ISambulo 21:1-27

  • Izulu elitsha lomhlaba omutsha (1-8)

    • Ukufa ngeke kusabakhona (4)

    • Izinto zonke zenziwa zibe zintsha (5)

  • IJerusalema Elitsha liyachasiswa (9-27)

21  Ngasengibona izulu elitsha lomhlaba omutsha, ngoba izulu lakuqala lomhlaba wakuqala kwasekudlulile, njalo lolwandle lwalungasekho.  Ngabona ledolobho elingcwele, iJerusalema Elitsha, lisehla livela ezulwini kuNkulunkulu, lilungisiwe njengomlobokazi ocecele umkakhe.  Ngasengisizwa ilizwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lisithi: “Khangela! Itende likaNkulunkulu lisebantwini, uzahlala labo njalo bazakuba ngabantu bakhe. UNkulunkulu yena ngokwakhe uzakuba labo.  Uzakwesula zonke izinyembezi emehlweni abo, ukufa ngeke kusabakhona, loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu, ngeke kusabakhona. Izinto zakuqala sezidlulile.”  Lowo owayehlezi esihlalweni sobukhosi wathi: “Khangela! Ngenza izinto zonke zibe zintsha.” Waphinda wathi: “Bhala, ngoba amazwi la athembekile njalo aliqiniso.”  Wasesithi kimi: “Sekwenzakele! Mina ngingu-Alfa lo-Omega,* isiqalo lesiphetho. Loba ngubani owomileyo ngizamnika mahala* amanzi avela emthonjeni wamanzi okuphila.  Loba ngubani onqobayo uzakudla ilifa lakho konke lokhu futhi ngizakuba nguNkulunkulu wakhe, yena abe yindodana yami.  Kodwa abantu abangamagwala, labangelakholo, labangcole okwenyanyekayo, lababulali, labaziphatha kubi kwezemacansini,* labasebenzelana lemimoya, labakhonza izithombe, labo bonke abaqamba amanga, isabelo sabo sizakuba sechibini elivutha umlilo lesalufa. Lokhu kutsho ukufa kwesibili.”  Enye yezingilosi eziyisikhombisa ezazilemiganu eyisikhombisa eyayigcwele inhlupho zokucina eziyisikhombisa yafika yathi kimi: “Woza, ngizakutshengisa umlobokazi, inkosikazi yeMvana.” 10  Ngakho yangithwala ngamandla omoya yangisa entabeni enkulu futhi ende, yasingitshengisa idolobho elingcwele, iJerusalema, lisehla livela ezulwini kuNkulunkulu, 11  lilenkazimulo kaNkulunkulu. Ukukhazimula kwalo kwakunjengokwelitshe eliligugu ukwedlula wonke, angathi lilitshe lejaspa elicazimula okwekristali ekhanyiselayo. 12  Lalilomduli omkhulu futhi omude kakhulu, lilamagedi alitshumi lambili, njalo kwakulezingilosi ezilitshumi lambili kulawomagedi. Emagedini la kwakubhalwe amabizo ezizwana ezilitshumi lambili zamadodana ako-Israyeli. 13  Empumalanga kwakulamagedi amathathu, enyakatho kulamagedi amathathu, eningizimu lakho kwakulamagedi amathathu, lasentshonalanga kulamagedi amathathu. 14  Umduli wedolobho wawulamatshe ayisisekelo alitshumi lambili, futhi phezu kwawo kwakulamabizo alitshumi lambili abaphostoli beMvana abalitshumi lambili. 15  Ingilosi eyayikhuluma lami yayithwele umhlanga wegolide ukuze ilinganise ngawo idolobho kanye lamagedi alo lomduli walo. 16  Idolobho lelo liyalingana amacele womane, njalo ubude balo bulingana lobubanzi balo. Yalilinganisa idolobho ngomhlanga, laba ngamastadiya angu-12 000;* ubude balo lobubanzi balo kanye lokuphakama kwalo kuyalingana konke. 17  Yalinganisa umduli walo, waba zingalo ezingu-144* ngokulinganisa komuntu, okufanana lokulinganisa kwengilosi. 18  Umduli wawenziwe ngejaspa njalo idolobho laliligolide elicengekileyo, linjengengilazi ekhanyiselayo. 19  Izisekelo zomduli wedolobho zaziceciswe ngayo yonke imihlobo yamatshe aligugu: isisekelo sokuqala sasiyijaspa, esesibili siyisafire, esesithathu siyikhalisedoni, esesine siyi-emeraldi, 20  esesihlanu siyisadonikisi, esesithupha siyisadiyusi, esesikhombisa siyikrisolithe, esesitshiyagalombili siyibherili, esesitshiyagalolunye siyithophazi, esetshumi siyikrisophirase, esetshumi lanye siyihiyasinte, esetshumi lambili siyi-amethisithi. 21  Amagedi alitshumi lambili ayengamaphareli alitshumi lambili futhi igedi ngalinye lalenziwe ngephareli elilodwa. Umgwaqo omkhulu wedolobho wawuligolide elicengekileyo, unjengengilazi ekhanyiselayo. 22  Kangizange ngibone ithempeli kulo ngoba uJehova uNkulunkulu uSomandla ulithempeli lalo, leMvana ilithempeli lalo. 23  Idolobho lelo kalidingi ilanga loba inyanga ukuthi kukhanyise kulo ngoba inkazimulo kaNkulunkulu yayikhanyisa kulo, futhi isibane salo kwakuyiMvana. 24  Kanti njalo izizwe zizahamba ekukhanyeni kwalo, futhi amakhosi omhlaba azaletha inkazimulo yawo kulo. 25  Amagedi alo kawasoze avalwe emini loba sekutheni, ngoba akusoze kube lobusuku edolobheni lelo. 26  Kuzalethwa kulo inkazimulo yezizwe kanye lodumo lwazo. 27  Kodwa loba yini engcolileyo njalo loba ngubani owenza izinto ezenyanyekayo futhi oliqili, kasoze afa angena kulo; kuzangena kuphela ababhalwe encwadinimgoqwa yokuphila yeMvana.

Amabala angaphansi

Kumbe, “ngingu-A lo-Z.” U-Alfa luhlamvu lokuqala ku-alifabhethi yesiGrikhi, u-Omega ngolokucina.
Kumbe, “kungelambadalo.”
Khangela iNgcazelo Yamabala, “Ukuziphatha okubi kwezemacansini.”
Amakhilomitha angaba ngu-2 220. Istadiya yayingamamitha angu-185.
Amamitha angaba ngu-64.