ISambulo 22:1-21

  • Umfula wamanzi okuphila (1-5)

  • Isiphetho (6-21)

    • ‘Woza! Thatha amanzi okuphila kungelambadalo’ (17)

    • “Woza Nkosi Jesu” (20)

22  Yasingitshengisa umfula wamanzi okuphila ayecengekile njengekristali. Ayegeleza evela esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu leseMvana,  esehlela phakathi laphakathi komgwaqo omkhulu wedolobho. Emaceleni womabili omfula lo kwakulezihlahla zokuphila ezazithela izithelo okwezikhathi ezilitshumi lambili ngomnyaka, zithela izithelo zazo inyanga ngayinye. Amahlamvu ezihlahla lezo ayengawokusilisa izizwe.  Akusoze kuphinde kube khona loba yisiphi isiqalekiso. Isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu leseMvana sizakuba sedolobheni lelo njalo izinceku zakhe zizanikela kuye inkonzo engcwele.  Zizabubona ubuso bakhe njalo ibizo lakhe lizakuba semabunzini azo.  Ngeke kuphinde kube lobusuku futhi kazisoze zikudinge ukukhanya kwesibane loba ukukhanya kwelanga ngoba uJehova uNkulunkulu uzazikhanyisela njalo zizabusa zingamakhosi kuze kube nini lanini.  Yathi kimi: “Amazwi la athembekile njalo aliqiniso. UJehova uNkulunkulu owaphefumulela abaphrofethi useyithumile sibili ingilosi yakhe ukuthi itshengise izinceku zakhe izinto okumele zenzakale masinyane.  Khangela! Ngiyeza masinyane. Loba ngubani olandela amazwi esiphrofetho esisencwadinimgoqwa le uyathokoza.”  Mina Johane, yimi engangizizwa izinto lezi futhi ngizibona. Ngathi sengizizwile njalo sengizibonile, ngawela phansi enyaweni zengilosi ukuze ngiyikhonze leyongilosi eyayingitshengisa izinto lezi.  Kodwa yathi kimi: “Nanzelela! Ungakwenzi lokho! Mina nje ngiyinceku kanye lawe labafowenu abangabaphrofethi, kanye lalabo abalandela amazwi akulincwadimgoqwa. Khonza uNkulunkulu.” 10  Yaphinda yathi kimi: “Ungawavali ngophawu amazwi esiphrofetho esisencwadinimgoqwa le ngoba isikhathi esibekiweyo sesiseduze. 11  Ongalunganga kaqhubeke esenza okungalunganga, longcolileyo kaqhubeke esekungcoleni kwakhe; kodwa olungileyo kaqhubeke esenza okulungileyo, longcwele kaqhubeke esebungcweleni. 12  “‘Khangela! Ngiyeza masinyane njalo ngilomvuzo engizawupha abantu, ngizabuyisela umuntu ngamunye kusiya ngomsebenzi wakhe. 13  Mina ngingu-Alfa lo-Omega,* ngingowokuqala lowokucina, isiqalo lesiphetho. 14  Bayathokoza abagezisa izembatho zabo ukuze babe lelungelo lokuya ezihlahleni zokuphila njalo bangene edolobheni ngamagedi alo. 15  Phandle kulezinja,* labasebenzelana lemimoya, labaziphatha kubi kwezemacansini,* lababulali, labakhonza izithombe kanye labo bonke abantu abathanda amanga futhi abalomkhuba wokuqamba amanga.’ 16  “‘Mina Jesu ngathuma ingilosi yami ukuthi izofakaza kini izinto lezi eziya emabandleni. Ngiyimpande kaDavida futhi ngiyinzalo yakhe, ngiphinde ngibe yindonsakusa ekhazimulayo.’” 17  Umoya lomlobokazi baqhubeka besithi, “Woza!” njalo loba ngubani ozwayo kathi, “Woza!” Loba ngubani owomileyo keze, njalo loba ngubani ofisayo kathathe amanzi okuphila kungelambadalo. 18  “Ngifakaza emuntwini wonke ozwa amazwi esiphrofetho sencwadimgoqwa le: Loba ngubani ongezelela ezintweni lezi, uNkulunkulu uzakwengezelela kuye inhlupho ezibhalwe encwadinimgoqwa le, 19  futhi nxa umuntu engasusa loba yini emazwini encwadimgoqwa yesiphrofetho lesi, uNkulunkulu uzasusa isabelo sakhe ezihlahleni zokuphila lasedolobheni elingcwele. Izinto lezo zibhaliwe encwadinimgoqwa le. 20  “Ofakaza izinto lezi uthi, ‘Ngiyeza masinyane.’” “Ameni! Woza Nkosi Jesu.” 21  Umusa omkhulu weNkosi uJesu kawube labangcwele.

Amabala angaphansi

Kumbe, “ngingu-A lo-Z.” U-Alfa luhlamvu lokuqala ku-alifabhethi yesiGrikhi, u-Omega ngolokucina.
Lapha kutshiwo abalemikhuba eyenyanyekayo phambi kukaNkulunkulu.
Khangela iNgcazelo Yamabala, “Ukuziphatha okubi kwezemacansini.”