ISambulo 16:1-21

  • Imiganu eyisikhombisa yentukuthelo kaNkulunkulu (1-21)

    • Ithululelwa emhlabeni (2), elwandle (3), emifuleni lasemithonjeni (4-7), elangeni (8, 9), esihlalweni sobukhosi sesilo (10, 11), kuYufrathe (12-16), lasemoyeni (17-21)

    • Impi kaNkulunkulu e-Amagedoni (14, 16)

16  Ngasengisizwa ilizwi elikhulu liphuma endaweni engcwele lisithi ezingilosini eziyisikhombisa: “Hambani liyethululela emhlabeni imiganu eyisikhombisa yentukuthelo kaNkulunkulu.”  Eyokuqala yahamba yayathululela umganu wayo emhlabeni, abantu ababelophawu lwesilo njalo ababekhonza isithombe saso basebehlaselwa yisilonda esiyingozi futhi esesabekayo.  Eyesibili yathululela umganu wayo elwandle, lwaselusiba ligazi elinjengelomuntu ofileyo futhi zonke izidalwa eziphilayo zafa,* zonke nje izinto ezaziselwandle.  Eyesithathu yathululela umganu wayo emifuleni lasemithonjeni yamanzi, konke kwaba ligazi.  Ngasengisizwa ingilosi elamandla phezu kwamanzi isithi: “Wena okhona lowayekhona njalo oqotho, ulungile njengoba usukhiphe izahlulelo lezi,  ngoba bathulula igazi labangcwele lelabaphrofethi. Usubaphe igazi ukuze balinathe futhi lokhu kubafanele.”  Ngasengisizwa i-alithare lisithi: “Jehova Nkulunkulu Somandla, izahlulelo zakho ziliqiniso njalo zilungile sibili.”  Eyesine yathululela umganu wayo elangeni, ilanga laselivunyelwa ukuthi lihangule abantu ngomlilo.  Lanxa abantu bahangulwa yikutshisa okukhulu, bathuka ibizo likaNkulunkulu olamandla phezu kwenhlupho lezi. Kabazange baphenduke njalo kabamuphanga inkazimulo. 10  Eyesihlanu yathululela umganu wayo esihlalweni sobukhosi sesilo, umbuso waso wasusiba mnyama. Ngamunye wabo waqalisa ukuxhanxatha ulimi lwakhe ngenxa yobuhlungu ababebuzwa. 11  Lanxa kunjalo, bathuka uNkulunkulu wasezulwini ngenxa yobuhlungu ababebuzwa kanye lezilonda zabo futhi kabazange baphenduke ezenzweni zabo. 12  Eyesithupha yathululela umganu wayo emfuleni omkhulu uYufrathe, amanzi awo atsha ukuze kulungiswe indlela yamakhosi avela empumalanga.* 13  Ngasengibona amazwi amathathu aphefumulelweyo ayengahlanzekanga* futhi ayekhanya angathi ngamaxoxo ephuma emlonyeni womgobho lasemlonyeni wesilo kanye lasemlonyeni womphrofethi wamanga. 14  Amazwi la aphefumulelwe ngamadimoni njalo enza izibonakaliso futhi aya emakhosini omhlaba wonke ukuze awaqoqele ndawonye empini yosuku olukhulu lukaNkulunkulu uSomandla. 15  “Khangela! Ngiza njengesela. Uyathokoza lowo ohlala ephapheme futhi oqhubeka egqoke izembatho zakhe zangaphandle ukuze angahambi nqunu njalo abantu bangaliboni ihlazo lakhe.” 16  Basebewaqoqela ndawonye endaweni ebizwa ngokuthi yi-­Amagedoni* ngesiHebheru. 17  Eyesikhombisa yathululela umganu wayo emoyeni. Kwasekuphuma ilizwi elikhulu endaweni engcwele livela esihlalweni sobukhosi lisithi: “Sekwenzakele!” 18  Kwasekuphazima umbane, kwaba lamazwi lemidumo yezulu njalo kwaba lokuzamazama komhlaba okukhulu okwakungakaze kube khona selokhu abantu baba khona emhlabeni. Ukuzamazama lokhu kwakulamandla futhi kukukhulu kakhulu. 19  Idolobho elikhulu lehlukana laba zingxenye ezintathu njalo amadolobho ezizwe adilika. UNkulunkulu wayikhumbula iBhabhiloni Enkulu ukuze ayiphe inkomitsho yewayini yokulavuka kolaka lwakhe. 20  Izihlenge zonke zabaleka, futhi izintaba kazitholakalanga. 21  Amatshe amakhulu esiqhotho asewela abantu evela ezulwini, ngalinye lilesisindo esasingaba lithalenta.* Abantu bathuka uNkulunkulu ngenxa yohlupho lwesiqhotho ngoba uhlupho lolu lwalulukhulu okungajayelekanga.

Amabala angaphansi

Kumbe, “yonke imiphefumulo ephilayo yafa.”
NgesiGrikhi, “lapho okuphuma khona ilanga.”
NgesiGrikhi, “imimoya emithathu eyayingahlanzekanga.”
NgesiGrikhi, Har Ma·ge·donʹ. Ibala leli livela ebaleni lesiHebheru elitsho ukuthi “iNtaba YaseMegido.”
Ithalenta lesiGrikhi lalingamakhilogiramu angu-20,4.