ISambulo 2:1-29

  • Amazwi aya e-Efesu (1-7), laseSimina (8-11), lasePhegamu (12-17), laseThiyathira (18-29)

2  “Ingilosi yebandla lase-Efesu yibhalele uthi: Nanzi izinto azitshoyo lowo ophethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokudla njalo ohamba phakathi kwezinti zezibane zegolide eziyisikhombisa:  ‘Ngiyazazi izenzo zakho lemisebenzi yakho, lokuqinisela kwakho kanye lokuthi kawubabekezeleli abantu ababi njalo wabahlola labo abazithi bangabaphostoli bona bengayisibo, wasuthola ukuthi bangosomangase.  Utshengisa lokuthi uyaqinisela futhi ubulokhu uphikelela ngenxa yebizo lami njalo kawuzange uphele amandla.  Kodwa nanku engikusola ngakho, ukuthi usuludelile uthando owawulalo kuqala.  “‘Ngakho khumbula ukuthi uwe usuka ngaphi, ubusuphenduka wenze izinto owawuzenza kuqala. Ungayekela ukwenza njalo, ngizakuza kuwe ngikhiphe uluthi lwakho lwesibane endaweni yalo, ngaphandle ungaphenduka.  Kodwa okuhle ngawe yikuthi uyazizonda izenzo zeqembu likaNikholayi elabhazukayo, engizizondayo lami.  Olendlebe kezwe ukuthi umoya uthini emabandleni: Onqobayo ngizamvumela ukuthi adle esihlahleni sokuphila esisepharadayisi likaNkulunkulu.’  “Ingilosi yebandla laseSimina yona yibhalele uthi: Nanzi izinto azitshoyo, ‘owokuQala lowokuCina,’ lowo owafayo waphinda wavuka:  ‘Ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho lobuyanga bakho, kodwa unothile. Ngiyakwazi lokuthuka kwalabo abazibiza ngokuthi bangamaJuda bona bengayisiwo, belisinagogi likaSathane. 10  Ungazesabi inhlupho esezizakwehlela. Lalela! UDeveli uzaqhubeka ephosela abanye benu ejele ukuze lihlolwe ngokugcweleyo futhi lizahlupheka okwamalanga alitshumi. Wena tshengisa ukuthi uthembekile kuze kube sekufeni. Ungenza njalo, ngizakupha umqhele wokuphila. 11  Olendlebe kezwe ukuthi umoya uthini emabandleni: Onqobayo kasoze alinyazwe yikufa kwesibili loba sekutheni.’ 12  “Ingilosi yebandla lasePhegamu yibhalele uthi: Nanzi izinto azitshoyo lowo olenkemba ende, ebukhali futhi esika inxa zombili: 13  ‘Ngiyakwazi lapho ohlala khona, uhlala lapho okulesihlalo sobukhosi sikaSathane; kodwa uqhubeka ubambelele ebizweni lami njalo kawuzange ukuphike ukuthi ulokholo kimi, ngitsho lasezinsukwini zika-Antiphasi ufakazi wami owayethembekile owabulawa phakathi kwenu, lapho okuhlala khona uSathane. 14  “‘Lanxa kunjalo, kulezinto ezilutshwana engizisolayo kuwe, ukuthi ulabantu abanamathele emfundisweni kaBhalamu owafundisa uBhalaki ukuthi abeke isikhubekiso phambi kwamadodana ako-Israyeli, esokuthi adle izinto ezihlatshelwe izithombe futhi aziphathe kubi kwezemacansini.* 15  Lawe ulabo abanamathele emfundisweni yeqembu likaNikholayi elabhazukayo. 16  Ngakho phenduka. Nxa ungaphenduki, ngizakuza kuwe masinyane njalo ngizakulwa labo ngenkemba yomlomo wami ende. 17  “‘Olendlebe kezwe ukuthi umoya uthini emabandleni: Onqobayo ngizamcuphela imana efihliweyo njalo ngizamupha ilitshe elimhlophe. Ilitshe lelo libhalwe ibizo elitsha elaziwa ngulowo olamukelayo kuphela.’ 18  “Ingilosi yebandla laseThiyathira yibhalele uthi: Nanzi izinto iNdodana kaNkulunkulu ezitshoyo, leyo elamehlo anjengelangabi lomlilo ovuthayo kanye lenyawo ezingathi yikhopha* yohlonzi: 19  ‘Ngiyazazi izenzo zakho, lothando lwakho, lokholo lwakho, lenkonzo yakho, lokuqinisela kwakho, kanye lokuthi khathesi izenzo zakho sezisedlula ezokuqala. 20  “‘Kodwa nanku engikusola ngakho, uyambekezelela owesifazana lo okuthiwa nguJezebheli ozibiza ngokuthi ungumphrofethikazi, ofundisa izinceku zami eziyenga ukuthi ziziphathe kubi kwezemacansini* lokuthi zidle izinto ezihlatshelwe izithombe. 21  Ngamnika isikhathi sokuphenduka kodwa yena kafuni ukuphenduka, ulokhu eziphatha kubi kwezemacansini.* 22  Lalela! Sengizamphosela embhedeni wokugula njalo abaphinga laye ngizabaphosela ekuhluphekeni okukhulu, ngaphandle bangatshiya izenzo zakhe baphenduke. 23  Kanti njalo ngizabulala abantwabakhe ngomkhuhlane obulalayo ukuze wonke amabandla akwazi ukuthi yimi engihlola imicabango ejulileyo* kanye lezinhliziyo, futhi ngamunye wenu ngizamupha lokho okuhambelana lezenzo zakhe. 24  “‘Kodwa ngithi kwabanye abaseThiyathira, kini lonke elingayilandeliyo imfundiso le futhi elingazange likwazi lokho okubizwa ngokuthi “yizinto zikaSathane ezijulileyo”: Kangilethesi omunye umthwalo. 25  Loba kunjalo, bambelelani kulokho elilakho ngize ngibuye. 26  Lowo onqobayo alandele izenzo zami kuze kube sekucineni ngizamupha amandla phezu kwezizwe 27  njalo uzakwelusa abantu ngentonga yensimbi, baphahlazwe babe yizicucu njengesitsha sobumba, njengoba nje ngamukela amandla kuBaba. 28  Kanti njalo ngizamupha indonsakusa. 29  Olendlebe kezwe ukuthi umoya uthini emabandleni.’

Amabala angaphansi

Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “yithusi.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
NgesiGrikhi, por·neiʹa. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “imizwa ejulileyo.” NgesiGrikhi, “izinso.”