KuThithusi 2:1-15

  • Imfundiso enceda abantu abadala labasesebatsha (1-15)

    • Kasilahleni ukungamesabi uNkulunkulu (12)

    • Ukutshisekela imisebenzi emihle (14)

2  Kodwa wena qhubeka ukhuluma okuvumelana lemfundiso eqondileyo.*  Amadoda amadala kawabe ngazibambayo kukho konke akwenzayo, angathathi izinto lula, asebenzise kuhle ingqondo, aqine ekukholweni lasethandweni njalo abe ngaqiniselayo ebunzimeni.  Labesifazana abadala kabaziphathe njengabantu abakhonzayo, bangabi ngabanyundelayo, bangabi yizigqili zewayini elinengi, bafundise okuhle,  ukuze bacebise abesifazana* abasesebatsha ukuthi bathande omkabo, bathande abantwababo,  basebenzise kuhle izingqondo zabo, babe msulwa, basebenze emizini yabo,* benze okuhle njalo bazehlise emadodeni abo, ukuze kungakhulunywa kubi ngelizwi likaNkulunkulu.  Qhubeka ukhuthaza lamajaha ukuthi asebenzise kuhle izingqondo zawo,  utshengise ukuthi uyisibonelo ngazo zonke izindlela emisebenzini emihle. Fundisa izinto ezingelasici,* ungathathi izinto lula,  usebenzise amazwi aqondileyo* angeke achothozwe ukuze abaphikisayo bayangeke, bangabi lakho okubi abangakukhuluma ngathi.  Izigqili kazizehlise ngaphansi kwabaninizo ezintweni zonke, zizame ukubathokozisa, zingabaphenduli kubi, 10  zingabantshontsheli kodwa zitshengise ukuthi zithembekile kukho konke ukuze zicecise imfundiso yoMsindisi wethu uNkulunkulu ngazo zonke izindlela. 11  Umusa omkhulu kaNkulunkulu usubonakalisiwe, waletha insindiso kuyo yonke imihlobo yabantu. 12  Umusa lo usifundisa ukuthi silahle konke ukungamesabi uNkulunkulu lezifiso zomhlaba, lokuthi siphile sisebenzisa kuhle ingqondo, singabalungileyo labazinikele kuNkulunkulu phakathi komumo lo wezinto,* 13  ngesikhathi sisamelele ithemba elithokozisayo kanye lokubonakaliswa okukhazimulayo kukaNkulunkulu omkhulu lokoMsindisi wethu uJesu Khristu, 14  owazinikela ngenxa yethu ukuze asikhulule* kukho konke ukungabi lamthetho njalo azihlambululele abantu abayimpahla yakhe eqakathekileyo, abatshisekela imisebenzi emihle. 15  Qhubeka uzikhuluma izinto lezi, useluleka* futhi ukhuza ngamandla wonke. Ungavumeli muntu ukuthi akukhangelele phansi.

Amabala angaphansi

Kumbe, “ephilisayo; encedayo.”
Kumbe, “baqondise ukucabanga kwabesifazana; baqeqetshe abesifazana.”
Kumbe, “banakekele imizi yabo.”
Kungahunyutshwa langokuthi, “ngendlela engelasici.”
Kumbe, “aphilisayo; ancedayo.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
NgesiGrikhi, “asihlawulele; asihlenge.”
Kumbe, “ukhuthaza.”