ISambulo 3:1-22

  • Amazwi aya eSadisi (1-6), laseFiladelifiya (7-13), laseLawodikheya (14-22)

3  “Ingilosi yebandla laseSadisi yibhalele uthi: Nanzi izinto azitshoyo lowo olemimoya kaNkulunkulu eyisikhombisa kanye lezinkanyezi eziyisikhombisa: ‘Ngiyazazi izenzo zakho, ukuthi waziwa ngokuthi uyaphila, kodwa ufile.  Phaphama uqinise izinto eziseleyo ebesezizakufa ngoba imisebenzi yakho kangizange ngiyithole yenziwe ngokupheleleyo* phambi kukaNkulunkulu wami.  Ngakho qhubeka ukhumbula owakwamukelayo lowakuzwayo, uqhubeke ukugcinile futhi uphenduke. Ngiqinisile sibili ngithi, nxa ungayekela ukuphaphama, ngizafika njengesela njalo ihola engizafika ngalo kuwe kawusoze ulazi ngitsho.  “‘Lanxa kunjalo, ulabo abalutshwana* eSadisi abangazange bangcolise izembatho zabo. Bazahamba lami begqoke ezimhlophe ngoba lokho kubafanele.  Yikho onqobayo uzagqokiswa izembatho ezimhlophe futhi ibizo lakhe kangisoze ngilicitshe* egwalweni lokuphila loba sekutheni kodwa ngizalivuma ibizo lakhe phambi kukaBaba laphambi kwezingilosi zakhe.  Olendlebe kezwe ukuthi umoya uthini emabandleni.’  “Ingilosi yebandla laseFiladelifiya yibhalele uthi: Nanzi izinto azitshoyo ongcwele loleqiniso, olekhiye kaDavida, ovula kungabi lomuntu ongavala, avale kungabi lomuntu ongavula:  ‘Ngiyazazi izenzo zakho. Khangela! Sengifake phambi kwakho umnyango ovulekileyo njalo kakho ongawuvala. Ngiyakwazi ukuthi ulamandla amancane lokuthi uligcinile ilizwi lami njalo kawuzange uliphike ibizo lami.  Lalela! Abesinagogi likaSathane abazithi bangamaJuda bona bengayisiwo beqamba amanga, ngizabenza babuye bakhothame phambi kwenyawo zakho futhi ngizakwenza ukuthi bazi ukuthi ngikuthandile. 10  Ngenxa yokuthi uligcinile ilizwi elimayelana lokuqinisela kwami,* lami ngizakugcina ngehola lokuhlolwa elizafikela wonke umhlaba ukuze kuhlolwe abahlala emhlabeni. 11  Ngiyeza masinyane. Qhubeka ubambelele kulokho olakho ukuze engabi khona othatha umqhele wakho. 12  “‘Onqobayo ngizamenza abe yinsika ethempelini likaNkulunkulu wami futhi kasoze aphinde aphume kulo loba sekutheni. Ngizabhala phezu kwakhe ibizo likaNkulunkulu wami lebizo ledolobho likaNkulunkulu wami, iJerusalema Elitsha elehla livela ezulwini kuNkulunkulu wami, ngibhale lebizo lami elitsha. 13  Olendlebe kezwe ukuthi umoya uthini emabandleni.’ 14  “Ingilosi yebandla laseLawodikheya yibhalele uthi: Nanzi izinto azitshoyo u-Ameni, ufakazi othembekileyo loleqiniso, isiqalo sezinto zonke ezadalwa nguNkulunkulu: 15  ‘Ngiyazazi izenzo zakho, ukuthi kawuqandi njalo kawutshisi. Ngifisa ukuthi ngabe uyaqanda kumbe uyatshisa. 16  Ngakho njengoba uzikhudumalela* nje, ungatshisi futhi ungaqandi, ngizakukhafula uphume emlonyeni wami. 17  Wena uthi, “Nginothile, sengazitholela inotho njalo kangisweli lutho ngitsho,” kodwa kawukwazi ukuthi uyazihawulela futhi uzwisa usizi, ungumyanga, uyisiphofu njalo unqunu, yikho 18  ngikucebisa ukuthi uthenge kimi igolide elicengwe ngomlilo ukuze unothe, lezembatho ezimhlophe ukuze ugqoke, lingavezwa egcekeni ihlazo lobunqunu bakho, njalo uthenge lomuthi wamehlo uwuhlikihlele emehlweni akho ukuze ubone. 19  “‘Bonke engibathandayo ngiyabakhuza ngibalaye. Ngakho tshiseka uphenduke. 20  Khangela! Ngimi emnyango ngiyaqoqoda. Loba ngubani ozwa ilizwi lami abesevula umnyango, ngizangena endlini yakhe ngidle laye ukudla kwantambama, laye adle lami. 21  Onqobayo ngizamvumela ukuthi ahlale lami esihlalweni sami sobukhosi, njengoba lami nganqoba ngasengihlala loBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. 22  Olendlebe kezwe ukuthi umoya uthini emabandleni.’”

Amabala angaphansi

Kumbe, “ngiyithole iphelele.”
NgesiGrikhi, “ulamabizo amalutshwana.”
Kumbe, “ngilesule.”
Kungahunyutshwa langokuthi, “usilandelile isibonelo sokuqinisela kwami.”
Kumbe, “ubuthukuthuku.”