KumaHebheru 6:1-20

  • Kasikusebenzeleni nzima ukuba ngabavuthiweyo (1-3)

  • Abawayo bayayibethela futhi iNdodana esigodweni (4-8)

  • Lingalithandabuzi ithemba lenu (9-12)

  • Ukuqiniseka kwesithembiso sikaNkulunkulu (13-20)

    • Isithembiso sikaNkulunkulu lesifungo sakhe akuntshintshi (17, 18)

6  Yikho-ke njengoba sesidlulele ngale kwemfundiso yokuqala emayelana loKhristu, kasikusebenzeleni nzima ukuba ngabavuthiweyo,* singaphindi sibeke isisekelo, okutsho ukuphenduka emisebenzini efileyo lokuba lokholo kuNkulunkulu,  lezimfundiso zemihlobo etshiyeneyo yobhabhathizo, lokubeka izandla, lokuvuswa kwabafileyo kanye lokwahlulelwa kwaphakade.  Lokho sizakwenza nxa uNkulunkulu evuma.  Bakhona abake bakhanyiselwa futhi banambitha isipho samahala sasezulwini, bemukela lomoya ongcwele  njalo banambitha lelizwi likaNkulunkulu elihle kanye lamandla omumo wezinto* ozayo,  kodwa asebewile. Labobantu ngeke baphinde bavuselelwe ukuze baphenduke ngoba bayayibethela futhi iNdodana kaNkulunkulu esigodweni, njalo benza ukuthi ibe lihlazo phambi kwabantu.  Umhlabathi uthola isibusiso esivela kuNkulunkulu nxa umunya amanzi ahlala esina phezu kwawo njalo uveza izilimo ezinceda abawulimayo.  Kodwa nxa ungaveza ameva lokhula uyatshiywa futhi uyabe usuzaqalekiswa, njalo ekucineni uzatshiswa.  Kodwa bathandekayo, lanxa sikhuluma kanje siyaqiniseka ukuthi lina lisesimeni esingcono; lilezinto eziphathelane lensindiso. 10  UNkulunkulu kayisuye ongalunganga ukuthi usengaze awukhohlwe umsebenzi wenu lothando elalutshengisa ebizweni lakhe lapho lisiza abangcwele njalo liqhubeka libasiza. 11  Loba kunjalo, sifisa ukuthi ngamunye wenu akhuthale njengasekuqaleni ukuze angalithandabuzi lakancane ithemba lakhe kuze kube sekucineni. 12  Lokhu kuzalinceda ukuthi lingabi ngamavila, kodwa lilingisele labo abathola ilifa lezithembiso ngokuba lokholo langokubekezela. 13  UNkulunkulu wathi ethembisa u-Abrahama, kakho omkhulu ayengafunga ngaye, yikho wafunga ngaye yena ngokwakhe 14  esithi: “Ngizakubusisa sibili njalo ngizakwandisa loba sekutheni.” 15  Ngakho u-Abrahama wathi esebekezele, wasithola isithembiso leso. 16  Abantu bafunga ngalowo omkhulu kulabo futhi isifungo sabo siqeda konke ukuphikisana njengoba siyisiqinisekiso esisemthethweni kubo. 17  LoNkulunkulu wenza njalo, wathi ekhetha ukuzicacisela ngcono izindlalifa zesithembiso ukuthi inhloso yakhe* kayintshintshi, wakuqinisekisa lokho ngesifungo, 18  ukuze ngezinto ezimbili ezingeke zintshintshwe, lezo uNkulunkulu angeke aqambe amanga ngazo, thina esesibalekele endaweni yokuphephela sikhuthazwe kakhulu ukuthi silibambe siligagadlele ithemba eliphambi kwethu. 19  Ithemba leli liyisikhonkwane semiphefumulo* yethu, liyasinceda ukuthi singathandabuzi futhi siqine njalo lingena phakathi kwekhetheni 20  lapho uJesu, lowo owahamba phambi kwethu, asengene khona esenzela thina, futhi usebe ngumphristi omkhulu ngendlela kaMelikhizedekhi kuze kube nini lanini.

Amabala angaphansi

Kumbe, “ngabalokholo oluqinileyo.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “isinqumo sakhe.”
Kumbe, “sempilo.”