  • Ukuzithoba kukaKhristu lokuphakanyiswa kwakhe (5-11)

  • Sebenzelani ukusindiswa kwenu (12-18)

    • Ukukhazimula njengezibane (15)

  • Ukuthunywa kukaThimothi lo-Ephafrodithu (19-30)

2  Njengoba limanyene loKhristu, libakhuthaza abanye njalo libaduduza ngenxa yokuthi liyabathanda futhi litshengisa ukuthi lilendaba labo, libathanda kakhulu njalo libazwela,  yenzani intokozo yami iphelele ngokuba ngqondonye, lilothando lunye, limanyene ngokupheleleyo* njalo lilomcabango owodwa.  Lingenzi lutho ngokubangisana kumbe ngokuziphakamisa, kodwa ngokuthobeka* bonani abanye bengcono kulani,  lingaqakathekisi lokho okufunwa yini kuphela kodwa liqakathekise lalokho okufunwa ngabanye.  Indlela elicabanga ngayo kayihlale injengekaKhristu uJesu,  owathi lanxa elesimo sikaNkulunkulu wangacabangi ukumhluthunela isikhundla sakhe, okutsho ukufuna ukulingana loNkulunkulu.  Wazidela watshiya konke ayelakho, wathatha isimo senceku, waba ngumuntu.  Phezu kwalokho wathi esengumuntu wazithoba walalela kwaze kwaba sekufeni, esifa esigodweni sokuhlutshwa.*  Ngenxa yalokhu uNkulunkulu wamphakamisa wamnika isikhundla esiphezulu kulaleso ayelaso, njalo ngomusa wakhe wamnika lebizo eliphezu kwawo wonke amabizo, 10  ukuze amadolo wonke aguqe ebizweni likaJesu, awalabo abasezulwini labasemhlabeni kanye labangaphansi komhlaba,* 11  njalo bonke bavume ebantwini ukuthi uJesu Khristu uyiNkosi, besekukhazinyuliswa uNkulunkulu uBaba. 12  Ngakho-ke bathandekayo bami, njengoba belihlala lilalela, hatshi ngesikhathi ngikhona kuphela kodwa ikakhulu khathesi ngingekho, qhubekani lisebenzela ukusindiswa kwenu, likwenze ngokwesaba langokuqhuqha, 13  ngoba uNkulunkulu ngokuthanda kwakhe uyaliqinisa, aliphe isifiso lamandla okwenza okumthokozisayo. 14  Qhubekani lisenza izinto zonke lingakhononi njalo lingaphikisani, 15  ukuze libe ngabantwana bakaNkulunkulu abangasolekiyo njalo abamsulwa, abangelasici phakathi kwesizukulwane esonakeleyo lesixhwalileyo elikhazimula phakathi kwaso njengezibane emhlabeni, 16  liqhubeke liligagadlele ilizwi lokuphila. Lokhu kuzakwenza ngithokoze ngelanga likaKhristu, ngisazi ukuthi kangigijimelanga amahala njalo kangisebenzanga nzima ngisebenzela ize. 17  Lanxa ngithululwa njengomnikelo wokunathwayo phezu komhlatshelo ngokwenza inkonzo engcwele eliyenzayo ngenxa yokholo lwenu, ngiyathaba njalo ngiyathokoza lani lonke. 18  Yikho lani kufanele lithabe futhi lithokoze lami. 19  Khathesi ngilethemba lokuthi nxa kuyintando yeNkosi uJesu, ngizathuma uThimothi abuye kini masinyane ukuze izindaba ezimayelana lani zingikhuthaze nxa sengizizwa. 20  Kangilaye omunye onjengaye ozakuba lendaba lani ngenhliziyo yonke, 21  ngoba abanye bonke baqakathekisa lokho bona abakufunayo, hatshi okufunwa nguJesu Khristu. 22  Kodwa liyakwazi ukuthi uThimothi watshengisa ukuthi yena ufanele sibili, ngoba njengomntwana osebenza loyise, wasebenza lami gadalala ukuze izindaba ezinhle ziqhubekele phambili. 23  Yikho-ke nguye engilethemba lokuthi ngizamthuma ngingavele ngibone nje ukuthi izinto zingihambela njani. 24  Lami ngilalo sibili ithemba lokuthi ngizabuya kini masinyane nxa kuyintando yeNkosi. 25  Okwakhathesi ngikubona kufanele ukuthi ngithume u-Ephafrodithu kini, umfowethu esisebenza sonke njalo olisotsha kanye lami, elamthuma ukuthi azongincedisa ngengikuswelayo, 26  ngenxa yokuthi uyafisa kakhulu ukulibona lonke futhi uhlulukelwe njengoba lezwa ukuthi wayegula. 27  Wagula sibili waze waphosa wafa kodwa uNkulunkulu waba lesihawu kuye, hatshi kuye kuphela kodwa lakimi ukuze ngingabi phakathi kolunye usizi phezu kwalolu engikulo. 28  Yikho ngimthuma kini masinyane ukuze liphinde lithokoze nxa selimbona, lami ngingakhathazeki kakhulu. 29  Ngakho mamukeleni ngokuthokoza konke ngendlela elamukela ngayo abalandeli beNkosi, futhi liqhubeke liwaqakathekisa kakhulu amadoda anjalo, 30  ngoba waphosa wafa ngenxa yomsebenzi kaKhristu,* efaka ukuphila kwakhe* engozini ukuze angincedise njengoba lina lingenelisi ukukwenza lokho ngenxa yokuthi kalikho lapha.

Amabala angaphansi

Kumbe, “emphefumulweni.”
Kumbe, “ngokuzehlisa.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Lapha kutshiwo abafileyo abazavuswa.
Kungahunyutshwa langokuthi, “weNkosi.”
Kumbe, “umphefumulo wakhe.”