KumaHebheru 12:1-29

  • UJesu uMphelelisi wokholo lwethu (1-3)

    • Iyezi labofakazi elikhulu (1)

  • Ungakwali ukulaya okuvela kuJehova (4-11)

  • Yenzelani inyawo zenu izindlela eziqondileyo (12-17)

  • Ukusondela eJerusalema elisezulwini (18-29)

12  Yikho-ke njengoba sigonjolozelwe liyezi labofakazi elikhulu kangaka, kasikulahleni konke okusindayo lesono esisithandela lula, njalo kasiwugijimeni siqinisela umncintiswano ofakwe phambi kwethu,  amehlo ethu siwathe nhlo kuMmeli Omkhulu loMphelelisi wokholo lwethu, uJesu. Ngenxa yentokozo eyayibekwe phambi kwakhe, waqinisela esigodweni sokuhlutshwa* engelandaba lokuyangiswa, futhi usehlezi ngakwesokudla sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu.  Ngakho cabangisisani ngalowo owaqiniselayo ngesikhathi izoni zimphikisa ngokukhuluma amazwi alimaza zona, ukuze lingadinwa njalo lingalahli ithemba.*  Lanxa lilwisana lesono leso, kalikaze lihlupheke kuze kube sebangeni lokuchitheka kwegazi lenu.  Selikhohlwe nya ukuthi lina elingamadodana lacetshiswa kwathiwa: “Ndodana yami, ungakudeleli ukulaya okuvela kuJehova futhi ungakhalali nxa ekuqondisa;  ngoba uJehova uyabalaya abathandayo njalo uyamjezisa* loba ngubani amamukela ukuthi abe yindodana yakhe.”  Kumele liqinisele ebunzimeni, libubone angathi ngenye indlela yokulilaya.* UNkulunkulu uliphatha njengamadodana akhe. Kambe ikhona indodana eloyise ongayilayiyo?  Nxa lina lonke lingazange lamukele ukulaywa lokhu, lingabantwana abazelwe ngokungekho emthethweni hatshi amadodana akhe.  Phezu kwalokho, obaba bethu babesilaya futhi sasibahlonipha. Pho akufanelanga yini sizehlise kakhulu kuBaba wempilo yethu owasikhetha ngomoya ongcwele, besesiphila? 10  Phela bona basilaya okwesikhatshana ngalokho okwakukhanya kukuhle kubo, kodwa yena usilaya ngalokho okunceda thina ukuze sibe ngcwele njengoba laye engcwele. 11  Akukho sibili ukulaywa okukhanya kukuhle khathesi, kodwa kubuhlungu. Lanxa kunjalo, ngemva kwalokho kuthela isithelo sokuthula esiyikuphila okulungileyo kulabo abaqeqetshwe yikho. 12  Ngakho qinisani izandla ezilengayo lamadolo abuthakathaka, 13  liqhubeke lisenzela inyawo zenu izindlela eziqondileyo ukuze okugogekileyo kungakhumuki emalungeni akho kodwa kusile. 14  Zamani ngamandla wonke ukuba lokuthula labantu bonke kanye lokuba ngcwele. Nxa umuntu engangcwele, kasoze ayibone iNkosi. 15  Qaphelisisani kungabi lowehluleka ukuthola umusa omkhulu kaNkulunkulu ukuze kungamili impande eletshefu, ibisidala uhlupho njalo ingcolise abanengi. 16  Nanzelelani lokuthi phakathi kwenu akubi lomuntu oziphatha kubi kwezemacansini* loba ongaziqakathekisiyo izinto ezingcwele, njengo-Esawu owadela amalungelo akhe okuba lizibulo ngenxa yokudla okukodwa kuphela. 17  Liyakwazi ukuthi ngemva kwalokho waliwa esefuna ukuthola ilifa lelo eliyisibusiso. Lanxa wazama ngamandla wonke langezinyembezi ukwenza ukuthi uyise antshintshe ingqondo, wehluleka. 18  Lina kalisondelanga entabeni elingayithinta, evutha amalangabi omlilo futhi eleyezi elimnyama kanye lobumnyama obujiyileyo, lesiphepho, 19  lokukhala kwecilongo, lelizwi elikhulumayo, lelo abantu abathi belizwa bancenga ukuthi kungabi lokunye okukhulunywa kubo futhi. 20  Wawubasinda umlayo othi: “Ngitsho lenyamazana ethinte intaba leyo kumele ikhandwe ngamatshe.” 21  LoMosi kwamethusa kakhulu ayekubona waze wathi: “Ngiyesaba futhi ngiyaqhuqha.” 22  Kodwa lina selisondele eNtabeni iZiyoni, edolobheni likaNkulunkulu ophilayo, kulo iJerusalema lasezulwini, kanye lasezingilosini ezingamatshumi ezinkulungwane 23  ezibuthene ndawonye, lasebandleni lamazibulo abhalwe emazulwini, kuNkulunkulu onguMahluleli wabo bonke, lasekuphileni kwabalungileyo abazelwe ngomoya ongcwele futhi asebephelelisiwe, 24  lakuJesu umlamuli wesivumelwano esitsha kanye lasegazini elachelwayo elikhuluma ngendlela engcono kulegazi lika-Abela. 25  Qaphelani ukuthi kaliyekeli ukumlalela* okhulumayo ngoba nxa bengaphunyukanga labo abayekela ukumlalela lowo owayenika abasemhlabeni isixwayiso esingcwele, pho thina-ke? Ngeke siphunyuke nxa simfulathela lowo okhuluma lathi esemazulwini! 26  Ngesikhathi leso ilizwi lakhe lanyikinya umhlaba, kodwa khathesi uthembisile wathi: “Ngizaphinda futhi nginyikinye umhlaba, ngize nginyikinye lezulu.” 27  Amazwi athi “ngizaphinda futhi,” atshengisa ukuthi kuzakhitshwa izinto ezinyikinyekayo, lezo ezenziweyo, ukuze izinto ezinganyikinyekiyo zisale. 28  Ngakho-ke njengoba sizakwamukela uMbuso ongeke unyikinywe, kasiqhubekeni sithola umusa omkhulu ongenza sinikele kuNkulunkulu inkonzo engcwele ayamukelayo, siyinikela ngokumesaba langenhlonipho enkulu. 29  Phela uNkulunkulu wethu ungumlilo otshabalalisayo.

Amabala angaphansi

Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “lingaphelelwa lithemba emiphefumulweni yenu.”
Kumbe, “uyamtshaya.”
Kumbe, “yokuliqeqetsha.”
Khangela iNgcazelo Yamabala, “Ukuziphatha okubi kwezemacansini.”
Kumbe, “kalenzi angathi kalimzwanga.”