KumaHebheru 9:1-28

  • Inkonzo engcwele endaweni engcwele yasemhlabeni (1-10)

  • UKhristu ungena ezulwini legazi lakhe (11-28)

    • Umlamuli wesivumelwano esitsha  (15)

9  Isivumelwano sakuqala sona sasilemithetho yenkonzo engcwele kanye lendawo yaso engcwele esemhlabeni.  Etendeni kwakhiwa indawo yokuqala, lapho okwakuloluthi lwesibane letafula, futhi kwakubekwe lezinkwa zokubukiswa; indawo le ibizwa ngokuthi yiNdawo Engcwele.  Kodwa ngemva kwekhetheni lesibili kulelotende, kwakulendawo eyayibizwa ngokuthi yiNgcwele Ngcwele.  Endaweni le kwakulesitsha segolide sokutshisela impepha, lebhokisi lesivumelwano elalihuqwe* lonke ngegolide njalo phakathi kwalo kwakulembiza yegolide eyayilemana lentonga ka-Aroni eyayihlumile kanye lezicecedu zesivumelwano.  Phezu kwalo kwakulamakherubhi akhazimulayo ayevale isembozo sebhokisi* ngesithunzi sawo. Kodwa khathesi kayisiso isikhathi sokukhuluma konke okumayelana lezinto lezi.  Izinto lezi zathi sezenziwe ngendlela le, abaphristi babengena zikhathi zonke endaweni yokuqala yetende, besenza imisebenzi yenkonzo engcwele.  Kodwa kanye ngomnyaka, umphristi omkhulu ungena yedwa endaweni yesibili yetende, njalo kumele abe ephethe igazi alinikela ngenxa yakhe langenxa yezono abantu abazenze bengazi.  Yikho umoya ongcwele uyakucacisa ukuthi indlela eya endaweni engcwele yayingakavezwa ngesikhathi itende lokuqala lisesekhona.  Itende leli liyisifanekiso sezinto zakhathesi futhi izipho lemihlatshelo kuyanikelwa ngokuvumelana lohlelo lolu. Loba kunjalo, lokhu kakwenelisi ukuwenza uphelele umzwangedwa womuntu owenza inkonzo engcwele. 10  Izipho lezi leminikelo le kuphathelane lokudla lokunathwayo kanye lokuhlanjululwa kulandelwa uMthetho kaMosi.* Zaziyimithetho yezinto zenyama eyafakwa ukuthi ibe khona kuze kube yisikhathi esibekiweyo sokuqondisa izinto. 11  Kodwa uKhristu wathi efika engumphristi omkhulu wezinto ezinhle esezenzakele, wadabula phakathi kwetende elingcono futhi eliphelele kakhulu kulelakuqala njalo elingenziwanga ngezandla, elingasingxenye yezinto lezi ezidaliweyo. 12  Wangena endaweni engcwele kwaba kanye kuphela, njalo wayelegazi lakhe hatshi igazi lezimbuzi lelamajongosi, wasitholela ukukhululwa* kuze kube nini lanini. 13  Nxa igazi lezimbuzi lelezinkunzi kanye lomlotha wethokazi ofafazwa phezu kwalabo abangcolisiweyo kusenza inyama ibe ngcwele ihlambuluke, 14  ngeke yini igazi likaKhristu, owazinikela kuNkulunkulu ngomoya waphakade engelasici, liyihlambulule kakhulu imizwangedwa yethu emisebenzini efileyo ukuze sinikele inkonzo engcwele kuNkulunkulu ophilayo? 15  Yikho yena engumlamuli wesivumelwano esitsha ukuze ababiziweyo bamukele isithembiso selifa elingapheliyo ngoba wafela ukuthi bakhululwe ngenhlawulo eziphambekweni ezenziwa ngaphansi kwesivumelwano sakuqala. 16  Phela lapho okulesivumelwano khona, kumele kube lokufa kwalowo owenza lesosivumelwano 17  ngoba isivumelwano sisebenza nxa kungafa umuntu, njengoba singasebenzi nxa owenza isivumelwano leso esaphila. 18  Yikho lesivumelwano sakuqala singazange siqalise ukusebenza* kungelagazi 19  ngoba uMosi wathi esetshele bonke abantu yonke imilayo eseMthethweni, wathatha igazi lamajongosi lelezimbuzi, lamanzi, lewulu ebomvu gebhu, lehisophi, wachela ibhuku* kanye labantu bonke, 20  esithi: “Leli ligazi lesivumelwano uNkulunkulu alilaye ukuthi lisigcine.” 21  Waphinda walichela ngegazi lelo itende kanye lezitsha zonke zenkonzo engcwele.* 22  EMthethweni, phose zonke izinto zihlanjululwa ngegazi njalo ngaphandle kokuthi kuthululwe igazi, ngeke kube lokuthethelelwa. 23  Ngakho kwakuqakathekile ukuthi lokho okuyimifanekiso yezinto ezisezulwini kuhlanjululwe ngaleyondlela, kodwa izinto zasezulwini zona zifuna imihlatshelo engcono kakhulu. 24  Phela uKhristu kangenanga endaweni engcwele eyenziwe ngezandla, engumfanekiso wendawo yoqobo, kodwa wangena ezulwini sibili ukuze khathesi abonakale phambi kukaNkulunkulu* emele thina. 25  Lokhu kakwenzelanga ukuthi azinikele kanengi, njengalapho umphristi omkhulu engena endaweni engcwele umnyaka ngomnyaka elegazi elingasilakhe. 26  Aluba bekunjalo, bekuzamele ahlupheke kanengi kusukela ekusungulweni komhlaba. Kodwa khathesi usezibonakalise kwaba kanye kuphela esiphethweni somumo lo wezinto* ukuze asuse isono ngomhlatshelo wakhe. 27  Njengoba nje kulindelwe ukuthi abantu bafe kube kanye kuphela kodwa ngemva kwalokho kube lokwahlulelwa, 28  uKhristu laye wanikelwa kwaba kanye kuphela ukuze athwale izono zabanengi. Lapho esebonakala okwesibili, uyabe engalandanga ukuzosusa isono njalo uzabonwa yilabo abamdinga ngenhliziyo yonke ukuze basindiswe.

Amabala angaphansi

Kumbe, “elalipendwe.”
Kumbe, “indawo yokubuyisana.” Ibala lesiGrikhi elihunyutshwe ngokuthi “isembozo” lingatsho lomnikelo wokubuyisana owokuthola umusa kaNkulunkulu.
NgesiGrikhi, “kanye lokubhabhathizwa okutshiyeneyo.”
NgesiGrikhi, “ukuhlawulelwa; ukuhlengwa.”
NgesiGrikhi, “sisungulwe.”
Kumbe, “incwadimgoqwa.”
Kumbe, “zenkonzo yomphakathi.”
NgesiGrikhi, “phambi kobuso bukaNkulunkulu.”
Khangela iNgcazelo Yamabala. Ibala lesiGrikhi elisetshenziswe lapha ngelithi “umumo wezinto” njalo lisebunengini. Litsho umumo wezinto wamaJuda.