Kwabase-Efesu 3:1-21

  • Imfihlo engcwele igoqela labezizweni (1-13)

    • Abezizweni bayizindlalifa loKhristu (6)

    • Inhloso kaNkulunkulu yaphakade (11)

  • Uthandazela ukuthi abase-Efesu babe lokuqedisisa (14-21)

3  Yikho mina Phawuli engiyisibotshwa sikaKhristu uJesu ngenxa yokunceda lina bantu bezizweni—  selizwile sibili ngokuphathiswa kwami umusa omkhulu kaNkulunkulu ukuze lina lincedakale,  ukuthi imfihlo engcwele yavezwa kimi ngesambulo njengoba nje ngike ngalibhalela ngamafitshane.  Ngakho nxa selibala lokhu, lizananzelela ukuthi ngiyayizwisisa imfihlo engcwele kaKhristu.  Kwezinye izizukulwane imfihlo le kayizange ivezwe emadodaneni abantu ngendlela esivezwe ngayo khathesi kubaphostoli bakhe abangcwele kanye lakubaphrofethi ngomoya.  Imfihlo le ngeyokuthi abantu bezizweni, bemanyene loKhristu uJesu langezindaba ezinhle, kumele babe yizindlalifa kanye laye futhi babe yizitho zomzimba munye, baphinde bahlanganyele lathi esithembisweni.  Ngaba yinceku yalokhu ngenxa yesipho samahala somusa omkhulu uNkulunkulu angenzela wona ngokusebenza kwamandla akhe.  Mina engimncane kulomncane kulabo bonke abangcwele ngenzelwa umusa omkhulu ukuze ngitshumayele kwabezizweni izindaba ezinhle eziphathelane lenotho kaKhristu engeke ilinganiswe,  ngiphinde ngenze lokuthi wonke umuntu abone ukuthi iphathwa njani imfihlo engcwele ebifihlwe kuNkulunkulu kusukela endulo, kuye yena owadala zonke izinto. 10  Lokhu kwenzelwa ukuthi khathesi, kusetshenziswa ibandla, ohulumende leziphathamandla ezisezindaweni zasezulwini bazi ukuhlakanipha kukaNkulunkulu okutshengiswa ngezindlela ezinengi ezitshiyeneyo. 11  Kuvumelana lenjongo yakhe yaphakade ayisungulayo emayelana loKhristu uJesu iNkosi yethu, 12  osenza sibe lenkululeko yokukhuluma leyokusondela kuNkulunkulu singathandabuzi ngenxa yokuthi silokholo kuye. 13  ­Ngiyalicela-ke ukuthi lingalahli ithemba nxa libona inhlupho ezingehlelayo ngenxa yokulinceda ngoba zenza lithole inkazimulo. 14  Ngenxa yalokho, ngiguqa kuBaba, 15  onguye owanika zonke izimuli ezulwini lasemhlabeni amabizo azo. 16  Ngikhulekela ukuthi ngobukhulu benkazimulo yakhe alenze libe lamandla emuntwini elinguye ngaphakathi, esebenzisa amandla omoya wakhe, 17  kanye lokuthi ngokholo lwenu lenze uKhristu ahlale ezinhliziyweni zenu lilothando. Sengathi lingama liqine phezu kwesisekelo futhi ligxile kuso njengempande, 18  ukuze njengabo bonke abangcwele libuzwisise ngokugcweleyo ububanzi, lobude, lokuphakama, lokutshona, 19  futhi lilwazi uthando lukaKhristu oluqakatheke kakhulu ukwedlula ulwazi, ukuze uNkulunkulu alenze libe lazo zonke izimpawu zobuntu bakhe. 20  Yena uyenelisa ukwenza izinto ezinkulu kakhulu ukwedlula lezo esizicelayo kumbe esizicabangayo, ezenza ngamandla akhe asebenza kithi. 21  Ngakho kumele akhazinyuliswe ngebandla langoKhristu uJesu kuzo zonke izizukulwane kuze kube nini lanini. Ameni.

Amabala angaphansi