KumaHebheru 1:1-14

  • UNkulunkulu ukhuluma esebenzisa iNdodana yakhe (1-4)

  • INdodana ingaphezu kwezingilosi (5-14)

1  Endulo uNkulunkulu wakhuluma labokhokho bethu kanengi langezindlela ezinengi esebenzisa abaphrofethi.  Kodwa ekucineni kwensuku lezi ukhulume lathi esebenzisa iNdodana, leyo ayibeka ukuthi ibe yindlalifa yezinto zonke futhi ayisebenzisa ukwenza umumo wezinto.*  Ibonakalisa inkazimulo kaNkulunkulu njalo iyiwo kanye umfanekiso wakhe uqobo futhi iphethe izinto zonke ngelizwi lamandla ayo. Yathi isihlambulule izono zethu yahlala esandleni sokudla sikaNkulunkulu Omkhulu, khonale phezulu.  Ngakho isibe ngcono kakhulu kulezingilosi okokuthi isize yathola ilifa, elilibizo elihle kakhulu kulelazo.  Ngokwesibonelo yiphi ingilosi uNkulunkulu ake wathi kuyo: “Wena uyindodana yami; lamuhla sengibe nguyihlo”? Waphinda wathi: “Ngizakuba nguyise, yena uzakuba yindodana yami”?  Kodwa lapho esephinde waletha iZibulo lakhe emhlabeni, uthi: “Zonke izingilosi zikaNkulunkulu kazimkhothamele.”  Kanti njalo, mayelana lezingilosi uthi: “Izingilosi zakhe uzenza zibe yizidalwa zomoya, lezikhonzi zakhe* zibe lilangabi lomlilo.”  Kodwa mayelana leNdodana uthi: “UNkulunkulu uyisihlalo sakho sobukhosi kuze kube nini lanini, lentonga yoMbuso wakho iyintonga yokulunga.*  Wena ukuthandile ukulunga, wazonda ukungabi lamthetho. Yikho uNkulunkulu, uNkulunkulu wakho, wakugcoba ngamafutha entokozo eyedlula eyabanye bakho.” 10  Kuphinda kuthiwe: “Ekuqaleni, wena Nkosi, wabeka izisekelo zomhlaba njalo amazulu ayimisebenzi yezandla zakho. 11  Bazatshabalala kodwa wena uzasala; bonke bazaguga njengesembatho, 12  uzabagoqa njengejazi, ubagoqe njengesembatho futhi bazantshintshwa. Kodwa wena kawuntshintshi njalo iminyaka yakho kayisoze iphele.” 13  Lanxa kunjalo, yiphi ingilosi ake athi kuyo: “Hlala esandleni sami sokudla ngize ngenze izitha zakho zibe yisenabelo* senyawo zakho”? 14  Kanti izingilosi zonke kazisimimoya eyenza inkonzo engcwele* yini, ethunywa ukuthi iyencedisa labo abazathola ilifa lensindiso?

Amabala angaphansi

Ibala lesiGrikhi elisetshenziswe lapha ngelithi “umumo wezinto” njalo lisebunengini. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “lezinceku zomphakathi.”
Kumbe, “yokwahlulela okuhle.”
Lapha kutshiwo ibhentshi elincane umuntu abeka kulo inyawo nxa ehlezi esitulweni.
Kumbe, “inkonzo yomphakathi.”