KumaHebheru 3:1-19

  • UJesu mkhulu kuloMosi (1-6)

    • Umakhi wezinto zonke nguNkulunkulu (4)

  • Isixwayiso ngokungabi lokholo (7-19)

    • “Lamuhla nxa lingalalela ilizwi lakhe” (7, 15)

3  Yikho-ke bafowethu abangcwele abahlanganyela ekubizweni* ukuthi baye ezulwini, cabangisisani ngomphostoli langomphristi omkhulu esimvumayo, uJesu.  Wayethembekile kuLowo owambekayo, njengoba nje loMosi wayethembekile lapho esebenza kuyo yonke indlu yaLowo.  Yena* kuthiwa ufanelwe yinkazimulo enkulu kulekaMosi, njengoba umakhi wendlu edunyiswa ukwedlula leyondlu.  Phela yonke indlu yakhiwa ngomunye umuntu, kodwa umakhi wezinto zonke nguNkulunkulu.  UMosi wayethembekile ngesikhathi eyinceku kuyo yonke indlu yaLowo, futhi inkonzo yakhe yayifakazela izinto ezazizakhulunywa ngesikhathi esizayo,  kodwa uKhristu yena wayethembekile ngesikhathi eyindodana ephethe indlu kaNkulunkulu. Thina siyindlu kaNkulunkulu nxa siyigagadlele inkululeko yethu yokukhuluma lethemba esizigqaja ngalo kuze kube sekucineni.  Ngakho njengoba nje umoya ongcwele usithi, “Lamuhla nxa lingalalela ilizwi lakhe,  lingazenzi zibe lukhuni izinhliziyo zenu njengalapho ngithukutheliswa kakhulu ngelanga lokulingwa enkangala,  lapho okhokho benu bengilinga lanxa babeyibona imisebenzi yami okweminyaka engu-40. 10  Ngenxa yalokho, ngasenyanya isizukulwane lesi ngathi: ‘Izinhliziyo zabo zihlala ziphambuka njalo kabakazazi izindlela zami.’ 11  Ngakho ngafunga ngithukuthele ngathi: ‘Kabasoze bangene ekuphumuleni kwami.’” 12  Nanzelelani bafowethu ukuze angabi khona phakathi kwenu ocina esiba lenhliziyo embi engelakholo ngenxa yokuphambuka kuNkulunkulu ophilayo; 13  kodwa qhubekani likhuthazana nsuku zonke nxa nje kusathiwa “Lamuhla,” ukuze angabi khona kini oba lukhuni ngenxa yamandla esono ayengayo. 14  Siba ngabahlanganyela loKhristu sibili nxa nje siligagadlela kuze kube sekucineni ithemba esasilalo ekuqaleni. 15  Kunjengoba nje kuthiwa: “Lamuhla nxa lingalalela ilizwi lakhe, lingazenzi zibe lukhuni izinhliziyo zenu njengalapho ngithukutheliswa kakhulu.” 16  Kanti ngobani abamthukuthelisa kakhulu? Akusibo bonke abaphuma eGibhithe bekhokhelwa nguMosi yini? 17  Kanti njalo ngobani uNkulunkulu ayebenyanya okweminyaka engu-40? Akusibo labo ababesona yini, labo izidumbu zabo ezasala enkangala? 18  Ngobani afunga kubo esithi kabasoze bangene ekuphumuleni kwakhe? Akusibo labo ababengalaleli yini? 19  Siyabona-ke ukuthi behluleka ukungena ngenxa yokungabi lokholo.

Amabala angaphansi

Kumbe, “ekunxusweni.”
Lapha kutshiwo uJesu.