ISambulo 9:1-21

  • Icilongo lesihlanu (1-11)

  • Umaye oyedwa usedlulile, kuza abanye ababili (12)

  • Icilongo lesithupha (13-21)

9  Ingilosi yesihlanu yatshaya icilongo layo. Ngasengibona inkanyezi eyayivele ezulwini yawela emhlabeni, njalo yaphiwa ikhiye yentuba yomgodi ongelamkhawulo.  Yavula intuba yomgodi ongelamkhawulo, kwaphakama intuthu iphuma kuleyontuba, kungathi yintuthu yesithando somlilo esikhulu. Ilanga kanye lomoya kwaba mnyama ngenxa yentuthu eyayiphuma entubeni.  Entuthwini le kwaphuma intethe zehlela emhlabeni futhi zaphiwa amandla. Amandla ezawaphiwayo ayenjengawenkume ezisemhlabeni.  Intethe lezi zatshelwa ukuthi zingalimazi izilimo ezisemhlabeni lokuthi zingalimazi loba yibuphi utshani obuluhlaza laloba yisiphi isihlahla, kodwa zilimaze kuphela abantu abangelalo uphawu lukaNkulunkulu emabunzini abo.  Intethe zavunyelwa ukuthi zibahlukuluze okwenyanga ezinhlanu, hatshi ukuthi zibabulale. Ukuhlukuluza kwazo kwakungathi yikuhlukuluza kwenkume nxa iluma umuntu.  Ngensuku lezo abantu bazadinga ukufa kodwa bangakutholi ngitsho, njalo bazafisa ukufa kodwa ukufa kuzababalekela.  Intethe lezo zazikhanya angathi ngamabhiza alungiselelwe ukuya empini, futhi emakhanda azo kwakulezinto ezingathi yimiqhele yegolide. Ubuso bazo babunjengobuso bomuntu  kodwa inwele zazo zazinjengenwele zabesifazana. Amazinyo azo ayengathi ngawezilwane,  njalo zazilezivikelo zesifuba ezingathi ngezensimbi. Umsindo wamaphiko azo wawunjengomsindo wezinqola ezidonswa ngamabhiza zigijimela empini. 10  Kanti njalo zilemisila elodonsi njengenkume. Emisileni yazo zilamandla okulimaza abantu okwenyanga ezinhlanu. 11  Zikhokhelwa yinkosi eyingilosi yomgodi ongelamkhawulo. NgesiHebheru ibizo layo ngu-Abhadoni,* kodwa ngesiGrikhi ibizwa ngokuthi ngu-Apholiyoni.* 12  Umaye oyedwa usedlulile. Khangela! Kuza abanye omaye ababili ngemva kwezinto lezi. 13  Ingilosi yesithupha yatshaya icilongo layo. Ngasengisizwa ilizwi elilodwa liphuma empondweni ze-alithare legolide eliphambi kukaNkulunkulu, 14  lisithi engilosini yesithupha eyayilecilongo: “Khulula izingilosi ezine ezibotshiweyo emfuleni omkhulu uYufrathe.” 15  Izingilosi ezine ezazilungiselelwe ihola, losuku, lenyanga kanye lomnyaka zakhululwa-ke ukuze zibulale ingxenye yesithathu yabantu. 16  Inani lamabutho ayegade amabhiza laliyizinkulungwane ezingamatshumi amabili eziphindwe ngezinkulungwane ezilitshumi.* Ngalizwa inani lawo. 17  Amabhiza engawabona embonweni kanye lababewagadile kwakunje: Ababewagadile babelezivikelo zesifuba ezilombala obomvu okomlilo loluhlaza okwesibhakabhaka kanye lolithanga njengesalufa. Amakhanda amabhiza la ayenjengamakhanda ezilwane futhi emilonyeni yawo kwakuphuma umlilo ­lentuthu kanye lesalufa. 18  Ingxenye yesithathu yabantu yabulawa zinhlupho lezi ezintathu: umlilo, lentuthu kanye lesalufa okwakuphuma emilonyeni yamabhiza. 19  Phela amandla amabhiza la asemilonyeni yawo lasemisileni yawo ngoba imisila yawo injengenyoka futhi ilamakhanda. Imisila le yiyo alimaza ngayo. 20  Kodwa bonke abanye abangazange babulawe zinhlupho lezi kabazange baphenduke batshiye imisebenzi yezandla zabo. Kabayekelanga ukukhonza amadimoni, lezithombe zegolide, lezesiliva, lezekhopha,* lezamatshe kanye lezezigodo, ezingenelisiyo ukubona lokuzwa kanye lokuhamba, 21  njalo kabazange baphenduke batshiye izenzo zabo zokubulala lokusebenzelana lemimoya, lokuziphatha okubi kwezemacansini* kanye lobusela babo.

Amabala angaphansi

Okutsho ukuthi, “Ukubhubhisa.”
Okutsho ukuthi, “Umbhubhisi.”
Kumbe, “laliyi-20 000 iphindwe ka-10 000,” okutsho ukuthi laliyi-200 miliyoni.
Kumbe, “lezethusi.”
NgesiGrikhi, por·neiʹa. Khangela iNgcazelo Yamabala.