ISambulo 15:1-8

  • Izingilosi eziyikhombisa ezilenhlupho eziyisikhombisa (1-8)

    • Ingoma kaMosi leyeMvana (3, 4)

15  Ngasengibona esinye isibonakaliso ezulwini, esikhulu njalo esimangalisayo. Kwakulezingilosi eziyisikhombisa, zilenhlupho eziyisikhombisa. Lezi ngezokucina ngoba intukuthelo kaNkulunkulu iyapheleliswa ngazo.  Ngabona lokunye okwakunjengolwandle lwengilazi olwaluhlanganiswe lomlilo, njalo labo abanqoba isilo lesithombe saso kanye lenombolo yebizo laso babemi eceleni kwengilazi yolwandle, bethwele amahabhu kaNkulunkulu.  Babehlabela ingoma kaMosi inceku kaNkulunkulu lengoma yeMvana, besithi: “Mikhulu futhi iyamangalisa imisebenzi yakho, Jehova Nkulunkulu Somandla. Zilungile njalo ziliqiniso izindlela zakho, Nkosi yaphakade.  Ngubani sibili ongeke akwesabe Jehova futhi akhazimulise ibizo lakho, njengoba kunguwe wedwa oqotho? Phela zonke izizwe zizabuya zizokhonza phambi kwakho ngoba izahlulelo zakho ezilungileyo seziveziwe.”  Ngemva kwalokho ngabona indawo engcwele yetende lobufakazi ivulwa ezulwini.  Izingilosi eziyisikhombisa ezazilenhlupho eziyisikhombisa zaphuma endaweni engcwele zigqoke ilineni elihlanzekileyo futhi elikhazimulayo, zibophe lamabhanti egolide ezifubeni zazo.  Esinye sezidalwa ezine eziphilayo sanika izingilosi eziyisikhombisa imiganu yegolide eyisikhombisa eyayigcwele intukuthelo kaNkulunkulu ophila kuze kube nini lanini.  Indawo engcwele yagcwala intuthu ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu langenxa yamandla akhe, njalo kakho owenelisa ukungena endaweni engcwele kwaze kwaphela inhlupho eziyisikhombisa zezingilosi eziyisikhombisa.

Amabala angaphansi