ISambulo 20:1-15

  • USathane ubotshwa okweminyaka eyinkulungwane (1-3)

  • Abazabusa loKhristu okweminyaka eyinkulungwane (4-6)

  • USathane uyakhululwa abesetshabalaliswa (7-10)

  • Abafileyo bahlulelwa phambi kwesihlalo sobukhosi esimhlophe (11-15)

20  Ngasengibona ingilosi isehlela phansi ivela ezulwini, ilekhiye yomgodi ongelamkhawulo leketane enkulu esandleni sayo.  Yawubamba umgobho, inyoka yokuqala enguDeveli loSathane, yambopha okweminyaka eyinkulungwane.  Yamphosela emgodini ongelamkhawulo yawuvala, yanameka uphawu phezu kwawo ukuze angaphindi azidukise izizwe ize iphele iminyaka eyinkulungwane. Ngemva kwalokho kumele akhululwe okwesikhatshana.  Ngaphinda ngabona izihlalo zobukhosi, futhi ababehlezi kuzo baphiwa amandla okwahlulela. Ngayibona imiphefumulo* yalabo ababebulewe* ngenxa yokufakaza ngoJesu, langenxa yokukhuluma ngoNkulunkulu. Ngabona lalabo ababengasikhonzanga isilo loba isithombe saso njalo ababengalwamukelanga uphawu emabunzini abo lasezandleni zabo. Baphila, babusa bengamakhosi loKhristu okweminyaka eyinkulungwane.  (Bonke abanye abafileyo kabazange baphile yaze yaphela iminyaka eyinkulungwane.) Lokhu yikuvuswa kwabafileyo kokuqala.  Bayathokoza futhi bangcwele bonke abazavuka ekuvusweni kwabafileyo kokuqala; ukufa kwesibili akulamandla phezu kwabo, kodwa bazakuba ngabaphristi bakaNkulunkulu labakaKhristu, njalo bazabusa laye bengamakhosi okweminyaka eyinkulungwane.  Iminyaka eyinkulungwane izakuthi iphela nje, uSathane uzakhululwa entolongweni yakhe,  futhi uzaphuma esiyadukisa izizwe ezisemagumbini amane omhlaba, uGogi loMagogi, ukuze azibuthanisele ndawonye empini. Inani lazo lingangetshebetshebe yolwandle.  Bagcwala emhlabeni wonke futhi bagombolozela izihonqo zabangcwele ledolobho elithandekayo. Kodwa umlilo wehla uvela ezulwini wabatshabalalisa. 10  UDeveli owayebadukisa waphoselwa echibini lomlilo lesalufa, lapho okwasekulesilo lomphrofethi wamanga; njalo bazahlukuluzwa* emini lebusuku kuze kube nini lanini. 11  Ngasengibona isihlalo sobukhosi esikhulu njalo esimhlophe kanye laLowo owayehlezi kuso. Izulu lomhlaba kwabaleka phambi kwakhe njalo kakuzange kutholelwe indawo. 12  Ngabona abafileyo, abakhulu labancane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi futhi kwavulwa izincwadimgoqwa. Kodwa kwavulwa lenye incwadimgoqwa; incwadimgoqwa yokuphila. Abafileyo bahlulelwa ngezinto ezazibhalwe ezincwadinimgoqwa kusiya ngezenzo zabo. 13  Ulwandle lwakhipha abafileyo ababekulo, ukufa leNgcwaba* lakho kwakhipha abafileyo ababekukho, njalo ngamunye wahlulelwa kusiya ngezenzo zakhe. 14  Ukufa leNgcwaba* kwaphoselwa echibini lomlilo. Ichibi lomlilo litsho ukufa kwesibili. 15  Phezu kwalokho, loba ngubani ongatholakalanga ebhalwe egwalweni lokuphila waphoselwa echibini lomlilo.

Amabala angaphansi

Khangela iNgcazelo Yamabala, lamabala angaphansi kuSambulo 6:9.
NgesiGrikhi, “ababebulewe ngehloka.”
Kumbe, “bazabotshwa.”
Kumbe, “leHayidesi.” Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “leHayidesi.” Khangela iNgcazelo Yamabala.