ISambulo 8:1-13

  • Uphawu lwesikhombisa luyavulwa (1-6)

  • Kutshaywa amacilongo okuqala amane (7-12)

  • Omaye abathathu bayamenyezelwa (13)

8  IMvana yathi ivula uphawu lwesikhombisa, kwathula kwathi cwaka ezulwini phose okwengxenye yehola.  Ngasengibona izingilosi eziyisikhombisa ezima phambi kukaNkulunkulu, futhi zaphiwa amacilongo ayisikhombisa.  Enye ingilosi eyayibambe isitsha segolide sokutshisela impepha yafika yama e-alithareni, yaphiwa impepha enengi ukuze inikele ngayo phezu kwe-alithare legolide elaliphambi kwesihlalo sobukhosi, ngesikhathi kulalelwe imithandazo yabo bonke abangcwele.  Intuthu yempepha eyayisesandleni sengilosi kanye lemithandazo yabangcwele kwaphakama kwaya phezulu phambi kukaNkulunkulu.  Kodwa ingilosi yahle yathatha isitsha sokutshisela impepha yasigcwalisa ngomlilo ovela e-alithareni, yawuphosela emhlabeni. Kwaba lemidumo yezulu, lamazwi, kwaphazima umbane njalo umhlaba wazamazama.  Izingilosi eziyisikhombisa ezazilamacilongo ayisikhombisa zalungiselela ukuwatshaya.  Eyokuqala yatshaya icilongo layo. Kwaba lesiqhotho lomlilo okuhlangene legazi futhi kwaphoselwa emhlabeni, ingxenye yesithathu yomhlaba yatsha, lengxenye yesithathu yezihlahla yatsha, kwatsha lezilimo zonke eziluhlaza.  Ingilosi yesibili yatshaya icilongo layo. Kwaphoselwa elwandle into engathi yintaba enkulu evutha umlilo. Ingxenye yesithathu yolwandle yaba ligazi,  ingxenye yesithathu yezidalwa eziphilayo* ezaziselwandle yafa, njalo ingxenye yesithathu yemikhumbi yabhidlika. 10  Ingilosi yesithathu yatshaya icilongo layo. Inkanyezi enkulu eyayibhebha njengesibane yawa ivela ezulwini, yawela engxenyeni yesithathu yemifula lasemithonjeni yamanzi. 11  Ibizo lenkanyezi leyo kuthiwa nguMhlonyane. Ingxenye yesithathu yamanzi yantshintsha yaba ngumhlonyane, futhi amanzi lawo abulala abantu abanengi ngoba ayesebaba gamu. 12  Ingilosi yesine yatshaya icilongo layo. Ingxenye yesithathu yelanga yatshaywa, kwatshaywa lengxenye yesithathu yenyanga kanye lengxenye yesithathu yezinkanyezi, ukuze ingxenye yesithathu yezinto lezi ibe mnyama futhi ingxenye yesithathu yosuku ingabi lokukhanya, kube njalo langobusuku. 13  Ngabona futhi ngezwa ukhozi olwaluphapha emoyeni lumemeza ngelizwi elikhulu lusithi: “Maye, maye, maye kulabo abahlala emhlabeni, ngenxa yokukhala kwamacilongo ezingilosi ezintathu esezizatshaya amacilongo azo!”

Amabala angaphansi

Kumbe, “yezidalwa ezilemiphefumulo.”