KumaHebheru 8:1-13

  • Ithabanikeli lingumfanekiso wezinto ezisezulwini (1-6)

  • Umehluko wesivumelwano esitsha lesidala (7-13)

8  Nanku umcijo oqakathekileyo endabeni esikhuluma ngayo: Umphristi omkhulu esilaye unjalo, futhi usehlezi ngakwesokudla sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu Omkhulu osemazulwini.  Uyisikhonzi* sendawo engcwele lesetende leqiniso elingamiswanga ngabantu kodwa elamiswa nguJehova.  Loba nguphi umphristi omkhulu ubekwa ukuthi anikele ngezipho lemihlatshelo. Ngakho kwakumele ukuthi laye abe lakho anganikela ngakho.  Aluba ubesemhlabeni ubengasoze abe ngumphristi, njengoba bekhona abantu abavele benikela ngezipho belandela uMthetho.  Abantu laba benza inkonzo engcwele engumfanekiso lesithunzi sezinto ezisezulwini; njengoba nje loMosi wathi esezamisa itende, uNkulunkulu wamupha umlayo othi: “Bona ukuthi zonke izinto uzenza ngendlela yazo ulandela lokho owakutshengiswa entabeni.”  Kodwa khathesi uJesu usethole inkonzo* engcono kakhulu ngoba uphinda abe ngumlamuli wesivumelwano, laso esingcono kakhulu, esesimiswe ngokusemthethweni phezu kwezithembiso ezingcono.  Ngabe isivumelwano sokuqala sasingelasici, kwakungasoze kube lesizatho sokuthi kube lesesibili.  Kodwa yena uyasithola isici ebantwini bakhe lapho esithi: “‘Khangelani! Insuku ziyeza,’ kutsho uJehova, ‘lapho engizakwenza khona isivumelwano esitsha lendlu yako-Israyeli lendlu yakoJuda.  Kasisoze sifanane lesivumelwano engasenza labokhokho babo ngelanga ngibabamba isandla ukuze ngibakhiphe elizweni laseGibhithe ngoba kabazange bahlale besesivumelwaneni sami, yikho ngayekela ukubanakekela,’ kutsho uJehova. 10  “‘Nansi isivumelwano engizasenza lendlu yako-Israyeli ngemva kwalezonsuku,’ kutsho uJehova. ‘Ngizafaka imithetho yami ezingqondweni zabo, ngiyibhale ezinhliziyweni zabo, njalo ngizakuba nguNkulunkulu wabo bona babe ngabantu bami. 11  “‘Ngamunye wabo kasoze abe esafundisa umakhelwane wakhe loba umfowabo esithi: “Mazi uJehova!” ngoba bonke bazangazi kusukela komncane kusiya komkhulu. 12  Ngizakuba lesihawu ezenzweni zabo ezingalunganga njalo kangisoze ngibe ngisazikhumbula izono zabo.’” 13  Nxa esithi “isivumelwano esitsha,” wenze esakuqala sangasebenzi. Sekuseduze ukuthi okungasasebenziyo lokugugileyo kunyamalale.

Amabala angaphansi

Kumbe, “Uyinceku yomphakathi.”
Kumbe, “inkonzo yomphakathi.”