KuThithusi 3:1-15

  • Indlela okumele sizehlise ngayo (1-3)

  • Lizimisele ukwenza imisebenzi emihle (4-8)

  • Ungangeni ezimpikiswaneni ezingelangqondo lasemaqenjini abhazukayo (9-11)

  • Okufiswa nguPhawuli lamazwi okubingelela (12-15)

3  Qhubeka ubakhumbuza ukuthi bazehlise futhi balalele ohulumende leziphathamandla, bahlale bekulungele ukwenza yonke imisebenzi emihle,  bangakhulumi kubi ngomuntu, bangathandi ingxabano, kodwa babe ngabazwisisayo njalo babe mnene kubo bonke abantu ngazo zonke izikhathi.  Phela lathi sasingelangqondo, singalaleli, sidukisiwe futhi siyizigqili zenjabulo lezezifiso ezitshiyeneyo, siqhubeka sisebubini njalo silomona, sisenyanyeka futhi sizondana.  Kodwa umusa woMsindisi wethu uNkulunkulu kanye lokuthanda kwakhe abantu kwathi kubonakaliswa  (ngenxa yesihawu sakhe hatshi ngenxa yemisebenzi elungileyo esasiyenzile), wasisindisa ngokusigezisa esiletha ekuphileni langokusenza sibe batsha ngomoya ongcwele.  Umoya lo wawuthulula kithi ngobunengi bawo esebenzisa uJesu Khristu uMsindisi wethu,  ukuze kuthi nxa sekuthiwe silungile ngomusa wakhe omkhulu, sibe yizindlalifa ngokuvumelana lethemba lokuphila okungapheliyo.  Amazwi la aqotho. Ngifuna uhlale ukugcizelela konke lokhu ukuze asebekholiwe kuNkulunkulu baqhubeke becabangisisa ngokwenza imisebenzi emihle zikhathi zonke. Izinto lezi zinhle njalo ziyabanceda abantu.  Kodwa wena ungazingeni izimpikiswano ezingelangqondo, lezindaba zosendo, lezingxabano kanye lokulwela uMthetho ngoba akuncedi futhi kuyize. 10  Lowo obangela ukuthi kube lokubhazuka zehlukaniseni laye nxa selike lamxwayisa okokuqala, laphinda futhi okwesibili, 11  lisazi ukuthi lowomuntu usephambukile endleleni lokuthi uyona njalo usezigwebile. 12  Nxa sengithume u-Athema loThikhikhu kuwe, yenza konke okusemandleni akho ukuthi uze kimi eNikhopholi ngoba sengikhethe ukuhlala khona ngesikhathi sebusika. 13  Ube leqiniso lokuthi uyamsiza uZena oyisazi soMthetho kanye lo-Apholo ukuze bangasweli lutho nxa sebehamba. 14  Kodwa fundisa abantu bakithi ukuthi bahlale besenza imisebenzi emihle ukuze bancedise nxa kungaba lokufunekayo masinyane, ukwenzela ukuthi bathele izithelo. 15  Bonke engilabo lapha bayakubingelela. Bingelela abasithandayo abasekukholweni. Umusa omkhulu kawube lani lonke.

Amabala angaphansi