ISambulo 4:1-11

  • Umbono wendawo kaJehova esezulwini (1-11)

    • UJehova ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi (2)

    • Abadala abangu-24 besezihlalweni zobukhosi (4)

    • Izidalwa ezine eziphilayo (6)

4  Ngemva kwalokho ngakhangela ngabona umnyango owawuvulekile ezulwini, njalo ilizwi lokuqala engalizwa likhuluma lami lalinjengecilongo, lisithi: “Woza ngapha phezulu, ngizakutshengisa izinto okumele zenzakale.”  Ngemva kwalokho ngahle ngaba semandleni omoya, njalo ngabona isihlalo sobukhosi sisendaweni yaso ezulwini futhi kwakulomuntu owayehlezi kulesosihlalo sobukhosi.  Lowo owayehlezi kuso wayekhazimula angathi lilitshe lejaspa lelitshe lesadiyasi* futhi isihlalo sobukhosi sasigonjolozelwe ngumchilowamakhosikazi owawufanana le-emeraldi.  Isihlalo sobukhosi lesi sasigonjolozelwe yizihlalo zobukhosi ezingu-24 njalo ngabona abadala abangu-24 behlezi kulezozihlalo zobukhosi begqoke izembatho ezimhlophe, belemiqhele yegolide emakhanda abo.  Esihlalweni sobukhosi kwakuphuma umbane lamazwi kanye lemidumo yezulu, njalo kwakulezibane eziyisikhombisa zomlilo ezazibhebha phambi kwesihlalo sobukhosi futhi izibane lezi zimela imimoya kaNkulunkulu eyisikhombisa.  Phambi kwesihlalo sobukhosi kwakulento enjengolwandle lwengilazi njalo yayinjengelitshe lekristali. Phakathi kwesihlalo sobukhosi* kanye lasemaceleni aso wonke kwakulezidalwa ezine eziphilayo ezazigcwele amehlo phambili langemuva.  Isidalwa esiphilayo sokuqala sasinjengesilwane, isidalwa esiphilayo sesibili sasinjengenkunzi, isidalwa esiphilayo sesithathu sona sasilobuso obunjengobomuntu njalo isidalwa esiphilayo sesine sasinjengokhozi oluphaphayo.  Ngasinye sezidalwa ezine eziphilayo sasilempiko eziyisithupha futhi zazigcwele amehlo yonke indawo langaphansi. Ebusuku lemini ziqhubeka zisithi: “Ungcwele, ungcwele, ungcwele uJehova uNkulunkulu, uSomandla, lowo owayekhona lokhona lozayo.”  Zikhathi zonke nxa izidalwa eziphilayo zikhazimulisa Lowo ohlezi esihlalweni sobukhosi, zimdumisa futhi zimbonga Lowo ophila kuze kube nini lanini, 10  abadala abangu-24 bayazilahla phansi phambi kwaLowo ohlezi esihlalweni sobukhosi, bamkhonze Lowo ophila kuze kube nini lanini njalo babeka imiqhele yabo phambi kwesihlalo sobukhosi, besithi: 11  “Ufanele Jehova Nkulunkulu wethu ukwamukela inkazimulo lodumo lamandla ngoba wadala zonke izinto njalo ngenxa yentando yakho zaba khona, zadalwa.”

Amabala angaphansi

Kumbe, “lelitshe elibomvu eliligugu.”
Kumbe, “Phakathi laphakathi, lapho okwakulesihlalo sobukhosi.”