ISambulo 13:1-18

  • Isilo esiphuma elwandle esilamakhanda ayisikhombisa (1-10)

  • Isilo esilempondo ezimbili esiphuma emhlabeni (11-13)

  • Isithombe sesilo esilamakhanda ayisikhombisa (14, 15)

  • Uphawu lenombolo yesilo (16-18)

13  Wasusima* mpo etshebetshebeni yolwandle. Ngabona isilo siphuma elwandle, silempondo ezilitshumi lamakhanda ayisikhombisa njalo empondweni zaso kwakulemiqhele elitshumi kodwa emakhanda aso kulamabizo ayinhlamba.  Isilo engasibonayo sasinjengengwe kodwa inyawo zaso zazinjengezebhere njalo umlomo waso wawunjengomlomo wesilwane. Umgobho wapha isilo lesi amandla awo lesihlalo sawo sobukhosi kanye lelungelo elikhulu.  Ngabona ukuthi elinye lamakhanda aso lalikhanya lilenxeba elibulalayo, kodwa inxeba laso elibulalayo laselisilisiwe futhi umhlaba wonke wasilandela isilo usibuka.  Abantu babekhonza umgobho ngoba wawuphe isilo amandla, njalo babekhonza isilo besithi: “Ngubani onjengesilo futhi ngubani ongalwisana laso?”  Isilo saphiwa umlomo owawukhuluma izinto ezinkulu kanye lenhlamba, saphiwa lamandla okwenza esikufunayo okwenyanga ezingu-42.  Sasesivula umlomo waso sithuka uNkulunkulu, sithuka ibizo lakhe kanye lendawo ahlala kuyo, ngitsho lalabo abahlala ezulwini.  Savunyelwa ukuthi silwe labangcwele sibanqobe, njalo saphiwa amandla phezu kwazo zonke izizwana, labantu, lezindimi, lezizwe.  Bonke abahlala emhlabeni bazasikhonza isilo. Kusukela ekusungulweni komhlaba, alikho lelilodwa ibizo labo eselibhaliwe encwadinimgoqwa yokuphila yeMvana eyabulawayo.  Loba ngubani olendlebe kezwe. 10  Loba ngubani okumele athunjwe uzakuya ekuthunjweni. Loba ngubani ozabulala* ngenkemba kumele abulawe ngenkemba. Lapha yikho okufuneka khona ukuthi abangcwele baqinisele futhi babe lokholo. 11  Ngasengibona esinye isilo siphuma emhlabeni njalo sasilempondo ezimbili ezinjengezemvana, kodwa saqalisa ukukhuluma njengomgobho. 12  Sona sisebenzisa wonke amandla esilo sokuqala futhi lokhu sikwenza phambi kwaso, njalo senza ukuthi umhlaba lalabo abahlala kuwo bakhonze isilo sokuqala esasilenxeba elibulalayo elasiliswayo. 13  Senza lezibonakaliso ezinkulu, size senze lokuthi umlilo wehle uvela ezulwini usiza emhlabeni abantu bekhangele. 14  Sidukisa abahlala emhlabeni, ngenxa yezibonakaliso esavunyelwa ukuthi sizenze phambi kwesilo, ngapha sitshela abahlala emhlabeni ukuthi benze isithombe sesilo esasilinyazwe ngenkemba saphinda sasila. 15  Savunyelwa ukuthi siphe isithombe sesilo umoya wokuphefumula ukuze isithombe sesilo sikhulume njalo sibulalise bonke abala ukukhonza isithombe sesilo. 16  Sibabamba ngenkani bonke abantu, abancane labakhulu, abanothileyo labayanga, abakhululekileyo lezigqili, ukuze babekwe uphawu esandleni sabo sokudla kumbe emabunzini abo, 17  njalo kungabi lomuntu ongathenga kumbe ongathengisa ngaphandle kwalowo olophawu, olulibizo lesilo kumbe inombolo yebizo laso. 18  Lapha yikho okufuneka khona ukuhlakanipha: Olokuqedisisa kabale inombolo yesilo ngoba yinombolo yabantu, futhi inombolo yakhona ngu-666.

Amabala angaphansi

Lapha kutshiwo umgobho.
Kungahunyutshwa langokuthi, “okumele abulawe.”