Kwabase-Efesu 4:1-32

  • Ukumanyana emzimbeni kaKhristu (1-16)

    • Izipho ezingabantu (8)

  • Ubuntu obudala lobuntu obutsha (17-32)

4  Ngakho mina engiyisibotshwa ngenxa yeNkosi ngiyalincenga ukuthi lihambe ngendlela efanele ukubizwa elabizwa ngakho,  lihlale lizithoba* futhi limnene, libekezele, libe lesineke komunye lomunye ngothando,  lizame ngamandla wonke ukuhlala limanyene emoyeni lilokuthula okwenza libambane libe munye.  Kulomzimba owodwa, lomoya owodwa, njengoba nje labizelwa ethembeni elilodwa lokubizwa kwenu;  kuleNkosi eyodwa, lokholo olulodwa, lobhabhathizo olulodwa;  loNkulunkulu oyedwa onguYise wabo bonke, ophezu kwabo bonke, osebenza ngabo bonke njalo okubo bonke.  Ngamunye wethu wenzelwa umusa omkhulu ngokuvumelana lendlela uKhristu anika ngayo umuntu ngamunye isipho lesi samahala,  ngoba kuthiwa: “Wathi esephakamile waya phezulu wathatha izithunjwa. Wanika ibandla izipho ezingabantu.”  Ibala elithi “esephakamile” lingabe lisitshoni ngaphandle kokuthi wake wehlela ezindaweni eziphansi, emhlabeni? 10  Lowo owehlayo nguye futhi owaphakama waya phezulu kakhulu kwamazulu wonke ukuze agcwalise zonke izinto. 11  Wapha ibandla abanye ukuthi babe ngabaphostoli, abanye babe ngabaphrofethi, abanye babe ngabavangeli,* abanye babe ngabelusi, abanye babe ngabafundisayo, 12  ukuze kulungisiswe* abangcwele ukwenzela ukuthi benze umsebenzi wenkonzo njalo bakhe umzimba kaKhristu, 13  sonke size sibe munye* ekukholweni laselwazini oluqondileyo olumayelana leNdodana kaNkulunkulu, sibe njengomuntu osekhule ngokweneleyo, sifike ebangeni lokukhula ngokugcweleyo njengoKhristu. 14  Yikho akusamelanga sibe ngabantwana, siphoselwa le lale ngamagagasi futhi siphetshulelwa le lale yimimoya yonke yemfundiso, ngobuqili babantu kusetshenziswa amaqhinga okudlelezela. 15  Kodwa kasikhulumeni iqiniso, ngothando sikhule ezintweni zonke kuye yena oyinhloko, uKhristu. 16  Ngaye umzimba wonke uyabunjwa ubambane kuhle futhi amalunga omzimba apha lokho okufunakalayo enza ukuthi izitho zawo zibambisane. Nxa isitho ngasinye sisebenza kuhle, lokho kuyawunceda umzimba ukuthi ukhule njengoba uzakha ethandweni. 17  Ngakho engikutshoyo njalo engikufakazayo ebizweni leNkosi yikuthi akufanelanga liqhubeke lihamba ngendlela abezizweni abahamba ngayo ngezingqondo zabo ezingancediyo.* 18  Izingqondo zabo zisemnyameni futhi behlukanisiwe lokuphila okuvela kuNkulunkulu ngenxa yokungazi, ngoba izinhliziyo zabo zibuthundu. 19  Akusathi thiki kubo nxa beziphatha kubi, yikho sebazinikela ekuxhwaleni* ukuthi baqhubeke besenza yonke imihlobo yokungcola besedlulisa amalawulo. 20  Kodwa lafunda ukuthi uKhristu kanjalo, 21  ngaphandle nxa lehluleka ukumuzwa kuhle uJesu lapho lifunda kuye, njengoba iqiniso likuye. 22  Lafundiswa ukuthi kumele likhiphe ubuntu obudala obuqhubeka busonakaliswa yizifiso eziyengayo zobuntu lobu obuhambelana lendlela yenu yokuziphatha yakudala. 23  Kanti njalo indlela elicabanga ngayo* kumele iqhubeke isenziwa ukuthi ibentsha, 24  futhi kufanele ligqoke ubuntu obutsha obadalwa ngentando kaNkulunkulu, obuvumelana lokulunga kweqiniso kanye lobuqotho. 25  Yikho-ke njengoba selitshiye ubuqili, ngamunye wenu kakhulume iqiniso kumakhelwane wakhe ngenxa yokuthi siyizitho zomzimba munye. 26  Thukuthelani kodwa lingoni; lingavumi ukuthi ilanga litshone lilokhu lizondile; 27  lingamniki ithuba* uDeveli. 28  Ontshontshayo kayekele ukuntshontsha; kodwa kasebenze nzima, enze umsebenzi omuhle ngezandla zakhe ukuze abe lolutho angalwabela oswelayo. 29  Akungaphumi ilizwi elibolileyo emilonyeni yenu kodwa khulumani okuhle futhi okwakhayo kusiya ngokuthi kuyini okufunakalayo, ukuze abalaleleyo bancedakale. 30  Kanti njalo lingawudabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu elabekwa ngawo uphawu lokuthi likhululwe ngenhlawulo ngelanga lokusindiswa. 31  Susani kini konke ukufukamela inzondo embi, lokuthukuthela, lolaka, lokuklabalala, lokuthethisa kanye lakho konke okulimazayo. 32  Kodwa libe lomusa komunye lomunye, lizwelane kakhulu njalo lithethelelane ngenhliziyo yonke njengoba nje uNkulunkulu walithethelela ngenhliziyo yonke esebenzisa uKhristu.

Amabala angaphansi

Kumbe, “lizehlisa.”
Kumbe, “ngabatshumayeli bezindaba ezinhle.”
Kumbe, “kuqeqetshwe.”
Kumbe, “simanyane.”
Kumbe, “eziyize.”
Kumbe, “ekuziphatheni okulihlazo.” NgesiGrikhi, a·selʹgei·a. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “amandla abusa izingqondo zenu.” NgesiGrikhi, “umoya wengqondo yenu.”
Kumbe, “lingamvuleli indawo.”