KumaHebheru 10:1-39

  • Imihlatshelo yezinyamazana kayisusi izono (1-4)

    • UMthetho uyisithunzi (1)

  • Umhlatshelo kaKhristu wanikelwa kwaba kanye kuphela (5-18)

  • Indlela yokungena entsha lephilayo (19-25)

    • Singayekeli ukuhlangana ndawonye (24, 25)

  • Isixwayiso sokungenzi isono ngabomo (26-31)

  • Isibindi lokholo okusenza siqinisele (32-39)

10  Njengoba uMthetho uyisithunzi sezinto ezinhle ezizayo, lanxa wona ungasizinto lezo sibisibili, abantu abasondela kuNkulunkulu ngeke ubenze baphelele ngemihlatshelo efananayo eqhubeka inikelwa umnyaka ngomnyaka.  Aluba wawusenelisa ukubenza baphelele, ukunikelwa kwemihlatshelo kwakungasoze kuphele yini? Phela imizwangedwa yalabo abenza inkonzo engcwele yayingasoze iphinde ibathonisele izono nxa sebehlanjululiwe.  Kodwa imihlatshelo le iyisikhumbuzo sezono umnyaka ngomnyaka  ngoba ngeke kwenzakale ukuthi igazi lezinkunzi lelezimbuzi lisuse izono.  Ngakho nxa esiza emhlabeni uthi: “‘Umhlatshelo lomnikelo kawukufunanga, kodwa wangilungiselela umzimba.  Kawuzange uyamukele iminikelo yokutshiswa egcweleyo kanye leminikelo yezono.’  Ngasengisithi: ‘Khangela! Sengibuyile (kubhaliwe ngami encwadinimgoqwa*) ukuthi ngizokwenza intando yakho, O Nkulunkulu.’”  Uqala ngokuthi: “Kawuyifunanga futhi kawuyamukelanga imihlatshelo leminikelo, kanye leminikelo yokutshiswa egcweleyo leminikelo yezono,” imihlatshelo enikelwa kulandelwa uMthetho,  abesesithi: “Khangela! Sengibuyile ukuthi ngizokwenza intando yakho.” Ususa okokuqala ukuze amise okwesibili. 10  Ngayo “intando” le sesingcwelisiwe ngokunikelwa komzimba kaJesu Khristu kwaba kanye kuphela. 11  Kanti njalo wonke umphristi uba sendaweni yakhe usuku ngosuku ukuze enze inkonzo engcwele* futhi anikele kanengi ngemihlatshelo efananayo, lanxa lokho kungeke kuzisuse izono ngokupheleleyo. 12  Kodwa umuntu lo yena wanikela ngomhlatshelo wezono owodwa osebenza kuze kube nini lanini njalo wahlala esandleni sokudla sikaNkulunkulu. 13  Kusukela lapho ulindile kuze kube yisikhathi lapho izitha zakhe eziyabe sezenziwe isenabelo* senyawo zakhe. 14  Ngokunikela ngomhlatshelo owodwa, wenze ukuthi abangcweliswayo baphelele kuze kube nini lanini. 15  Phezu kwalokho, umoya ongcwele lawo uyafakaza kithi ngoba uqala uthi: 16  “‘Nansi isivumelwano engizasenza labo ngemva kwalezonsuku,’ kutsho uJehova. ‘Ngizafaka imithetho yami ezinhliziyweni zabo, ngiyibhale ezingqondweni zabo.’” 17  Ubususithi: “Kangisoze ngibe ngisazikhumbula izono zabo kanye lezenzo zabo zokwephula umthetho.” 18  Manje nxa izono lezi sezithethelelwe, kawusekho umnikelo wesono. 19  Ngakho-ke bafowethu, njengoba silesibindi sokusebenzisa indlela yokungena endaweni engcwele ngegazi likaJesu, 20  indlela asivulela* yona yaba yindlela entsha lephilayo, esebenzisa ikhetheni, okutsho inyama yakhe, 21  futhi njengoba silomphristi omkhulu ophethe indlu kaNkulunkulu, 22  kasisondeleni ngezinhliziyo eziqotho langokholo olupheleleyo, silezinhliziyo ezicheliweyo zahlanzeka kumzwangedwa omubi, njalo lemizimba yethu igeziswe ngamanzi ahlanzekileyo. 23  Kasikubambisiseni ukukhuluma ngethemba lethu ebantwini singanyikinyeki, ngoba lowo owathembisayo uthembekile. 24  Kasicabanganeni* ukuze sivuselelane* ethandweni lasemisebenzini emihle, 25  singayekeli ukuhlangana ndawonye njengoba abanye belomkhuba wokwenza njalo. Kodwa kasikhuthazaneni, ikakhulu njengoba libona usuku lusondela. 26  Nxa siqhubeka sisenza isono ngabomo thina sesilwamukele ulwazi oluqondileyo lweqiniso, kawusekho omunye umhlatshelo wezono, 27  kodwa sizakuba lokwesaba okukhulu silindele ukujeziswa kanye lentukuthelo evuthayo ezatshabalalisa abaphikisayo. 28  Loba ngubani obengawulandeli uMthetho kaMosi ufa engazwelwa isihawu nxa kulobufakazi babantu ababili kumbe abathathu. 29  Pho libona angathi kufanele ajeziswe kakhulu kangakanani umuntu onyathenyathele iNdodana kaNkulunkulu futhi wathuka umoya womusa omkhulu eweyisa, waphinda waliphatha njengento engaqakathekanga igazi lesivumelwano, lelo yena angcweliswa ngalo? 30  Siyamazi Lowo owathi: “Ukuphindisela ngokwami; ngizabuyisela mina.” Waphinda wathi: “UJehova uzakwahlulela abantu bakhe.” 31  Kuyinto eyesabekayo ukuwela ezandleni zikaNkulunkulu ophilayo. 32  Lanxa kunjalo, qhubekani likhumbula insuku zakuqala, lezo elathi selikhanyiselwe, laqinisela ebunzimeni obukhulu lasekuhluphekeni. 33  Kwezinye izikhathi laliphathwa kubi phambi kwabantu* njalo lihlukuluzwa, futhi kwezinye izikhathi lalibasekela labo ababephathwa njalo. 34  Kanti njalo latshengisa ukuthi liyabazwela abasemajele, lakwamukela lithokoza ukuphundlwa kwempahla yenu, lisazi ukuthi lina ngokwenu lilempahla engcono lengapheliyo. 35  Yikho-ke lingasilahli isibindi senu* ngoba lizaphiwa umvuzo omkhulu ngenxa yaso. 36  Kumele libe ngabaqiniselayo ukuze kuthi lapho seliyenzile intando kaNkulunkulu, lamukele ukugcwaliseka kwesithembiso 37  ngoba “ngesikhatshana nje,” “lowo ozayo uzafika, kasoze aphuze.” 38  “Kodwa olungileyo wami uzaphila ngenxa yokholo,” futhi “nxa ebuyela emuva kangithokozi* ngaye.” 39  Thina kasisibo bantu ababuyela emuva ekubhujisweni kodwa singabantu abalokholo ukuze silondoloze ukuphila kwethu.*

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “encwadinimgoqwa yebhuku.”
Kumbe, “inkonzo yomphakathi.”
Lapha kutshiwo ibhentshi elincane umuntu abeka kulo inyawo nxa ehlezi esitulweni.
Kumbe, “asisungulela.”
Kumbe, “Kasibeni lendaba labanye; Kasibananzeni abanye.”
Kumbe, “sikhuthazane.”
NgesiGrikhi, “lalisenziwa umbukiso angathi kusenkundleni yemidlalo.”
NgesiGrikhi, “lingayilahli inkululeko yenu yokukhuluma.”
Kumbe, “umphefumulo wami kawuthokozi.”
Kumbe, “imiphefumulo yethu.”