KumaHebheru 5:1-14

  • UJesu ungaphezu kwabaphristi abakhulu abangabantu (1-10)

    • Ngendlela kaMelikhizedekhi (6, 10)

    • Wafunda ukulalela ezintweni ahlupheka ngazo (8)

    • Waba yindlela yokuthola insindiso engapheliyo (9)

  • Isixwayiso sokuthi bangabi ngabantu abangavuthwanga (11-14)

5  Loba nguphi umphristi omkhulu othethwe ebantwini ubekwa ukuthi ancede abantu ezintweni eziphathelane loNkulunkulu, ukuze anikele izipho lemihlatshelo ngenxa yezono.  Uyenelisa ukubaphatha ngozwelo* abangelalwazi futhi abonayo* ngoba laye ulobuthakathaka bakhe.  Ngenxa yalokho, laye kumele enze iminikelo yezono zakhe njengoba nje enikela eyezono zabantu.  Umuntu kazifaki ngokuthanda kwakhe emsebenzini lo ohloniphekayo, kodwa uwamukela kuphela nxa ebizwe nguNkulunkulu, njengoba kwaba njalo ngo-Aroni.  Ngakho loKhristu kazange azikhazimulise ngokuba ngumphristi omkhulu kodwa wakhazinyuliswa nguLowo owathi kuye: “Wena uyindodana yami; lamuhla sengibe nguyihlo.”  Uyatsho futhi kwenye indawo ukuthi: “Wena ungumphristi kuze kube nini lanini ngendlela kaMelikhizedekhi.”  Esaphila emhlabeni uKhristu wathandaza kanengi encenga futhi ecela, ngokukhala okukhulu langezinyembezi, ethandaza kuLowo owayesenelisa ukumsindisa ekufeni, njalo imithandazo yakhe yezwakala yemukelwa ngoba wayemesaba uNkulunkulu.  Lanxa wayeyindodana, wafunda ukulalela ezintweni ahlupheka ngazo.  Wathi esephelelisiwe, waba yindlela yokuthi abantu bonke abamlalelayo bathole insindiso engapheliyo, 10  ngoba ubekwe nguNkulunkulu ukuthi abe ngumphristi omkhulu ngendlela kaMelikhizedekhi. 11  Kunengi esingakukhuluma ngaye njalo kunzima ukukuchasisa ngoba selibe buthundu ekuzweni kwenu. 12  Lanxa khathesi bekumele ukuthi ngabe selifundisa, sekufunakala omunye ukuthi alifundise kusukela ekuqaliseni izinto eziphathelane lamazwi kaNkulunkulu angcwele elazifunda ekuqaleni. Sekumele liphiwe uchago futhi, hatshi ukudla okuqinileyo. 13  Phela wonke umuntu oqhubeka ephila ngochago kalijayelanga ilizwi lokulunga ngoba ungumntwana omncane. 14  Kodwa ukudla okuqinileyo ngokwabantu abavuthiweyo,* asebazifundisa* ukwehlukanisa okuhle lokubi ngokusebenzisa amandla abo okuqedisisa.*

Amabala angaphansi

Kumbe, “kuhle; ngesineke.”
Kumbe, “abahlanhlathayo.”
Kumbe, “abalokholo oluqinileyo.”
Kumbe, “asebaziqeqetsha.”
Kumbe, “okucabanga.”