ISambulo 1:1-20

  • Isambulo esivela kuNkulunkulu, asethula ngoJesu (1-3)

  • Amabandla ayisikhombisa ayabingelelwa (4-8)

    • “Ngingu-Alfa lo-Omega” (8)

  • UJohane uyaphefumulelwa, abe sosukwini lweNkosi (9-11)

  • Umbono ophathelane loJesu okhazimulayo (12-20)

1  Isambulo* esethulwa nguJesu Khristu, asiphiwa nguNkulunkulu ukuze atshengise izinceku zakhe izinto okufanele zenzakale masinyane. Wathuma ingilosi yakhe, wethula ngayo isambulo leso encekwini yakhe uJohane esebenzisa izibonakaliso.  Inceku le yafakaza ilizwi likaNkulunkulu kanye lobufakazi bukaJesu Khristu, ifakaza zonke izinto eyazibonayo.  Uyathokoza obalela phezulu amazwi alesisiphrofetho lalabo abawezwayo kanye labenza izinto ezibhalwe kuso ngoba isikhathi esibekiweyo sesiseduze.  Mina Johane ngibhalela amabandla ayisikhombisa asesabelweni sase-Asiya: Kawube kini umusa omkhulu lokuthula okuvela “kuLowo okhona lowayekhona lozayo,” kanye lasemimoyeni eyisikhombisa ephambi kwesihlalo sakhe sobukhosi,  lakuJesu Khristu, “uFakazi Othembekileyo,” “izibulo ekuvusweni kwabafileyo,” futhi “onguMbusi wamakhosi omhlaba.” Kulowo osithandayo njalo owasikhulula ezonweni zethu ngegazi lakhe,  wasenza saba ngumbuso labaphristi kuNkulunkulu wakhe loYise, kayibe kuye inkazimulo lamandla kuze kube nini lanini. Ameni.  Khangelani! Uyeza ngamayezi njalo amehlo wonke azambona, labamgwazayo bazambona, futhi izizwana zonke ezisemhlabeni zizazitshaya ezifubeni zilila ngenxa yakhe. Lokhu kuzakwenzakala sibili. Ameni.  “Ngingu-Alfa lo-Omega,”* kutsho uJehova uNkulunkulu, “Lowo okhona lowayekhona lozayo, uSomandla.”  Mina Johane, umfowenu ohlanganyela lani ekuhluphekeni lasembusweni lasekuqiniseleni simanyene loJesu, ngangisesihlengeni esithiwa yiPhathimosi ngenxa yokukhuluma ngoNkulunkulu lokufakaza ngoJesu. 10  Ngaphefumulelwa ngaba sosukwini lweNkosi njalo ngezwa ilizwi ngemva kwami elalilamandla njengecilongo, 11  lisithi: “Okubonayo kubhale encwadinimgoqwa ukuthumele emabandleni la ayisikhombisa: i-Efesu, leSimina, lePhegamu, leThiyathira, leSadisi, leFiladelifiya kanye leLawodikheya.” 12  Ngatshibilika ngakhangela ukuthi ngubani owayekhuluma lami. Sengitshibilikile ngabona izinti zezibane zegolide eziyisikhombisa 13  futhi phakathi laphakathi kwezinti lezi kwakulomuntu onjengendodana yomuntu, egqoke isembatho esasiside sitshaya enyaweni, ebophe lebhanti legolide esifubeni sakhe. 14  Phezu kwalokho, ikhanda lakhe lenwele zakhe kwakumhlophe angathi yiwulu emhlophe, kumhlophe njengongqwaqwane futhi amehlo akhe ayengathi lilangabi lomlilo ovuthayo. 15  Inyawo zakhe zazingathi yikhopha* yohlonzi ekhazimulayo phakathi kwesithando somlilo njalo ilizwi lakhe lalingathi yikuduma kwamanzi amanengi. 16  Esandleni sakhe sokudla wayephethe izinkanyezi eziyisikhombisa njalo emlonyeni wakhe kwakuphuma inkemba ende, ebukhali futhi esika inxa zombili. Ubuso bakhe bona babungathi lilanga ekukhazimuleni kwalo konke. 17  Ngathi ngimbona ngawela phansi phambi kwenyawo zakhe, ngaba njengomuntu ofileyo. Wasebeka isandla sakhe sokudla phezu kwami, wathi: “Ungesabi. NgingowokuQala lowokuCina 18  njalo ngingophilayo. Ngangifile kodwa khangela, khathesi sengiphila kuze kube nini lanini futhi ngilamakhiye okufa laweNgcwaba.* 19  Ngakho bhala phansi izinto ozibonileyo lezinto ezenzakala khathesi lezinto ezizakwenzakala ngemva kwalezi. 20  Nansi imfihlo engcwele yezinkanyezi eziyisikhombisa ozibone esandleni sami sokudla, leyezinti zezibane zegolide eziyisikhombisa: Izinkanyezi eziyisikhombisa zimela izingilosi zamabandla ayisikhombisa, futhi izinti zezibane eziyisikhombisa zimela amabandla ayisikhombisa.

Amabala angaphansi

Ukwambula yikuveza ulutho egcekeni.
Kumbe, “Ngingu-A lo-Z.” U-Alfa luhlamvu lokuqala ku-alifabhethi yesiGrikhi, u-Omega ngolokucina.
Kumbe, “yithusi.”
Kumbe, “laweHayidesi.” Khangela iNgcazelo Yamabala.