KumaHebheru 4:1-16

  • Ingozi yokungangeni ekuphumuleni kukaNkulunkulu (1-10)

  • Bakhuthazwa ukungena ekuphumuleni kukaNkulunkulu (11-13)

    • Ilizwi likaNkulunkulu liyaphila (12)

  • UJesu, umphristi omkhulu kakhulu (14-16)

4  Ngakho-ke njengoba sisesekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe, kasinanzeleleni* mhlawumbe omunye wenu angakhanya esesilela kuso,  ngoba izindaba ezinhle sezitshunyayelwe lakithi njengoba nje zatshunyayelwa kubo; kodwa ilizwi abalizwayo kalibancedanga ngenxa yokuthi babengelakholo lunye lalabo abalalelayo.  Thina esitshengise ukuthi silokholo siyangena kulokho kuphumula, njengoba wathi: “Ngakho ngafunga ngithukuthele ngathi, ‘Kabasoze bangene ekuphumuleni kwami,’” lanxa imisebenzi yakhe yayisiphelile kusukela ekusungulweni komhlaba.  Phela kwenye indawo ukhulume ngelanga lesikhombisa wathi: “UNkulunkulu waphumula emisebenzini yakhe yonke ngelanga lesikhombisa,”  wasephinda wathi: “Kabasoze bangene ekuphumuleni kwami.”  Njengoba kuseselabanye abazangena ekuphumuleni lokho, futhi lalabo izindaba ezinhle ezatshunyayelwa kubo kuqala behluleka ukungena kukho ngenxa yokungalaleli,  uphinda akhethe elinye ilanga ngokukhuluma sekwedlule isikhathi eside kuhubo likaDavida esithi, “Lamuhla”; njengoba nje sekutshiwo phezulu, “Lamuhla nxa lingalalela ilizwi lami, lingazenzi zibe lukhuni izinhliziyo zenu.”  Aluba uJoshuwa wayebakhokhele wabasa endaweni yokuphumula, uNkulunkulu wayengeke akhulume ngelinye ilanga ngemva kwalokho.  Ngakho ukuphumula kwangesabatha kubasalele abantu bakaNkulunkulu, 10  ngoba umuntu osengene ekuphumuleni kukaNkulunkulu, laye usephumule kweyakhe imisebenzi njengoba nje loNkulunkulu waphumula kweyakhe. 11  Yikho-ke kasenzeni konke okusemandleni ethu ukuthi singene kulokho kuphumula ukuze kungabi lomuntu owayo elingisela lesosibonelo sokungalaleli. 12  Ilizwi likaNkulunkulu liyaphila njalo lilamandla, libukhali ukwedlula loba yiphi inkemba esika inxa zombili futhi lihlaba lize lehlukanise umphefumulo* lomoya,* amalunga lomnkantsho, njalo liyenelisa ukuqedisisa imicabango lenhloso zenhliziyo. 13  Kanti njalo akulanto edaliweyo efihlakeleyo phambi kwakhe, kodwa zonke izinto ziyakhanya futhi zisegcekeni emehlweni alowo okumele siziphendulele kuye. 14  Njengoba silomphristi omkhulu kakhulu odlule emazulwini, uJesu iNdodana kaNkulunkulu, kasibambeleleni kulokho kumvuma kwethu ebantwini, 15  ngoba umphristi omkhulu esilaye akusilowo ongeke asizwele ebuthakathakeni bethu, kodwa ngulowo oseke walingwa kukho konke njengathi, kodwa yena kalasono. 16  Kasisondeleni-ke esihlalweni sobukhosi somusa omkhulu silenkululeko yokukhuluma ukuze samukele isihawu lomusa omkhulu, okuzasinceda ngesikhathi esifaneleyo.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “kasesabeni.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Khangela iNgcazelo Yamabala.