ISambulo 17:1-18

  • Kwahlulelwa “iBhabhiloni Enkulu” (1-18)

    • Isifebe esikhulu sihlezi phezu kwesilo esibomvu gebhu (1-3)

    • Isilo ‘sasikhona, kasisekho, kodwa sizaphuma emgodini ongelamkhawulo’ (8)

    • Impondo ezilitshumi zizakulwa leMvana (12-14)

    • Impondo ezilitshumi zizasizonda isifebe (16, 17)

17  Enye yezingilosi eziyisikhombisa ezazilemiganu eyisikhombisa yafika yathi kimi: “Woza ngikutshengise ukwahlulelwa kwesifebe esikhulu esihlezi phezu kwamanzi amanengi,  leso esaziphatha kubi kwezemacansini* lamakhosi omhlaba njalo esasidakisa abahlala emhlabeni ngewayini lokuziphatha kwaso okubi kwezemacansini.”*  Yasingithwala ngamandla omoya yangisa enkangala. Ngabona owesifazana ehlezi phezu kwesilo esibomvu gebhu, esasigcwele amabizo enhlamba futhi esasilamakhanda ayisikhombisa lempondo ezilitshumi.  Owesifazana lo wayegqoke okulombala oyibubende* lokubomvu gebhu njalo wayecece ngegolide, langamatshe aligugu kanye lamaphareli. Esandleni sakhe wayelenkomitsho yegolide eyayigcwele izinto ezenyanyekayo lezinto ezingcolileyo zokuziphatha kwakhe kubi kwezemacansini.*  Ebunzini lakhe kwakubhalwe ibizo eliyimfihlo elithi: “IBhabhiloni Enkulu, unina wezifebe lowezinto ezenyanyekayo zomhlaba.”  Ngasengibona ukuthi owesifazana lo wayedakwe ligazi labangcwele kanye legazi labofakazi bakaJesu. Ngathi ngimbona ngamangala kakhulu.  Ngakho ingilosi yathi kimi: “Kungani umangele? Ngizakutshela imfihlo emayelana lowesifazana lesilo esimthweleyo, esilamakhanda ayisikhombisa lempondo ezilitshumi:  Isilo osibonileyo sasikhona kodwa kasisekho njalo sesizaphuma emgodini ongelamkhawulo siye ekubhujisweni. Abahlala emhlabeni, abalamabizo angabhalwanga encwadinimgoqwa yokuphila kusukela ekusungulweni komhlaba, bazamangala bebona ukuthi isilo sasikhona njalo kasisekho, kodwa sizaphinda sibe khona.  “Lapha yikho okufunakala khona ingqondo elokuhlakanipha: Amakhanda ayisikhombisa atsho izintaba eziyisikhombisa, lapho owesifazana ahlezi khona. 10  Kulamakhosi ayisikhombisa: Amahlanu asewile, eyodwa ikhona njalo enye kayikafiki; kodwa nxa ingafika, kumele iqhubeke ikhona okwesikhatshana. 11  Isilo esasikhona kodwa esingasekho siphinda sibe yinkosi yesitshiyagalombili kodwa evela emakhosini ayisikhombisa, njalo siya ekubhujisweni. 12  “Impondo ezilitshumi ozibonileyo zitsho amakhosi alitshumi angakatholi umbuso, kodwa athola amandla okuba ngamakhosi kanye lesilo okwehola elilodwa. 13  Zilomcabango munye, yikho zinika isilo amandla azo kanye lelungelo lokubusa. 14  Zizakulwa leMvana kodwa iMvana izanqoba ngoba yona iyiNkosi yamakhosi loMbusi wababusi, futhi labo abaleMvana, ababiziweyo labakhethiweyo njalo abathembekileyo, labo ­bazanqoba.” 15  Yathi kimi: “Amanzi owabonileyo, lapho okuhlezi khona isifebe, atsho abantu, lamaxuku, lezizwe kanye lezindimi. 16  Impondo ezilitshumi ozibonileyo kanye lesilo, zizasizonda isifebe, zisiphundle konke esilakho futhi zisinqunule. Zizakudla inyama yaso, zisitshise ngomlilo size siphele du, 17  ngoba uNkulunkulu ukufake ezinhliziyweni zazo ukuthi zenze umcabango wakhe. Zizawenza sibili umcabango munye ezilawo ngokunika isilo umbuso wazo, kuze kube yilapho sekugcwaliseke amazwi kaNkulunkulu. 18  Owesifazana ombonileyo umela idolobho elikhulu elilombuso ophezu kwamakhosi omhlaba.”

Amabala angaphansi

Khangela iNgcazelo Yamabala.
NgesiGrikhi, por·neiʹa. Khangela iNgcazelo Yamabala.
NgesiNgisi, “purple.”
NgesiGrikhi, por·neiʹa. Khangela iNgcazelo Yamabala.