ISambulo 19:1-21

  • Dumisani uJah ngenxa yezahlulelo zakhe (1-10)

    • Umtshado weMvana (7-9)

  • Umgadi webhiza elimhlophe (11-16)

  • Idili elikhulu likaNkulunkulu elantambama (17, 18)

  • Isilo siyanqotshwa (19-21)

19  Ngemva kwalokho ngezwa okwakungathi lilizwi elikhulu elalivela exukwini elikhulu elisezulwini. Lathi: “Dumisani uJah!* Insindiso lenkazimulo lamandla ngokukaNkulunkulu wethu  ngoba izahlulelo zakhe ziliqiniso njalo zilungile. Usesahlulele isifebe esikhulu esasisonakalisa umhlaba ngokuziphatha kwaso kubi kwezemacansini,* futhi useliphindisele igazi lezinceku zakhe elisezandleni zaso.”*  Khonokho nje ixuku lelo lakhuluma okwesibili lathi: “Dumisani uJah!* Intuthu yokutsha kwaso iqhubeka ithunqa isiya phezulu kuze kube nini lanini.”  Abadala abangu-24 lezidalwa ezine eziphilayo bazilahla phansi bakhonza uNkulunkulu ohlezi esihlalweni sobukhosi, bathi: “Ameni! Dumisani uJah!”*  Kwasekuzwakala lelizwi livela esihlalweni sobukhosi lisithi: “Mdumiseni uNkulunkulu wethu lonke lina zinceku zakhe, lina elimesabayo, abancane labakhulu.”  Ngasengisizwa okwakuzwakala angathi lilizwi lexuku elikhulu, kungathi ngumdumo wamanzi amanengi lomdumo omkhulu wezulu. Ixuku lelo lathi: “Dumisani uJah,* ngoba uJehova uNkulunkulu wethu uSomandla useqalisile ukubusa eyinkosi!  Kasithabeni futhi sithokoze kakhulu, simuphe inkazimulo ngoba umtshado weMvana usufikile njalo inkosikazi yayo isizilungiselele.  Inkosikazi yayo isivunyelwe ukuthi igqoke ilineni yohlonzi ekhazimulayo njalo ehlanzekileyo, ngoba ilineni yohlonzi imela izenzo ezilungileyo zabangcwele.”  Ingilosi yathi kimi, “Bhala ukuthi: Bayathokoza abanxuswe edilini lantambama lomtshado weMvana.” Yaphinda yathi kimi: “La ngamazwi kaNkulunkulu aliqiniso.” 10  Ngasengizilahla phansi enyaweni zayo ukuze ngiyikhonze. Kodwa yona yathi kimi: “Nanzelela! Ungakwenzi lokho! Mina nje ngiyinceku kanye lawe labafowenu abalomsebenzi wokufakaza ngoJesu. Khonza uNkulunkulu! Phela ubufakazi obuphathelane loJesu yibo obenza isiphrofetho siphefumulelwe.” 11  Ngabona izulu livulekile, ngasengibona nanto ibhiza elimhlophe! Owayehlezi phezu kwalo ubizwa ngokuthi nguThembekile loQiniso. Wahlulela futhi alwe impi ngokulunga. 12  Amehlo akhe alilangabi lomlilo ovuthayo njalo ekhanda lakhe kulemiqhele eminengi. Ulebizo elibhaliweyo elingaziwa muntu kodwa elaziwa nguye kuphela. 13  Ugqoke isembatho sangaphandle esingcoliswe ligazi* njalo ubizwa ngokuthi nguLizwi kaNkulunkulu. 14  Amabutho asezulwini lawo ayemlandela egade amabhiza amhlophe njalo ayegqoke ilineni yohlonzi emhlophe futhi ehlanzekileyo. 15  Emlonyeni wakhe kuphuma inkemba ende ebukhali, agalela ngayo izizwe njalo uzazelusa ngentonga yensimbi. Phezu kwalokho, unyathenyathela isikhamelo sewayini* sentukuthelo yolaka lukaNkulunkulu uSomandla. 16  Esembathweni sakhe sangaphandle, emlenzeni wakhe, kubhalwe ibizo elithi uMbusi wababusi leNkosi yamakhosi. 17  Ngabona lengilosi imi elangeni, njalo yamemeza ngelizwi elikhulu yathi kuzo zonke izinyoni eziphapha emoyeni: “Wozani lapha, libuthanele idili elikhulu likaNkulunkulu elantambama, 18  ukuze lidle inyama yamakhosi, lenyama yezinduna zamabutho, leyamadoda aqinileyo, leyamabhiza kanye leyalabo abawagadileyo, lenyama yabo bonke, abakhululekileyo labayizigqili, abancane labakhulu.” 19  Ngasengibona isilo lamakhosi omhlaba elamabutho awo, bebuthene ndawonye ukuze balwe lalowo owayegade ibhiza kanye lebutho lakhe. 20  Isilo sabanjwa kanye lomphrofethi wamanga owayesenza izibonakaliso phambi kwaso, lezo ayedukisa ngazo ababemukele uphawu lwesilo lababekhonza isithombe saso. Bobabili baphoselwa besaphila echibini lomlilo ovutha isalufa. 21  Bonke abanye babulawa ngenkemba ende eyayiphuma emlonyeni walowo owayegade ibhiza. Zonke izinyoni zadla inyama yabo zasutha.

Amabala angaphansi

Kumbe, “Haleluya!” Ukuthi “Jah” yikufitshaniswa kwebizo elithi Jehova.
NgesiGrikhi, por·neiʹa. Khangela iNgcazelo Yamabala.
NgesiGrikhi, “elivela esandleni saso.”
Kumbe, “Haleluya!” Ukuthi “Jah” yikufitshaniswa kwebizo elithi Jehova.
Kumbe, “Haleluya!” Ukuthi “Jah” yikufitshaniswa kwebizo elithi Jehova.
Kumbe, “Haleluya!” Ukuthi “Jah” yikufitshaniswa kwebizo elithi Jehova.
Kungahunyutshwa langokuthi, “esichelwe ngegazi.”
Lapha kutshiwo indawo yokukhamela amagilebisi.