KumaHebheru 11:1-40

  • Luyini ukholo? (1, 2)

  • Abantu ababelokholo (3-40)

    • Kakwenzakali ukuthokozisa uNkulunkulu kungelakholo (6)

11  Ukholo yikuba leqiniso ngesikulindeleyo esithemba ukuthi kuzakwenzakala, futhi luyibufakazi obutshengisa ukuthi* okungabonakaliyo kukhona sibili.  Ngalo kwafakazwa ebantwini bendulo.*  Ngokholo siyazwisisa ukuthi umumo wezinto* walungiswa ngelizwi likaNkulunkulu, ngakho okubonakalayo kwaba khona kuvela ezintweni ezingabonakaliyo.  Ngokholo u-Abela wanikela kuNkulunkulu umhlatshelo owawuligugu kulokaKhayini, njalo ngokholo lolu wamukela ubufakazi bokuthi wayelungile ngoba uNkulunkulu wazamukela izipho zakhe, futhi lanxa wafa, ngokholo lwakhe ulokhu esakhuluma.  Ngokholo u-Enoki wasuswa ukuze angakuboni ukufa, njalo wayengasatholakali ndawo ngoba uNkulunkulu wayesemsusile. Engakasuswa wamukela ubufakazi bokuthi wayemthokozise kakhulu uNkulunkulu.  Kanti njalo nxa umuntu engelakholo, kakwenzakali ukuthi amthokozise uNkulunkulu ngoba loba ngubani osondela kuNkulunkulu kumele akholwe ukuthi ukhona lokuthi uyabapha umvuzo labo abamdinga ngeqiniso.  Ngokholo uNowa wathi esethole isixwayiso esivela kuNkulunkulu ngezinto ayengakaziboni, watshengisa ukuthi uyamesaba uNkulunkulu, wakha umkhumbi ukuze asindise abomuzi wakhe njalo ngokholo lolu wawahlulela umhlaba, waba yindlalifa yokulunga okuvela ekukholweni.  Ngokholo u-Abrahama wathi ebizwa walalela, waphuma waya endaweni ayezayiphiwa ukuthi ibe yilifa lakhe. Wahamba lanxa wayengakwazi ukuthi uya ngaphi.  Ngokholo wahlala elizweni lesithembiso engumuntu wezizweni kulelolizwe elingasilakhe, ehlala ematendeni lo-Isaka loJakhobe, ababeyizindlalifa kanye laye zesithembiso sinye, 10  ngoba wayelindele idolobho elilezisekelo eziqinileyo, elicandwe njalo lakhiwa nguNkulunkulu. 11  Ngokholo uSara wathola amandla okuzithwala lanxa wayesedlulelwe yisikhathi, ngoba wayembona ethembekile Lowo owayethembisile. 12  Ngenxa yalokho, umuntu oyedwa okwasekufanana lokuthi usefile wazala abantwana abanengi njengezinkanyezi zasezulwini futhi ababengeke babalwe njengetshebetshebe eseceleni kolwandle. 13  Bonke laba bafa belokhu belokholo lanxa bengakutholanga ukugcwaliseka kwezinto ezazithenjisiwe. Kodwa bazibona zisesekhatshana bazamukela njalo benza kwaziwa ukuthi bona bangabezizweni futhi bayizakhamizi zesikhatshana elizweni ababekulo. 14  Abakhuluma kanje bakuveza egcekeni ukuthi bayifuna ngenhliziyo yonke indawo engeyabo. 15  Kodwa aluba babeqhubeka bekhumbula indawo ababesuke kuyo, babezalithola ithuba lokubuyela. 16  Kodwa khathesi balalamela indawo engcono eyasezulwini. Yikho uNkulunkulu akumyangisi ukubizwa ngokuthi unguNkulunkulu wabo ngoba usebalungiselele idolobho. 17  Ngokholo u-Abrahama wathi elingwa, kwaba angathi usenikele ngo-Isaka. (Indoda le eyayizamukele ithokoza izithembiso yazama ukunikela ngendodana yayo ezelwe yodwa.) 18  Wenza njalo lanxa wayetshelwe ukuthi: “Lokho okuzabizwa ngokuthi yinzalo* yakho kuzakuba khona ngo-Isaka.” 19  Kodwa yena wazitshela ukuthi uNkulunkulu uyenelisa ukuyivusa indodana yakhe lanxa ingafa, waseyemukela ivela kwabafileyo ngendlela engumfanekiso. 20  Ngokholo u-Isaka laye wabusisa uJakhobe lo-Esawu ebatshela ngezinto ezazizakwenzakala ngesikhathi esizayo. 21  Ngokholo uJakhobe wathi esezakufa, wabusisa amadodana kaJosefa futhi wakhonza ebambelele phezu kodondolo lwakhe. 22  Ngokholo uJosefa wathi esezakufa wakhuluma ngokusuka kwama-Israyeli eGibhithe, walayezela ukuthi kwenziweni ngamathambo akhe.* 23  Ngokholo uMosi wathi esezelwe wafihlwa ngabazali bakhe okwenyanga ezintathu, ngoba babona ukuthi usane lwabo lwaluluhle futhi kabazange bawesabe umlayo wenkosi. 24  Ngokholo uMosi wathi esekhulile wala ukubizwa ngokuthi uyindodana yendodakazi kaFaro, 25  wakhetha ukuphathwa kubi labantu bakaNkulunkulu kulokuthi athole injabulo esonweni okwesikhathi esincane, 26  ngoba wabona ukuhlukuluzwa kukaKhristu kuyinotho enkulu ukwedlula amagugu aseGibhithe, njengoba wayethe nhlo emvuzweni ayezawuphiwa. 27  Ngokholo wasuka eGibhithe engakwesabi ukuthukuthela kwenkosi ngoba waqhubeka ebambelele angathi uyambona Lowo ongabonakaliyo. 28  Ngokholo wagcina iPhasika kanye lokuchelwa kwegazi ukuze umbhubhisi angawabulali* amazibulo abo. 29  Ngokholo badabula phakathi koLwandle Olubomvu angathi bahamba emhlabathini owomileyo, kodwa amaGibhithe athi ekuzama lokho agalula. 30  Ngokholo imiduli yeJerikho yadilikela phansi ngemva kokumatsha kwabantu beyibhoda okwamalanga ayisikhombisa. 31  Ngokholo uRahabi owayeyisifebe kazange atshabalale lalabo abangalalelanga ngoba wemukela izinhloli ngokuthula. 32  Kuyini okunye engingakutsho? Phela isikhathi singangitshiya nxa ngingaqalisa ukulandisa ngoGidiyoni, loBharakhi, loSamsoni, loJefitha, loDavida kanye loSamuyeli labanye abaphrofethi. 33  Ngokholo banqoba imibuso, baletha ukulunga, bemukela izithembiso, bavala imilomo yezilwane, 34  bacitsha amandla omlilo, baphunyuka ekubulaweni ngenkemba, baqiniswa ngesikhathi bebuthakathaka, baba lamandla empini njalo baxotsha amabutho ayebahlasela. 35  Abesifazana bemukela abafileyo babo sebevusiwe, kodwa abanye abantu bahlukuluzwa ngoba kabavumanga ukukhululwa ngokuhlawulelwa ukuze bathole ukuvuswa kwabafileyo okungcono kakhulu. 36  Abanye babelingwa ngokwenziwa inhlekisa langokubhaxabulwa, abanye benziwa okwedlula lapho, babotshwa ngamaketane njalo baphoselwa emajele. 37  Bakhandwa ngamatshe, balingwa, baqunywa ngamasaha, babulawa ngenkemba, bahamba begqoke izikhumba zezimvu lezezimbuzi, ngapha beswela, behlupheka, bephethwe kubi; 38  futhi umhlaba kawuzange ubafanele. Bazulazula ezinkangala, lasezintabeni, lasezimbalwini, lasemigodini yomhlaba. 39  Loba kunjalo, bonke laba kabazange bemukele ukugcwaliseka kwesithembiso lanxa bemukela ubufakazi obuhle ngenxa yokholo lwabo, 40  ngoba uNkulunkulu wayevele esesibonele okungcono, ukuze bangapheleliswa thina singekho.

Amabala angaphansi

Kumbe, “luyibufakazi obusuthisayo bokuthi.”
Kumbe, “kubokhokho bethu.”
Ibala lesiGrikhi elisetshenziswe lapha ngelithi “umumo wezinto” njalo lisebunengini. Khangela iNgcazelo Yamabala.
NgesiGrikhi, “yinhlanyelo.”
Kumbe, “ngokungcwatshwa kwakhe.”
NgesiGrikhi, “angawathinti.”