ISambulo 6:1-17

 • IMvana ivula izimpawu zokuqala eziyisithupha (1-17)

  • Umnqobi ogade ibhiza elimhlophe (1, 2)

  • Umgadi webhiza elibomvu gebhu ozasusa ukuthula (3, 4)

  • Umgadi webhiza elimnyama ozaletha indlala (5, 6)

  • Umgadi webhiza eliliganu ubizwa ngokuthi nguKufa (7, 8)

  • Ababuleweyo bangaphansi kwe-alithare (9-11)

  • Ukuzamazama komhlaba okukhulu (12-17)

6  Ngasengibona iMvana ivula olunye lwezimpawu eziyisikhombisa, njalo ngezwa esinye sezidalwa ezine eziphilayo sikhuluma ngelizwi elinjengomdumo wezulu sisithi: “Woza!”  Ngaphinda ngabona lebhiza elimhlophe! Owayehlezi phezu kwalo wayeledandili futhi waphiwa umqhele, waphuma ehamba enqoba njalo esiyaqedisa ukunqoba kwakhe.  Yathi ivula uphawu lwesibili ngezwa isidalwa sesibili esiphilayo sisithi: “Woza!”  Kwaphuma elinye ibhiza elalibomvu gebhu, njalo owayehlezi phezu kwalo wavunyelwa ukuthi asuse ukuthula emhlabeni ukuze abantu babulalane ngesihluku. Waphiwa lenkemba enkulu.  Yathi ivula uphawu lwesithathu ngezwa isidalwa sesithathu esiphilayo sisithi: “Woza!” Ngasengibona nanto ibhiza elimnyama! Owayehlezi phezu kwalo wayelesikali sokulinganisa esandleni sakhe.  Ngezwa okwakuzwakala angathi lilizwi eliphuma phakathi kwezidalwa ezine eziphilayo, lisithi: “Ilitha eyodwa yengqoloyi ngodenariyu,* lamalitha amathathu ebhali ngodenariyu; futhi ungoni amafutha om-oliva kanye lewayini.”  Yathi ivula uphawu lwesine ngezwa ilizwi lesidalwa sesine esiphilayo lisithi: “Woza!”  Ngasengibona ibhiza eliliganu! Owayehlezi phezu kwalo wayebizwa ngokuthi nguKufa futhi iNgcwaba* lalimlandela eduze. Baphiwa amandla phezu kwengxenye yesine yomhlaba, awokuthi babulale ngenkemba ende, langokuswelakala kokudla, langomkhuhlane obulalayo, langezinyamazana zeganga ezisemhlabeni.  Yathi ivula uphawu lwesihlanu ngabona ngaphansi kwe alithare kulemiphefumulo* yalabo ababebulewe ngesihluku ngenxa yelizwi likaNkulunkulu langenxa yokufakaza kwabo. 10  Babememeza ngelizwi elikhulu besithi: “Kuzaze kube nini Nkosi Enkulu, engcwele leleqiniso, uyekela ukwahlulela lokuphindisela igazi lethu kulabo abahlala emhlabeni?” 11  Ngamunye wabo waphiwa ijazi elimhlophe, batshelwa ukuthi baphumule kancane lize lenele inani lalabo abayizinceku njengabo futhi abangabafowabo, abasebezabulawa njengabo. 12  Ngasengibona ivula uphawu lwesithupha. Kwaba lokuzamazama komhlaba okukhulu, ilanga laba mnyama njengesembatho samasaka esenziwe ngoboya,* lenyanga egcweleyo yaba njengegazi. 13  Izinkanyezi zezulu zawela emhlabeni angathi yimikhiwa engakavuthwa isiwa esihlahleni somkhiwa esinyikinywa ngumoya olamandla. 14  Izulu lasuswa angathi kugoqwa incwadimgoqwa njalo zonke izintaba lazo zonke izihlenge zasuswa endaweni yazo. 15  Amakhosi omhlaba, leziphathamandla eziphezulu, lezinduna zamabutho, labanothileyo, labalamandla, lezigqili zonke kanye labantu bonke abakhululekileyo bacatsha ezimbalwini lasemadwaleni ezintaba. 16  Baqhubeka besithi ezintabeni lasemadwaleni: “Welani phezu kwethu lisifihle ebusweni baLowo ohlezi esihlalweni sobukhosi kanye laselakeni lweMvana, 17  ngoba usuku olukhulu lolaka lwabo selufikile. Ngubani ongalumela?”

Amabala angaphansi

Udenariyu kwakuyimali yesiliva yaseRoma eyayilingana lomholo welanga elilodwa.
Kumbe, “iHayidesi.” Khangela iNgcazelo Yamabala.
Lapha kungabe kutshiwo igazi labo elimela ukuphila, elalithululwe e-alithareni. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kungabe kutshiwo uboya bembuzi.