KuFilimoni 1:1-25

  • Ukubingelela (1-3)

  • Uthando lukaFilimoni lokholo lwakhe (4-7)

  • UPhawuli uncengela u-Onesimu (8-22)

  • Amazwi okuphetha okubingelela (23-25)

 Mina Phawuli, engiyisibotshwa ngenxa kaKhristu uJesu, kanye loThimothi umfowethu, kuwe Filimoni othandekayo esisebenza sonke,  laku-Afiya udadewethu lo-Akhiphu isotsha elikanye lathi, lasebandleni elibuthana emzini wakho:  Umusa omkhulu lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu kanye laseNkosini uJesu Khristu kakube kini.  Ngihlala ngimbonga uNkulunkulu wami nxa ngikuqamba emithandazweni yami,  njengoba ngiqhubeka ngisizwa ngokholo lwakho langendlela oyithanda ngayo iNkosi uJesu labo bonke abangcwele.  Ngithandazela ukuthi ukholo olalo wena kanye labanye lukwenze unanzelele konke okuhle esilakho ngoKhristu.  Ngathokoza kakhulu futhi ngaduduzeka ngisizwa ngothando lwakho ngoba izinhliziyo zabangcwele zivuselelwe ngenxa yakho mfowethu.  Ngakho-ke, lanxa kuKhristu ngilenkululeko enkulu yokukhuluma futhi ngisenelisa ukukulaya ukuthi wenze okufaneleyo,  ngibona kungcono ukuthi ngikuncenge ngenxa yothando olalo, njengoba mina Phawuli ngiyindoda endala njalo ngibotshelwe uKhristu uJesu. 10  Ngiyamncengela u-Onesimu umntanami, engaba nguyise ngisejele. 11  Wayengelancedo kuwe, kodwa khathesi useluncedo kimi lakuwe. 12  Sengimbuyisela kuwe, yena kanye engimthanda ngenhliziyo yonke. 13  Ngiyafisa ukuthi aqhubeke elami lapha engincedisa esikhundleni sakho ngesikhathi ngisejele ngibotshelwe izindaba ezinhle. 14  Loba kunjalo, angifuni ukwenza loba yini ngingelamvumo yakho, ukuze isenzo leso esihle ungasenzi ubanjwa ngamandla kodwa usenze ngokuthanda kwakho. 15  Mhlawumbe yikho wakutshiya okwesikhatshana* ukuze uphinde ube laye kokuphela 16  engaseyiso sigqili kodwa esengcono kulesigqili, esengumfowethu othandekayo. Uyathandeka sibili kimi, kodwa uthandwa kakhulu nguwe, enyameni laseNkosini. 17  Yikho nxa ungibona ngingumngane wakho, mamukele ngazo zombili ngendlela obuzangamukela ngayo. 18  Phezu kwalokho, nxa kukhona akonela khona loba nxa elesikwelede sakho, kuthonisise kimi. 19  Mina Phawuli ngibhala ngesami isandla ngithi: Ngizakubhadala—singasabali ukuthi wena ulesikwelede sami, esiyikuphila kwakho. 20  Mfowethu, ngiyakucela ukuthi ungincede ngalokhu njengoba simunye leNkosi; vuselela inhliziyo yami njengoba umunye loKhristu. 21  Ngikwazi mhlophe ukuthi uzangilalela, yikho ngikubhalela nje ngisazi ukuthi uzakwenza okwedlula engikutshoyo. 22  Kodwa ngaphezu kwalokho, ngilungisela lendawo yokuhlala ngoba ngilethemba lokuthi ngizabuyiselwa kini* ngenxa yemithandazo yenu. 23  Uyakubingelela u-Ephafrasi engibotshwe laye futhi esimanyeneyo kuKhristu uJesu, 24  uyakubingelela loMakho, lo-Aristakhu, loDemasi, loLukha, amadoda engisebenza lawo. 25  Umusa omkhulu weNkosi uJesu Khristu kawube lomoya wenu.*

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “okwehola.”
Kumbe, “ngizakhululelwa lina.”
Kumbe, “lendlela elicabanga ngayo.”