KuThithusi 1:1-16

  • Ukubingelela (1-4)

  • UThithusi kufanele abeke abadala eKhrethe (5-9)

  • Khuza abahlamukayo (10-16)

1  Mina Phawuli, engiyinceku kaNkulunkulu futhi engingumphostoli kaJesu Khristu ngokuvumelana lokholo lwabakhethiweyo bakaNkulunkulu, langolwazi oluqondileyo lweqiniso oluphathelane lokuzinikela kuNkulunkulu  okusekelwe ethembeni lokuphila okungapheliyo okwathenjiswa endulo nguNkulunkulu ongeke aqambe amanga,  kodwa ngesikhathi sakhe esifaneleyo owenza ilizwi lakhe laziwa ngomsebenzi wokutshumayela angiphathise wona, ngokuvumelana lomlayo woMsindisi wethu uNkulunkulu,  ngibhalela uThithusi umntwana oqotho njalo olokholo esilalo lathi: Umusa omkhulu lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba lakuKhristu uJesu uMsindisi wethu kakube kuwe.  Ngakutshiya eKhrethe ngisenzela ukuthi uqondise izinto ezazonakele* lokuthi ubeke abadala edolobheni ngalinye, njengoba nje ngangithe wenze njalo,  nxa kuyikuthi kulendoda engasolekiyo, elenkosikazi eyodwa futhi elabantwana abakholwayo okungelamuntu obasola ngokuthi baziphethe butshapha* loba ngokuthi bangabahlamuki.  Umbonisi ungumphathi kaNkulunkulu, yikho kumele abe ngongasolekiyo, ongelayo inkani, ongazondi masinyane, ongayisiso sidakwa, ongeladlakela* njalo ongayisiso sihwaba esithanda ukuthola inzuzo ngokungathembeki.  Kodwa kufanele abe ngowamukela izihambi, lothanda okuhle, losebenzisa kuhle ingqondo yakhe,* lolungileyo, loqotho, lozibambayo,  lonamathela elizwini elithembekileyo* nxa esebenzisa ubungcitshi bakhe bokufundisa, ukuze enelise ukukhuthaza* ngemfundiso eqondileyo* lokukhuza abaphikisayo. 10  Phela banengi abantu abahlamukayo, abakhuluma izinto ezingelancedo labangamaqili, ikakhulu labo ababambelele ekusokeni. 11  Kumele bathuliswe ngoba baqhubeka bechitha ukholo lwemizi yonke ngokufundisa izinto okungafanelanga bazifundise, besenzela ukuthola inzuzo ngokungathembeki. 12  Omunye ovela kubo ongumphrofethi wabo wathi: “Abantu baseKhrethe bahlala beqamba amanga, bayizinyamazana zeganga eziyingozi, izihwaba ezitshona zingenzi lutho.” 13  Ubufakazi lobu buliqiniso. Yikho-ke qhubeka ubakhuza kakhulu ukuze baqine ekukholweni, 14  bangalaleli izinganekwane zamaJuda kanye lemilayo yabantu abafulathela iqiniso. 15  Izinto zonke zihlanzekile ebantwini abahlanzekileyo; kodwa kulabo abangcolileyo labangelakholo akulanto ehlanzekileyo ngoba izingqondo zabo lemizwangedwa yabo kungcolile. 16  Batshela abantu ukuthi bayamazi uNkulunkulu kodwa bayamphika ngezenzo zabo ngenxa yokuthi bayenyanyeka, kabalaleli njalo kabavunyelwa ukuthi benze loba yiwuphi umsebenzi omuhle.

Amabala angaphansi

Kumbe, “ezazisilela.”
Kumbe, “kabakhuzeki.”
Kumbe, “ongatshayi abanye.” Ibala lesiGrikhi elisetshenziswe lapha lingatsho lokuhlukuluza ngamazwi.
Kumbe, “lowahlulela kuhle.”
Kumbe, “emazwini athenjwayo.”
Kumbe, “ukweluleka.”
Kumbe, “ephilisayo; encedayo.”