KumaHebheru 13:1-25

  • Ukweluleka lokubingelela kokucina (1-25)

    • Lingakhohlwa ukwemukela kuhle abanye (2)

    • Umtshado kumele uhlonitshwe (4)

    • Lalelani abakhokhelayo (7, 17)

    • Ukunikela umhlatshelo wokudumisa (15, 16)

13  Qhubekani litshengisa ukuthi lilothando lobuzalwane.  Lingakhohlwa ukwamukela kuhle abanye,* ngoba abanye ababekwenza lokho bemukela izingilosi bengazi.  Hlalani likhumbula abasemajele, kube angathi libotshwe labo futhi likhumbule labaphathwa kubi, njengoba lani lisemzimbeni munye labo.*  Umtshado kumele uhlonitshwe yibo bonke njalo umbheda womtshado akumelanga ungcoliswe ngoba uNkulunkulu uzakwahlulela abantu abaziphatha kubi kwezemacansini* kanye leziphingi.  Indlela eliphila ngayo kayingabi ngeyokuthanda imali kodwa suthisekani ngalokho elilakho, ngoba yena uthe: “Kangisoze ngikutshiye loba sekutheni, njalo kangisoze ngikulahle loba sekutheni.”  Ngakho siba lesibindi esikhulu sithi: “UJehova ungumsizi wami; kangisoze ngesabe. Kambe umuntu angangenzani?”  Khumbulani abakhokhelayo phakathi kwenu, abakhuluma ilizwi likaNkulunkulu kini, njalo likhangelisise impumela yokuziphatha kwabo beselilingisela ukholo lwabo.  UJesu Khristu ulokhu enguye izolo, lalamuhla, kuze kube nini lanini.  Lingadukiswa yizimfundiso ezitshiyeneyo ezingaziwayo ngoba kungcono ukuthi inhliziyo iqiniswe ngomusa omkhulu kulokuthi iqiniswe yikudla* okungabancediyo labo abakuqakathekisa kakhulu. 10  Sile-alithare njalo abenza inkonzo engcwele etendeni abalalungelo lokudla okukulo, 11  ngoba izidumbu zezinyamazana zazitshiselwa ngaphandle kwezihonqo, kodwa igazi lazo lalithathwa ngumphristi omkhulu abeselihambisa endaweni engcwele libe ngumnikelo wesono. 12  Yikho-ke loJesu wahlutshwa ngaphandle kwegedi ledolobho ukuze angcwelise abantu ngegazi lakhe. 13  Ngakho kasiyeni kuye ngaphandle kwezihonqo sithwele ihlazo lelo yena alithwalayo, 14  ngoba kasilalo idolobho elihlala kokuphela kodwa silindele ngabomvu idolobho elizayo. 15  Ngaye kasiqhubekeni sinikela kuNkulunkulu umhlatshelo wokudumisa, okutsho isithelo sezindebe zethu ezimemezela ibizo lakhe obala. 16  Kanti njalo lingakhohlwa ukwenza okuhle lokwabelana labanye lokho elilakho ngoba imihlatshelo enjalo iyamthokozisa kakhulu uNkulunkulu. 17  Lalelani abakhokhelayo phakathi kwenu, lizehlise kubo ngoba bayalilinda* futhi bazalandisa. Lingenza njalo, umsebenzi wabo bazawenza bethokoza hatshi bekhonona ngenxa yokuthi lokhu kungalilimaza. 18  Qhubekani lisithandazela ngoba sithemba ukuthi silomzwangedwa omsulwa,* njengoba sifisa ukuthembeka kukho konke. 19  Kodwa ngilikhuthaza kakhulu ukuthi lithandaze ukuze ngibuyiselwe kini masinyane. 20  Sengathi uNkulunkulu wokuthula owayivusa kwabafileyo iNkosi yethu uJesu engumelusi omkhulu wezimvu, ilegazi lesivumelwano esingapheliyo, 21  angalihlomisa ngakho konke okuhle ukuze lenze intando yakhe futhi asebenze kithi ngoJesu Khristu ukuze senze okuthokozisayo phambi kwakhe. Yena kakhazinyuliswe kuze kube nini lanini. Ameni. 22  Khathesi ngiyalicela bafowethu ukuthi lililalele ngesineke ilizwi leli engilikhuthaza ngalo ngoba ngilibhalele incwadi emfitshane. 23  Ngifuna likwazi ukuthi umfowethu uThimothi usekhululiwe. Nxa angafika masinyane ngizabuya laye sengizolibona. 24  Bingelelani bonke abakhokhelayo phakathi kwenu kanye labo bonke abangcwele. Abase-Ithali bayalibingelela. 25  Umusa omkhulu kawube kini lonke.

Amabala angaphansi

Kumbe, “ukuba lomusa ebantwini elingabaziyo.”
Kungahunyutshwa langokuthi, “kube angathi lihlupheka labo.”
Khangela iNgcazelo Yamabala, “Ukuziphatha okubi kwezemacansini.”
Lapha kutshiwo imithetho emayelana lokudla.
Kumbe, “balinda imiphefumulo yenu.”
NgesiGrikhi, “omuhle.”