KumaHebheru 2:1-18

  • Ukunakisisa ngendlela engajayelekanga (1-4)

  • Zonke izinto zibekwe ngaphansi kukaJesu (5-9)

  • UJesu labafowabo (10-18)

    • UMmeli Omkhulu wensindiso yawo (10)

    • Umphristi omkhulu olesihawu (17)

2  Yikho kuqakathekile ukuthi sizinakisise ngendlela engajayelekanga izinto esesizizwile ukuze singakhukhuleki,  ngoba nxa ilizwi elakhulunywa ngezingilosi laba liqiniso, futhi nxa wonke umuntu owayephambuka lowayengalaleli wathola isijeziso esihambelana lokwahlulela okuhle,  pho thina sizaphunyuka njani nxa singazange sibe lendaba lensindiso enkulu kangaka? INkosi yethu yiyo eyaqala ukukhuluma ngayo, eyayikutsho kwasekuqiniswa yilabo abayizwayo,  njalo uNkulunkulu laye wakufakazela lokhu ngezibonakaliso, lezimangaliso, lemisebenzi yamandla etshiyeneyo kanye lomoya ongcwele owabelwa izinceku zakhe ngentando yakhe.  Phela umhlaba ozayo esikhuluma ngawo kawubekanga ngaphansi kwezingilosi.  Kodwa kwenye indawo omunye ufakazi wathi: “Kambe umuntu uyini ukuthi uhlale umkhumbula, kumbe indodana yomuntu ukuthi uyinakekele?  Wamenza waba phansi kancane kulezingilosi; wamnika umqhele wenkazimulo lodumo njalo wambeka phezu kwemisebenzi yezandla zakho.  Izinto zonke wazibeka ngaphansi kwenyawo zakhe.” Ngokubeka zonke izinto ngaphansi kwakhe, akulalutho uNkulunkulu alutshiya lungekho ngaphansi kwakhe. Lanxa kunjalo, khathesi kasikakuboni ukuthi zonke izinto zingaphansi kwakhe.  Kodwa uJesu owenziwa waba ngaphansanyana kwezingilosi simbona khathesi esephiwe umqhele wenkazimulo lodumo ngoba wahlupheka waze wafa ukuze ngomusa omkhulu kaNkulunkulu ezwe ukufa ngenxa yabantu bonke. 10  Ngesikhathi eletha amadodana amanengi enkazimulweni, kwakuqondile ukuthi lowo izinto zonke ezikhona ngaye langenxa yakhe avumele uMmeli Omkhulu wensindiso yawo ahlupheke ukuze yena aphelele. 11  Ongcwelisayo lalabo abangcweliswayo bavela koyedwa. Ngenxa yalokho, kalanhloni zokubabiza ngokuthi bangabafowabo. 12  Uthi: “Ngizamemezela ibizo lakho kubafowethu; phakathi kwebandla ngizakudumisa ngezingoma.” 13  Uphinda athi: “Ngizabeka ithemba lami kuye,” aphinde athi: “Khangela! Mina labantwabami engabaphiwa nguJehova.” 14  Ngakho-ke, njengoba ‘abantwana’ bengabenyama legazi, laye waba ngowenyama legazi ukuze ngokufa kwakhe atshabalalise lowo olamandla okubangela ukufa, okutsho uDeveli, 15  lokuthi akhulule bonke ababesebugqilini okwempilo yabo yonke ngenxa yokwesaba ukufa, 16  ngoba yena kancedi izingilosi, unceda inzalo* ka-Abrahama. 17  Ngakho kwakumele abe “njengabafowabo” kukho konke, ukuze ezintweni eziphathelane loNkulunkulu abe ngumphristi omkhulu olesihawu futhi othembekileyo, ukuze anikele umhlatshelo wezono zabantu owenza babuyisane loNkulunkulu. 18  Yena uyenelisa ukunceda abalingwayo ngoba laye wahlupheka ngesikhathi elingwa.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “inhlanyelo.”