ImiSebenzi 6:1-15

  • Kukhethwa amadoda ayisikhombisa aphiwe umsebenzi (1-7)

  • Stefane usolwa ngokuthi uthethise uNkulunkulu (8-15)

6  Kwasekusithi ngalezonsuku abafundi belokhu besanda, amaJuda akhuluma isiGrikhi aqalisa ukusola amaJuda akhuluma isiHebheru ngoba abafelokazi bawo babengananzwa nxa kusabiwa ukudla nsuku zonke.  Yikho abaliTshumi Lambili babuthanisa ixuku labafundi, bathi kulo: “Kakuqondanga* ukuthi sitshiye ilizwi likaNkulunkulu siyekwaba ukudla ematafuleni.  Ngakho bafowethu, zikhetheleni phakathi kwenu amadoda ayisikhombisa adume ngokwenza okuhle* njalo agcwele umoya lokuhlakanipha, ukuze siwabeke ukuthi akhangele indaba le eqakathekileyo.  Kodwa thina sizaqhubeka sikhuthalele ukuthandaza lokufundisa ilizwi.”  Abakukhulumayo kwathokozisa ixuku lonke, laselikhetha uStefane indoda eyayilokholo oluqinileyo njalo eyayigcwele umoya ongcwele, loFiliphu, loProkhuru, loNikhanori, loThimoni, loPhamena, loNikholayi wase-Antiyokhi owayephendukele okholweni lwesiJuda.*  Babaletha kubaphostoli, njalo abaphostoli bathandaza basebebabeka izandla.  Lokhu kwabangela ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liqhubeke lisabalala, lenani labafundi lalilokhu lisanda kakhulu eJerusalema futhi ixuku elikhulu labaphristi laba ngamakholwa.  UStefane yena wayegcwele umusa kaNkulunkulu lamandla, yikho wayesenza izimanga lezibonakaliso ezinkulu ebantwini.  Kodwa abanye abantu ababesaziwa ngokuthi ngabeSinagogi Labakhululiweyo, babuya bazophikisana loStefane belabaseKhurene, labase-Alekizandriya, labanye ababevela eKhilikhiya, lase-Asiya. 10  Lanxa kunjalo behluleka ukumisana laye ngoba wayehlakaniphile futhi ekhuluma eqondiswa ngumoya. 11  Basebeyenga abantu ngasese ukuthi bathi: “Simzwile ethethisa uMosi loNkulunkulu.” 12  Batshotshozela abantu, labadala, lababhali, bahle bamsukela bambamba ngenkani, bamusa phambi kweSanihedrini. 13  Baletha ofakazi bamanga abafika bathi: “Indoda le ihlala ikhuluma kubi ngendawo engcwele langoMthetho. 14  Ngokwesibonelo sike sayizwa isithi uJesu umNazaretha uzadiliza indawo le, antshintshe lamasiko uMosi asipha wona.” 15  Bonke ababehlezi phakathi kweSanihedrini bamkhangela babona ukuthi ubuso bakhe babunjengobuso bengilosi.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “Kakusithokozisi.”
Kumbe, “okukhulunywa kuhle ngawo.”
NgesiGrikhi, “owayengumphroselithe.”