ISambulo 10:1-11

  • Ingilosi elamandla elencwadimgoqwa encane (1-7)

    • “Kakusoze kube kusaphuza” (6)

    • Imfihlo engcwele izagcwaliseka (7)

  • UJohane udla incwadimgoqwa encane (8-11)

10  Ngasengibona enye ingilosi elamandla isehla ivela ezulwini yembethe iyezi* njalo ekhanda layo kwakulomchilowamakhosikazi. Ubuso bayo babunjengelanga lenyawo zayo zazinjengezinsika zomlilo  futhi esandleni sayo yayilencwadimgoqwa encane eyayivuliwe. Yabeka unyawo lwayo lwesokudla elwandle kodwa olwenxele yalubeka emhlabathini,  yasimemeza ngelizwi elikhulu kwangathi yisilwane esibhongayo. Yathi imemeza, ngezwa amazwi emidumo yezulu eyisikhombisa.  Imidumo yezulu eyisikhombisa yasikhuluma, ngasengithi kahle ngibhale kodwa ngezwa ilizwi livela ezulwini lisithi: “Vala ngophawu izinto ezikhulunywe yimidumo yezulu eyisikhombisa njalo ungazibhali.”  Ingilosi engayibona imi elwandle lasemhlabathini yaphakamisela ezulwini isandla sayo sokudla,  yafunga ngaLowo ophila kuze kube nini lanini owadala izulu lezinto ezikulo, lomhlaba lezinto ezikuwo, kanye lolwandle lezinto ezikulo, yathi: “Kakusoze kube kusaphuza.  Kodwa ngensuku lapho ingilosi yesikhombisa eyabe isizatshaya khona icilongo layo, imfihlo engcwele yezindaba ezinhle uNkulunkulu ayezitshela izinceku zakhe ezingabaphrofethi izagcwaliseka loba sekutheni.”  Ngasengisizwa ilizwi elivela ezulwini likhuluma lami futhi, lisithi: “Hamba uyethatha incwadimgoqwa evuliweyo esesandleni sengilosi emi elwandle lasemhlabathini.”  Ngaya engilosini ngayitshela ukuthi ingiphe leyoncwadimgoqwa encane. Yathi kimi: “Yithathe uyidle, izakwenza isisu sakho sibe buhlungu* kodwa emlonyeni wakho izabe imnandi njengoluju.” 10  Ngayithatha incwadimgoqwa encane eyayisesandleni sengilosi, ngayidla. Emlonyeni wami yayimnandi njengoluju kodwa ngathi sengiyidlile, isisu sami saba buhlungu.* 11  Basebesithi kimi: “Kumele uphinde uphrofethe ngabantu, langezizwe, langezindimi, langamakhosi amanengi.”

Amabala angaphansi

Kumbe, “ithandelwe liyezi.”
NgesiGrikhi, “sibabe.”
NgesiGrikhi, “sababa.”