ISambulo 5:1-14

  • Incwadimgoqwa elezimpawu eziyisikhombisa (1-5)

  • IMvana ithatha incwadimgoqwa (6-8)

  • IMvana kuyifanele ukuvula izimpawu zencwadimgoqwa (9-14)

5  Esandleni sokudla saLowo owayehlezi esihlalweni sobukhosi ngabona kulencwadimgoqwa eyayibhalwe emaceleni womabili* njalo ivalwe yananyekwa ngezimpawu eziyisikhombisa.  Ngabona lengilosi elamandla imemeza ngelizwi elikhulu isithi: “Ngubani okumfaneleyo ukuvula incwadimgoqwa lokuthukulula izimpawu zayo?”  Kodwa ezulwini lasemhlabeni langaphansi komhlaba kakho loyedwa owenelisa ukuvula incwadimgoqwa loba ukukhangela phakathi kwayo.  Ngakhala kabuhlungu ngoba kakutholakalanga loyedwa okwakumfanele ukuvula incwadimgoqwa loba ukukhangela phakathi kwayo.  Kodwa omunye wabadala wathi kimi: “Yekela ukukhala. Khangela! ISilwane sesizwana sakoJuda, impande kaDavida, sesinqobile; yikho sesingavula incwadimgoqwa kanye lezimpawu zayo eziyisikhombisa.”  Ngabona imvana imi phakathi* kwesihlalo sobukhosi laphakathi kwezidalwa ezine eziphilayo, laphakathi kwabadala. Yayikhanya angathi ibulewe futhi yayilempondo eziyisikhombisa lamehlo ayisikhombisa, njalo amehlo la amela imimoya kaNkulunkulu eyisikhombisa ethunywe emhlabeni wonke.  Imvana yahle yeza phambili yathatha incwadimgoqwa esandleni sokudla saLowo owayehlezi esihlalweni sobukhosi.  Yathi isithethe incwadimgoqwa, izidalwa ezine eziphilayo kanye labadala abangu-24 bazilahla phansi phambi kweMvana, njalo ngamunye wabo wayephethe ihabhu kanye lemiganu yegolide eyayigcwele impepha. (Impepha imela imithandazo yabangcwele.)  Bahlabela ingoma entsha besithi: “Kukufanele ukuthatha incwadimgoqwa uvule izimpawu zayo ngoba wahlatshwa futhi ngegazi lakho wathengela uNkulunkulu abantu abavela kuzo zonke izizwana, lezindimi, lemihlobo yabantu kanye lezizwe, 10  njalo wabenza baba ngumbuso labaphristi kuNkulunkulu wethu futhi bazakuba ngamakhosi babuse umhlaba.” 11  Ngaphinda ngabona njalo ngezwa ilizwi lezingilosi ezinengi ezazigombolozele isihlalo sobukhosi, lezidalwa eziphilayo kanye labadala, futhi inani lazo lalingamatshumi ezinkulungwane aphindwe ngamatshumi ezinkulungwane kanye lezinkulungwane zezinkulungwane. 12  Zazisithi ngelizwi eliphezulu: “IMvana eyahlatshwayo ifanele ukwamukela amandla, lenotho, lokuhlakanipha, lokuqina, lodumo, lenkazimulo kanye lesibusiso.” 13  Ngasengisizwa zonke izidalwa ezisezulwini lasemhlabeni langaphansi komhlaba laselwandle kanye lazo zonke izinto eziphakathi kwakho zisithi: “Isibusiso lodumo lenkazimulo lamandla kakube kuLowo ohlezi esihlalweni sobukhosi lakuyo iMvana kuze kube nini lanini.” 14  Izidalwa ezine eziphilayo zazisithi: “Ameni!” Abadala bona basebezilahla phansi bakhonza.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “phakathi langemuva.”
Kumbe, “phakathi laphakathi.”