ISambulo 7:1-17

  • Izingilosi ezine ezibambe imimoya ebhubhisayo (1-3)

  • Abangu-144 000 bafakwa uphawu (4-8)

  • Ixuku elikhulu eligqoke izembatho ezimhlophe (9-17)

7  Ngemva kwalokho ngabona izingilosi ezine zimi emagumbini amane omhlaba, ziyibambe zayiqinisa imimoya emine yomhlaba ukuze kungabi lomoya ovunguzayo emhlabeni kumbe elwandle lakuloba yisiphi isihlahla.  Ngasengibona enye ingilosi ikhwela ivela empumalanga ilophawu lukaNkulunkulu ophilayo. Yamemeza ngelizwi elikhulu ikhuluma lezingilosi ezine ezazivunyelwe ukuthi zilimaze umhlaba lolwandle,  isithi: “Lingawulimazi umhlaba loba ulwandle loba izihlahla size sifake uphawu emabunzini ezinceku zikaNkulunkulu wethu.”  Ngasengisizwa inani lalabo ababefakwe uphawu. Babeyi-144 000 njalo babevela kuzo zonke izizwana zamadodana ako-Israyeli:  Esizwaneni sakoJuda bangu-12 000 ababefakwe uphawu;esizwaneni sakoRubheni bangu-12 000;esizwaneni sakoGadi bangu-12 000;  esizwaneni sako-Asheri bangu-12 000;esizwaneni sakoNafithali bangu-12 000;esizwaneni sakoManase bangu-12 000;  esizwaneni sakoSimiyoni bangu-12 000;esizwaneni sakoLevi bangu-12 000;esizwaneni sako-Isakhari bangu-12 000;  esizwaneni sakoZebhuloni bangu-12 000;esizwaneni sakoJosefa bangu-12 000;esizwaneni sakoBhenjamini bangu-12 000 ababefakwe uphawu.  Ngemva kwalokho ngabona ixuku elikhulu njalo kakho owayesenelisa ukulibala! Laliphuma kuzo zonke izizwe, lezizwana, labantu kanye lezindimi, futhi lalimi phambi kwesihlalo sobukhosi laphambi kweMvana, ligqoke izembatho ezimhlophe; liphethe izingatsha zelala ezandleni. 10  Ixuku leli liqhubeka limemeza ngelizwi elikhulu lisithi: “Insindiso ivela kuNkulunkulu wethu ohlezi esihlalweni sobukhosi, lakuyo iMvana.” 11  Zonke izingilosi zazimi zigombolozele isihlalo sobukhosi labadala kanye lezidalwa ezine eziphilayo, njalo zawa zathi mbo phansi ngobuso phambi kwesihlalo sobukhosi zakhonza uNkulunkulu, 12  zisithi: “Ameni! Udumo lenkazimulo lokuhlakanipha lokubonga lenhlonipho lamandla lokuqina kakube kuNkulunkulu wethu kuze kube nini lanini. Ameni.” 13  Omunye wabadala wasesithi kimi: “Kanti laba abagqoke izembatho ezimhlophe ngobani njalo bavela ngaphi?” 14  Mina ngahle ngathi kuye: “Nguwe okwaziyo nkosi yami.” Yena wathi kimi: “Laba yibo abaphuma ekuhluphekeni okukhulu njalo sebegezise izembatho zabo egazini leMvana, bazenza zaba mhlophe. 15  Yikho bephambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu futhi bemenzela inkonzo engcwele ethempelini lakhe emini lebusuku; njalo Lowo ohlezi esihlalweni sobukhosi uzakwendlala itende lakhe phezu kwabo. 16  Ngeke baphinde balambe njalo ngeke baphinde bome, lelanga kalisoze libahangule futhi ukutshisa okuvuthayo kakusoze kubaxathule 17  ngoba iMvana ephakathi* kwesihlalo sobukhosi izabelusa, ibakhokhele ibasa emithonjeni yamanzi okuphila, njalo uNkulunkulu uzazesula zonke izinyembezi emehlweni abo.”

Amabala angaphansi

Kumbe, “ephakathi laphakathi.”