Kwabase-Efesu 2:1-22

  • Benziwa baphila bemanyene loKhristu (1-10)

  • Kwadilizwa umduli owawubehlukanisa (11-22)

2  Phezu kwalokho, uNkulunkulu walenza laphila lanxa lalifile ngenxa yeziphambeko kanye lezono zenu  elake lahamba ngazo livumelana lomumo wezinto womhlaba* lo, ngendlela umbusi olamandla okuqondisa umoya afuna ngayo. Umoya lo yiwo osebenzayo khathesi ebantwini abangalaleliyo.  Sonke sake saziphatha njengabo. Sasivumelana lezifiso zenyama yethu, sisenza okufunwa yimizimba kanye lemicabango yethu njalo ngokwemvelo sasingabantu* okumele bathukuthelelwe njengabanye bonke.  Kodwa uNkulunkulu ulesihawu esikhulu, njalo ngenxa yokuthi wasithanda kakhulu  wasenza saphila simanyene loKhristu, lanxa sasifile ngenxa yeziphambeko zethu. Selisindisiwe ngenxa yomusa omkhulu.  Kanti njalo uNkulunkulu wasivusa loKhristu futhi wasinika indawo yokuhlala laye ezulwini ngoba wasenza saba munye loKhristu uJesu,  ukuze kumumo wezinto* ozayo atshengise umusa wakhe omkhulu kakhulu ngokusinika izinto ezinhle thina esimunye loKhristu uJesu.  Selisindisiwe ngomusa lo omkhulu ngenxa yokholo lwenu, futhi lokhu akuveli kini, kodwa kuyisipho esivela kuNkulunkulu.  Kalikutholanga ngemisebenzi yenu ukuze kungabi lomuntu olesizatho sokuzitshaya isifuba. 10  Singumsebenzi wezandla zikaNkulunkulu njalo sadalwa simanyene loKhristu uJesu ukuze senze imisebenzi emihle, leyo uNkulunkulu ayevele wahlela ukuthi sizayenza. 11  Ngakho lina elazalwa lingabantu bezizwe khumbulani ukuthi labo ababebizwa ngokuthi “ngabasokileyo” babelibiza ngokuthi “lingabangasokanga.” Ukusoka lokhu ngokwenziwa enyameni ngezandla zabantu. 12  Ngalesosikhathi lalingelaye uKhristu, lehlukanisiwe lesizwe sako-Israyeli futhi lingekho ezivumelwaneni zesithembiso. Laliphila emhlabeni lingelathemba njalo lingelaye uNkulunkulu. 13  Kodwa khathesi selimunye loKhristu uJesu, lina elalikhatshana kakhulu selisondele eduze ngenxa yegazi likaKhristu, 14  ngoba wasilethela ukuthula, lowo owenza amaqembu womabili aba liqembu elilodwa njalo wadiliza umduli owawuphakathi kwawo uwehlukanisa. 15  Ngomzimba wakhe* waqeda okwakubenza babe yizitha, okutsho uMthetho owawulemilayo, ukuze enze womabili amaqembu la amanyane laye, abe liqembu elilodwa elitsha* futhi abe lokuthula, 16  futhi ngokufa kwakhe esigodweni sokuhlutshwa* wenze ukuthi amaqembu la womabili abe ngumzimba owodwa, abuyisane loNkulunkulu ngokugcweleyo ngoba ngomzimba wakhe usekuqedile ukuzondana kwawo. 17  Wafika walitshela izindaba ezinhle zokuthula lina elalikhatshana kakhulu, wazitshela lalabo ababeseduze, 18  ngoba ngaye, sonke esisemaqenjini la womabili sikhululekile ukusondela kuBaba ngomoya munye. 19  Ngakho kaliseyizo zihambi loba abantu bezizweni, kodwa seliyizizalwane ndawonye labangcwele njalo selingamalunga emuli kaNkulunkulu, 20  futhi selakhelwe phezu kwesisekelo sabaphostoli labaphrofethi kodwa uKhristu uJesu yena ulilitshe lesisekelo eliyisiqokoqela.* 21  Sonke isakhiwo lesi esimunye laye futhi esibanjaniswe kuhle saqina, siyakhula sisiba lithempeli likaJehova elingcwele. 22  Lani elimanyene laye lakhiwa ndawonye labo ukuze libe yindawo uNkulunkulu ahlala kuyo ngomoya wakhe.

Amabala angaphansi

Kumbe, “lendlela yomhlaba.”
NgesiGrikhi, “sasingabantwana.”
Ibala lesiGrikhi elisetshenziswe lapha ngelithi “umumo wezinto” njalo lisebunengini. Khangela iNgcazelo Yamabala.
NgesiGrikhi, “Ngenyama yakhe.”
NgesiGrikhi, “yindoda eyodwa entsha.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Khangela iNgcazelo Yamabala.