ISambulo 12:1-17

  • Owesifazana, lomntwana wesilisa, kanye lomgobho (1-6)

  • UMikhayeli ulwa lomgobho (7-12)

    • Umgobho uphoselwa emhlabeni (9)

    • UDeveli uyazi ukuthi ulesikhathi esifitshane (12)

  • Umgobho uhlukuluza owesifazana (13-17)

12  Kwasekubonakala isibonakaliso esikhulu ezulwini: Owesifazana wayecece ngelanga,* ngaphansi kwenyawo zakhe kulenyanga futhi ekhanda lakhe kulomqhele wezinkanyezi ezilitshumi lambili.  Wayezithwele njalo wayekhala esebuhlungwini, ephakathi kwemihelo yokubeletha.  Kwabonakala lesinye isibonakaliso ezulwini, esomgobho obomvu gebhu, olamakhanda ayisikhombisa lempondo ezilitshumi kanye lemiqhele eyisikhombisa emakhanda awo.  Umsila wawo wadonsa ingxenye yesithathu yezinkanyezi zasezulwini, waziphosela emhlabeni. Umgobho waqhubeka umi phambi kowesifazana owayesezabeletha ukuze kuthi nxa engabeletha, uginye umntanakhe.  Wasebeletha indodana, umntwana wesilisa ozakwelusa zonke izizwe ngentonga yensimbi. Umntanakhe wahluthunwa wayiswa kuNkulunkulu lasesihlalweni sakhe sobukhosi.  Owesifazana wabaleka waya enkangala endaweni yakhe ayilungiselwe nguNkulunkulu, lapho abazamnika khona ukudla okwamalanga angu-1 260.  Kwavuka impi ezulwini: UMikhayeli* lezingilosi zakhe balwa lomgobho, lomgobho lezingilosi zawo balwa labo  kodwa kabazange banqobe,* lendawo yabo kayizange iqhubeke ikhona ezulwini.  Ngakho waphoselwa phansi umgobho, inyoka yokuqala ebizwa ngokuthi nguDeveli langokuthi nguSathane, odukisa umhlaba wonke. Waphoselwa phansi emhlabeni, lezingilosi zakhe zaphoselwa phansi kanye laye. 10  Ngezwa ilizwi elikhulu ezulwini lisithi: “Khathesi isikhona insindiso, lamandla, loMbuso kaNkulunkulu wethu kanye lamandla kaKhristu wakhe, ngoba ummangaleli wabafowethu usephoselwe phansi, lowo obamangalela emini lebusuku phambi kukaNkulunkulu wethu! 11  Bamnqoba ngenxa yegazi leMvana langenxa yelizwi ababelifakaza, futhi kabazange bayithande imiphefumulo yabo,* ngitsho lalapho sebekhangelene lokufa. 12  Ngenxa yalokho, thokozani mazulu lani elihlala kuwo! Maye ngomhlaba langolwandle ngoba uDeveli wehlele kini ethukuthele kakhulu, esazi ukuthi ulesikhathi esifitshane.” 13  Kwathi umgobho ubona ukuthi wawusuphoselwe phansi emhlabeni, wahlukuluza owesifazana owayezele umntwana wesilisa. 14  Kodwa owesifazana waphiwa impiko ezimbili zokhozi olukhulu ukuze aphaphe aye enkangala endaweni yakhe, lapho azaphiwa khona ukudla okwesikhathi, lezikhathi, lengxenye yesikhathi,* ekhatshana lenyoka. 15  Inyoka yakhafula ngomlomo wayo amanzi angathi ngumfula ngemva kowesifazana, ukuze imgalulise kulowomfula. 16  Kodwa umhlaba wamnceda owesifazana. Umhlaba wavula umlomo wawo waginya umfula owawukhafulwe ngumgobho ngomlomo wawo. 17  Ngakho umgobho wamzondela kakhulu owesifazana, wasusiyakulwa labaseleyo benzalo* yakhe, labo abalalela imilayo kaNkulunkulu njalo abalomsebenzi wokufakaza ngoJesu.

Amabala angaphansi

Kumbe, “wayembethe ilanga.”
Okutsho ukuthi, “Ngubani OnjengoNkulunkulu?”
Kungahunyutshwa langokuthi, “kodwa umgobho wehlulwa.”
Kumbe, “bathande impilo zabo.” Khangela iNgcazelo Yamabala.
Lapha kutshiwo izikhathi ezintathu lengxenye.
NgesiGrikhi, “benhlanyelo.”