ISambulo 14:1-20

  • IMvana labangu-144 000 (1-5)

  • Amazwi avela ezingilosini ezintathu (6-12)

    • Ingilosi ephapha emoyeni ilezindaba ezinhle (6, 7)

  • Bayathokoza abafa bemanyene loKhristu (13)

  • Izivuno ezimbili zomhlaba (14-20)

14  Ngakhangela ngasengibona iMvana imi phezu kweNtaba iZiyoni ilabangu-144 000, bebhalwe ibizo layo lebizo likaYise emabunzini abo.  Ngezwa umdumo uvela ezulwini, ungathi ngumdumo wamanzi amanengi futhi ungathi yikukhwaza komdumo wezulu omkhulu. Umdumo engawuzwayo wawunjengowabahlabeleli abahlabela betshaya amahabhu abo.  Bahlabela okuzwakala angathi yingoma entsha bephambi kwesihlalo sobukhosi laphambi kwezidalwa ezine eziphilayo kanye labadala, njalo kakho owayesenelisa ukuyifunda ingoma leyo ngaphandle kwabangu-144 000 abathengwe emhlabeni.  Laba yibo abangazange bazingcolise ngabesifazana, bamsulwa.* Laba yibo abaqhubeka belandela iMvana kungelani lokuthi iyangaphi. Bathengwa ebantwini baba yizithelo zokuqala kuNkulunkulu lakuyo iMvana,  futhi ubuqili kabutholakalanga emilonyeni yabo; kabalasici.  Ngasengibona enye ingilosi iphapha emoyeni, ilezindaba ezinhle zaphakade ukuze izimemezele kulabo abahlala emhlabeni, kuzo zonke izizwe, lezizwana, lezindimi kanye labantu.  Yayimemeza isithi: “Mesabeni uNkulunkulu limnike inkazimulo ngoba ihola lokuthi ahlulele selifikile, yikho khonzani Lowo owenza izulu, lomhlaba, lolwandle kanye lemithombo yamanzi.”  Enye ingilosi eyayingeyesibili yalandela isithi: “Isiwile! IBhabhiloni Enkulu isiwile, leyo eyayisenza ukuthi izizwe zonke zinathe iwayini lenkanuko* yokuziphatha kwayo okubi kwezemacansini!”*  Enye ingilosi eyayingeyesithathu yazilandela imemeza isithi: “Loba ngubani okhonza isilo lesithombe saso futhi abekwe uphawu ebunzini lakhe kumbe esandleni sakhe, 10  uzanatha lewayini lentukuthelo kaNkulunkulu elithululelwa enkomitshini yolaka lwakhe lingahlanganiswanga lalutho,* njalo uzahlukuluzwa ngomlilo langesalufa phambi kwezingilosi ezingcwele laphambi kweMvana. 11  Intuthu yokuhlukuluzwa kwabo iyaphakama kuze kube nini lanini futhi kakukho ukuphumula emini lebusuku kulabo abakhonza isilo lesithombe saso lakuloba ngubani owemukela uphawu lwebizo laso. 12  Lapha yikho okufuneka khona ukuthi abangcwele baqinisele, labo abagcina imilayo kaNkulunkulu lababambelela ekukholweni kukaJesu.”* 13  Ngezwa ilizwi livela ezulwini lisithi, “Bhala uthi: Bayathokoza abafileyo, abafa bemanyene leNkosi kusukela kulesisikhathi kusiya phambili. Umoya uthi ye, bayekele baphumule emisebenzini yabo ngoba izinto ababezenza zihamba labo.” 14  Ngakhangela ngabona nanti iyezi elimhlophe! Phezu kweyezi lelo kwakulomuntu owayenjengendodana yomuntu, elomqhele wegolide ekhanda lakhe lesikela ebukhali esandleni sakhe. 15  Enye ingilosi yaphuma endaweni engcwele yethempeli imemeza ngelizwi elikhulu, isithi kulowo owayehlezi phezu kweyezi: “Sebenzisa isikela yakho uvune ngoba ihola lokuthi kuvunwe selifikile; isivuno somhlaba sesivuthwe ngokugcweleyo.” 16  Owayehlezi phezu kweyezi welulela isikela yakhe emhlabeni, umhlaba wasuvunwa. 17  Kwaphuma lenye ingilosi endaweni engcwele yethempeli elisezulwini njalo layo yayilesikela ebukhali. 18  Kwaphinda kwaphuma enye ingilosi e-alithareni. Yayilamandla phezu komlilo futhi yamemeza ngelizwi elikhulu, ikhuluma laleyo eyayilesikela ebukhali isithi: “Sebenzisa isikela yakho ebukhali, ubuthe izixha zamagilebisi esivini somhlaba ngoba amagilebisi aso asevuthiwe.” 19  Ingilosi yelulela isikela emhlabeni yabutha isivini somhlaba, yasiphosela esikhamelweni sewayini* esikhulu sentukuthelo kaNkulunkulu. 20  Isikhamelo sewayini* sanyathenyathelwa ngaphandle kwedolobho njalo igazi laphuma phandle kwesikhamelo sewayini,* laphakama laze lafika ematomini amabhiza, okomango ongamastadiya angu-1 600.*

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “bazintombi ezigcweleyo.” Ibala lesiGrikhi elisetshenziswe lapha lisebenza kwabesilisa labesifazana.
Kumbe, “lentukuthelo.”
NgesiGrikhi, por·neiʹa. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “lingaqungwanga.”
Kumbe, “kuJesu.”
Lapha kutshiwo indawo yokukhamela amagilebisi.
Lapha kutshiwo indawo yokukhamela amagilebisi.
Lapha kutshiwo indawo yokukhamela amagilebisi.
Kumbe, “ongamakhilomitha angaba ngu-296.” Istadiya yayingamamitha angu-185.